Pomoc socjalna (stypendia, kredyty)

Informacje o systemie pomocy materialnej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 roku ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zostały wprowadzone zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów. Studenci mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • Zapomogi

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie  Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 przyznawane są wg zasad przedstawionych w  Komunikacie Ministerstwa na stronie  MNiSW.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 8 września 2017 r. w dziekanacie, pok. 233.

Kredyty studenckie

Informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie  MNiSW(dział „Szkolnictwo wyższe – sprawy studentów – Kredyty studenckie).

Składanie wniosków o stypendium

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE

Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym r.a. 2016/2017 – składają w dziekanacie do 05.03.2017 r. załacznik nr 9 regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla stud. Pol. Śl. Studenci, którzy mieszkają w akademiku proszeni są o złożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie w domu studenckim.

Studenci, którzy wykazali we wniosku rodzeństwo studiujące, składają zaświadczenie o kontynuacji studiów.

Studenci studiów II-go stopnia I semestru składają wniosek tylko o przedłużenie stypendium socjalnego pod warunkiem, że sytuacja materialna nie uległa zmianie.

Studenci pobierający stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają załącznik nr 14 na kolejny semestr tego samego roku akademickiego do 05.03.2017 r.

 

STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów

Zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej”, studenci ubiegający się o w/w stypendium zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w terminie do dnia 5 marca 2017 r. następujących wniosków:

  1. załącznik nr 4 – dotyczy studentów, którzy dotychczas nie otrzymywali w/w stypendium,
  2. załącznik nr 10 – dotyczy studentów, którzy pobierali stypendium Rektora w semestrze zimowym.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-stopnia, proszeni są o złożenie kompletnego wniosku ze średnią za sem. VII, studenci III semestru II stopnia – kompletny wniosek ze średnią za I rok.

W marcu będzie tworzona nowa lista rankingowa.

Druki do pobrania ze strony – www.elektr.polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc socjalna