Praktyki - studia stacjonarne
(dzienne)
 

 [->studia niestacjonarne]

Informacje w sprawie procedur dot. praktyk studenckich

UWAGA! Prosimy o korzystanie wyłącznie z nowych formularzy dokumentów, które są zamieszczone na niniejszej stronie. Dokumenty na starych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

Czas trwania praktyki

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika odbywają praktykę zawodową (po IV semestrze studiów) oraz dyplomową (po VI semestrze studiów).

Studenci studiów stacjonarnych kierunku Energetyka I stopnia odbywają praktykę zawodową w trakcie VII semestru studiów.

Czas trwania praktyki zawodowej lub dyplomowej na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika, na studiach stacjonarnych wynosi minimum 3 tygodnie.

Czas trwania praktyki zawodowej na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika na studiach niestacjonarnych wynosi minimum 6 tygodni.

Czas trwania praktyki zawodowej na kierunku Energetyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 15 tygodni.

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań i dydaktyki, prowadzonej przez Wydział Elektryczny, w szczególności na kierunku studiów, na który student uczęszcza.

Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

W przypadku, jeśli zakład pracy, który organizuje praktykę, chciałby uzyskać informacje co do jej programu należy przedstawić mu wyjaśnienie w sprawie programu praktyk.

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • odbycie praktyki w ustalonym terminie,
 • przedłożenie Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich wypełnionych dokumentów: „Potwierdzenia odbycia praktyki” (wypełnia go przedstawiciel zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę) oraz „Sprawozdania z praktyki” (wypełnia go student).

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do indeksu. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.

Procedura odbycia praktyki

 1. Studenci pobierają w wersji elektronicznej formularze:
  • Jeżeli zachodzi konieczność podpisania umowy z zakładem pracy zagranicą lub zakładem pracy preferującym dokumentację w języku angielskim, studenci mogą skorzystać z angielskojęzycznego formularza umowy praktyk.
 2. Po wydrukowaniu umowy praktyki w dwóch egzemplarzach studenci wypełniają je (poza polami: „pieczęć Wydziału”, „Nr umowy” i podpisami końcowymi) i dostarczają do podpisu Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich – dr. inż. Januszowi Guzikowi, doc. w Pol. Śl.pokój 27a w budynku B.
 3. Po uzyskaniu podpisu Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich studenci dostarczają umowy do Wydziałowego Koordynatora Praktyk Studenckich – mgr Andrzeja Kowalikapokój 111 w budynku C - w celu rejestracji i przesłania ich do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
 4. Po upływie około tygodnia, umowy są do odbioru u Wydziałowego Koordynatora Praktyk Studenckich mgr. Andrzeja Kowalika.
 5. Przed rozpoczęciem praktyki oba egzemplarze umowy powinny zostać podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy, w którym ma być odbyta praktyka.
 6. W miejscu odbywania praktyki do opieki nad studentem, odbywającym praktykę, wyznaczany jest, przez władze zakładu pracy, Zewnętrzny Opiekun Praktyki.
 7. Studenci odbywają praktykę. Przed jej zakończeniem student przekazuje Zewnętrznemu Opiekunowi Praktyki formularze potwierdzenia odbycia praktyki oraz nieobowiązkowej ankiety dla pracodawcy. Zewnętrzny Opiekun Praktyki po wypełnieniu ww. formularzy zwraca je studentowi.
 8. Jeden egzemplarz umowy praktyki zostaje w zakładzie pracy, drugi odbiera student. Student wypełnia sprawozdanie z praktyki, wpisując w tabeli kolejne dni, w których odbywał praktykę oraz opisując krótko zrealizowane zadania oraz wypełnia, nieobowiązkową, ankietę dla studenta.
 9. Student uzyskuje zaliczenie i wpis do indeksu u Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich dr. inż. Janusza Guzika, doc. w Pol. Śl., pozostawiając u niego ankietę dla pracodawcy i ankietę dla studenta. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.
 10. Do Dziekanatu student dostarcza jeden egzemplarz umowy, potwierdzenie odbycia praktyki oraz sprawozdanie z praktyki.

Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów

Praktyka zawodowa może zostać zaliczona studentowi na podstawie odbycia jej w technikum lub na podstawie pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała co najmniej 3 tygodnie.

Praktyka dyplomowa może zostać zaliczona studentowi na podstawie pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała co najmniej 3 tygodnie.

Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich dr inż. Janusz Guzik.

