Aktualności dla studentów
Organizacja semestru letniego
na Wydziale Chemicznym
w roku akademickim 2019/2020

 1. Zajęcia programowe w semestrze letnim odbywają się od 24.02.2020 do 21.06.2020
  Do dnia 21.06.2020 studenci powinni uzyskać zaliczenia z przedmiotów nieobjętych egzaminem oraz z poszczególnych form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, seminaria) prowadzonych w ramach przedmiotów egzaminacyjnych. Forma i sposób zaliczenia mogą zostać zmienione ze względu na prowadzenie zajęć oraz zaliczeń w sposób zdalny. Jednocześnie dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich w okresie od 22.06.2020 do 30.09.2020, po uzgodnieniu terminów tych zajęć, pomiędzy prowadzącym a starostą grupy, jeżeli sytuacja epidemiczna i przepisy z tym związane na to pozwolą. Ostatecznym terminem uzyskania zaliczeń w takim przypadku jest 30.09.2020
 2. Ze względu na obecną sytuację nie wyznacza się terminów sesji egzaminacyjnej.
  Zaleca się przeprowadzenie egzaminów w terminach 22.06.2020 - 05.07. 2020 oraz 07.09.2020 – 20.09.2020, lub bezpośrednio po zakończeniu zajęć w systemie blokowym. Forma i sposób przeprowadzenia egzaminu mogą zostać zmienione. Zaleca się przeprowadzenie egzaminów w sposób zdalny.Jednocześnie dopuszcza przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, w okresie od 22.06.2020 r. do 30.09.2020, po uprzednim uzgodnieniu terminów pomiędzy prowadzącym a starostą grupy studenckiej, jeżeli sytuacja epidemiczna i przepisy z tym związane na to pozwolą.
 3. Starości lat lub grup specjalizacyjnych, w porozumieniu z prowadzącymi przedmiot, przesyłają do Biura Obsługi Studenta do dnia 25.05.2020 propozycje trzech terminów egzaminu z każdego przedmiotu „egzaminacyjnego”, przewidzianego w programie studiów.
 4. Dzień 30 września 2020 (środa) jest ostatecznym terminem zaliczenia semestru letniego.
  Uzyskanie wpisów ze wszystkich zaliczeń i egzaminów do dnia 30.09.2020, warunkuje możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 5. Podania o odrabianie przedmiotów awansem muszą być złożone do 25 września 2020 (piątek) i muszą zawierać zgodę prowadzącego przedmiot. Pełnomocnik Rektora może wyrazić zgodę na realizację nie więcej niż czterech przedmiotów awansem, pod warunkiem, że zaległości w programie realizacji studiów nie przekraczają jednego roku.

Pełnomocnik ds. Studenckich
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz
Organizacja procesu dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2019/2020

 • Praca dyplomowa (wraz z kompletem obowiązujących dokumentów) musi zostać złożona w Biurze Obsługi Studenta (poprzez sekretariat Katedry) do 10 września 2020
  Ze względu na sytuację związaną z epidemią, Studenci którzy planują złożyć pracę dyplomową w terminie wcześniejszym proszeni są o zgłoszenie tego w sekretariacie Katedry do 29 maja.
 • Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż 30 września 2020
  Studenci którzy złożą pracę dyplomową:
  • do dnia 15 czerwca 2020, będą mieli wyznaczony termin obrony do 30. 06. 2020
  • do dnia 29 czerwca 2020, będą mieli wyznaczony termin obrony do 15. 07. 2020
  po tym terminie ze względu u na okres urlopowy nie będzie obron prac dyplomowych. Egzamin dyplomowy, odbędzie się w sposób standardowy lub zdalny, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią. Zasady przystąpienia do egzaminu w sposób zdalny zostaną opublikowane w oddzielnym zarządzeniu do 15 czerwca (jeżeli będzie taka potrzeba i nie możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu w sposób standardowy).
 • Na wniosek studenta (za zgodą kierującego pracą), termin złożenia pracy dyplomowej, może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż do 10 listopada. Obrony powinny się odbyć nie później niż 30 listopada 2020.
  Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie oraz niezłożenie wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów.Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego magisterskiego w roku akademickim 2019/2020

 1. Egzamin dyplomowy magisterski w roku akademickim 2019/2020 będzie przeprowadzany w sposób zdalny, z wykorzystaniem platformy Zoom.us.
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, student składa oświadczenie, o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej, razem z innymi wymaganymi dokumentami). Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor, recenzent, oraz dwóch nauczycieli akademickich z Katedry, w której wykonywana była praca.
 4. Przebieg egzaminu dyplomowego jest rejestrowany.
 5. W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student musi:
  • dysponować urządzeniem wyposażonym w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki,
  • posiadać dostęp do łącza internetowego, zapewniający dwukierunkowy przekaz audio i wideo odpowiedniej jakości; i pozwalający na niezakłócony przebieg egzaminu dyplomowego
  • przygotować pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin dyplomowy, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba i nie znajdowały się żadne urządzenia multimedialne lub telekomunikacyjne (w szczególności telefony, tablety, komputery itp.) z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie prowadzony egzamin dyplomowy.
 6. Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego (w terminie podanym do widomości studenta mailowo lub telefonicznie), członek komisji odpowiedzialny za techniczną stronę egzaminu, sprawdzi poprawność działania urządzeń informatycznych i połączenia.
 7. Komisji przysługuje prawo do:
  • weryfikacji danych studenta na podstawie legitymacji studenckiej
  • weryfikacji warunków zdawania egzaminu dyplomowego, w szczególności pomieszczenia w którym przebywa student
  Stwierdzenie braku spełnienia tych warunków skutkuje wstrzymaniem rozpoczęcia egzaminu.
 8. W trakcie trwania egzaminu dyplomowego student ma obowiązek
  • ciągłego udostępniania dźwięku i obrazu w formie nieprzetworzonej (niedopuszczalne jest wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu),
  • ciągłego przebywania w kadrze kamery (niedopuszczalne jest wyłączanie kamery, używanie oprogramowania modyfikującego obraz itp.)
  • udostępnienia ekranu swojego urządzenia na wezwanie komisji.
 9. Stwierdzenie przez komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i jest równoznaczne z jego niezdaniem (w takim przypadku pełnomocnik Rektora wyznacza drugi termin egzaminu).
 10. W przypadku przerwania łączności internetowej w trakcie trwania egzaminu, należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia. Jeżeli łączność została przerwana w trakcie odpowiedzi na pytanie, komisja może zdecydować o anulowaniu pytania i studentowi zostanie zadane nowe pytanie. Jeżeli wznowienie połączenia nie jest możliwe, egzamin dyplomowy traktuje się jak nieodbyty i zostaje wyznaczony nowy termin egzaminu.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wiadomości