Szeroka interdyscyplinarność specjalności Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe powoduje, że studenci wszechstronnie łączą szeroką wiedzę techniczną z umiejętnościami skutecznego kierowania zespołami uzyskując stopień inżyniera. Absolwenci nabywają specjalistyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w następujących obszarach:

 • analiza zagrożeń w aspekcie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska,
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków zawodowych i pozazawodowych,
 • analiza działań ratowniczych w aspekcie zdarzeń mnogich i nadzwyczajnych,
 • identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka,
 • planowanie i realizacja działań profilaktycznych dla poprawy stanu bezpieczeństwa,
 • projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji publicznej oraz w instytucjach i przedsiębiorstwach,
 • współpraca z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z podmiotami tworzącymi krajowy system ratowniczo-gaśniczy,
 • uświadamianie społeczeństwa oraz edukacja w zakresie zapobiegania zagrożeniom naturalnym, technicznym i społecznym,
 • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych dla zapewnienia sprawnego zarządzania kryzysowego,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej,
 • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych,
 • organizacja i utrzymywanie systemów łączności i monitorowania,
 • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
 • zarządzanie personelem oraz komunikacja społeczna w sytuacjach zagrożeń,
 • znajomość funkcjonowania systemów informatycznych w inżynierii bezpieczeństwa,
 • tworzenie warunków zapewniających funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw oraz innych organizacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli,
 • ocena zgodności funkcjonowania organizacji z obowiązującymi aktami prawnymi, normami technicznymi i wytycznymi literaturowymi w zakresie bezpieczeństwa,
 • znajomość prawnych podstaw bezpieczeństwa oraz systemu ochrony pracy.

Studenci spełniają wymagania, które predysponują ich do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i wykonawczych w administracji publicznej na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem, są przygotowani do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa w obszarze ochrony ładu i porządku prawnego w państwie oraz ratowania życia, zdrowia i mienia ludności przed skutkami współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych o charakterze lokalnym i globalnym. Posiadają kompleksowe przygotowanie do planowania, organizacji, realizacji i kontroli zintegrowanego systemu zarządzania, m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony ludności i zarządzania ryzykiem. Są także przygotowani do stosowania nowych wymagań, zasad i procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów międzynarodowych.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Specjalnosc_IOZK