 1. W celu zaliczenia praktyki należy pobrać i wypełnić oraz uzyskać w zakładzie pracy lub szkole zaświadczenie o odbytej praktyce (może być to również kopia umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia).
 2. Formularz i zaświadczenie należy dostarczyć Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich dr. inż. Januszowi Guzikowi (pokój 27a w budynku B), który zalicza praktykę
 3. Po uzyskaniu podpisu dr. inż. Guzika studenci dostarczają dokumenty do Wydziałowego Koordynatora Praktyk Studenckich mgr. Andrzeja Kowalika (pokój C 111, budynek C) w celu ich rejestracji.
 4. Bezpośrednio po rejestracji student dostarcza do Dziekanatu dokumenty: zaliczenie praktyki oraz zaświadczenie o odbytej praktyce.

 

Praktyki - studia niestacjonarne (zaoczne)
 

Informacje w sprawie procedur dot. praktyk studenckich

UWAGA! Prosimy o korzystanie wyłącznie z nowych formularzy dokumentów, które są zamieszczone na niniejszej stronie. Dokumenty na starych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

Czas trwania praktyki

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika odbywają praktykę zawodową (po VI semestrze studiów).

Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Energetyka I stopnia odbywają praktykę zawodową w trakcie IV, VI i VIII semestru studiów.

Czas trwania praktyki zawodowej na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika na studiach niestacjonarnych wynosi minimum 6 tygodni.

Czas trwania praktyki na kierunku Energetyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 15 tygodni.

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań i dydaktyki, prowadzonej przez Wydział Elektryczny, w szczególności na kierunku studiów, na który student uczęszcza.

Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

W przypadku, jeśli zakład pracy, który organizuje praktykę, chciałby uzyskać informacje co do jej programu należy przedstawić mu wyjaśnienie w sprawie programu praktyk

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • odbycie praktyki w ustalonym terminie,
 • przedłożenie Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich, poprzez Dziekanat wypełnionych dokumentów: „Potwierdzenia odbycia praktyki” (wypełnia go przedstawiciel zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę) oraz „Sprawozdania z praktyki” (wypełnia go student).

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do indeksu. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.

Procedura odbycia praktyk

 1. Studenci pobierają w wersji elektronicznej formularze:
  • Jeżeli zachodzi konieczność podpisania umowy z zakładem pracy zagranicą lub zakładem pracy preferującym dokumentację w języku angielskim, studenci mogą skorzystać z angielskojęzycznego formularza umowy praktyk.
 2. Po wydrukowaniu umowy praktyki w dwóch egzemplarzach studenci wypełniają je (poza polami: „pieczęć Wydziału”, „Nr umowy” i podpisami końcowymi); studenci dostarczają wypełnione umowy podczas zjazdu do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych.
 3. Dokumenty są przekazywane, przez Dziekanat, Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich dr. inż. Januszowi Guzikowi, doc. w Pol. Śl., są akceptowane oraz rejestrowane. Umowy są do obioru najczęściej już podczas następnego zjazdu dydaktycznego.
 4. Studenci odbywają praktykę. Przed jej zakończeniem student przekazuje wyznaczonemu przedstawicielowi zakładu pracy, formularze potwierdzenia odbycia praktyki oraz ankiety dla pracodawcy. Przedstawiciel, po wypełnieniu ww. formularzy, zwraca je studentowi.
 5. Jeden egzemplarz umowy praktyki zostaje w zakładzie pracy, drugi odbiera student. Student wypełnia sprawozdanie z praktyki, wpisując w tabeli kolejne dni, w których odbywał praktykę oraz opisując krótko zrealizowane zadania oraz ankietę dla studenta.
 6. Student uzyskuje zaliczenie i wpis do indeksu u Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich, pozostawiając u niego ankietę dla pracodawcy i ankietę dla studenta. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.
 7. Student dostarcza do Dziekanatu jeden egzemplarz umowy, potwierdzenie odbycia praktyki, sprawozdanie z praktyki oraz ankiety dla studenta i pracodawcy.

Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów

Praktyka zawodowa może zostać zaliczona studentowi na podstawie odbycia jej w technikum lub na podstawie pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała co najmniej 6 tygodni lub 15 tygodni na kierunku Energetyka.

Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich dr inż. Janusz Guzik.

 1. W celu zaliczenia praktyki studenci powinni pobrać i wypełnić formularz zaliczenia praktyki oraz uzyskać w zakładzie pracy lub szkole zaświadczenie o odbytej praktyce (może być to również kopia umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia).
 2. Oba dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych.
 3. Praktyka zostanie zaliczona po akceptacji Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki studenckie