Strategia Wydziału na lata 2016-2020

Wizja i misja Wydziału Chemicznego

Misja Wydziału Chemicznego:

Wydział Chemiczny, jako ośrodek naukowy rozpoznawalny w Kraju, prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu. Wydział, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Wizja Wydziału Chemicznego w 2020 roku:

Wydział Chemiczny to kierujący się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, nowoczesny, rozpoznawalny ośrodek naukowy, znajdujący się w ścisłej czołówce polskich Wydziałów Chemicznych, przygotowujący elity społeczeństwa, wspierający dynamiczny rozwój gospodarki w duchu wartości etycznych, najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia.

Wysoką pozycję i prestiż buduje przez samodoskonalenie w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, które sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.

Wartości Wydziału Chemicznego:

Wydział Chemiczny, uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości oraz propaguje dobre obyczaje w nauce. Na Wydziale, zgodnie z zasadą wolności nauki, respektowana jest różnorodność kierunków naukowych, przy poszanowaniu odrębności światopoglądowych.

Wartości dostarczane interesariuszom

Realizując misję, Wydział Chemiczny będzie dostarczał wartości będące odpowiedzią na oczekiwania swoich głównych interesariuszy:

 1. Dla studentów oraz doktorantów będzie nowoczesnym i przyjaznym miejscem kształcenia, dającym możliwość wszechstronnego rozwoju – praktycznego rozwijania pasji naukowych, kompetencji zawodowych i przedsiębiorczości.
 2. Dla partnerów badań naukowych będzie innowacyjnym ośrodkiem wysokiej jakości badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych dla gospodarki oraz społeczeństwa.
 3. Dla społeczeństwa oraz gospodarki będzie inicjatorem wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych i biznesowych, popularyzatorem nauki na arenie
 4. międzynarodowej, a także aktywnym partnerem w realizacji strategii rozwoju kraju, regionu i społeczności lokalnej.

Cele strategiczne ogólne

W celu dostarczenia interesariuszom wymienionych wartości Wydział zamierza:

 1. Znacząco poprawić jakość i atrakcyjność kształcenia.
 2. Umiędzynaradawiać Wydział.
 3. Prowadzić wysokiej jakości badania naukowe oraz wdrażać innowacje w gospodarce.
 4. Aktywnie promować osiągnięcia Wydziału, upowszechniać naukę oraz prowadzić partnerską współpracę z otoczeniem.
 5. Zwiększyć sprawność i wydajność funkcjonowania Wydziału.
 6. Rozwijać kwalifikacje pracowników oraz dbać o dobre praktyki i relacje we współpracy wewnętrznej.
 7. Racjonalnie rozwijać i doskonalić infrastrukturę w celu sprawnej realizacji procesów,
 8. Zapewnić zbilansowanie budżetu i zdolność finansową.

Szczegółową strategię Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 zawiera niniejszy dokument

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strategia Wydziału Chemicznego