Zapraszam wszystkich studentów Wydziału Budownictwa (kierunek Budownictwo) do udziału w ankiecie dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akad. 2018/2019.

Ankietyzacja dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich i wszystkich rodzajów zajęć.

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z nowym Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 08 lutego 2019 r. nr 15/2019 w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej.

Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości.

Termin przeprowadzenia ankiety: 13 marca – 30 kwietnia 2019 r.

Tryb ankietowania: ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu ANKIETA (dostęp ze strony Wydziału Budownictwa). Nazwa arkusza ankiety do wypełnienia: Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne [rok ak. 2018/2019 / sem. zimowy / Bud].

Zwracam uwagę, że formularz ankiety został zmieniony (uproszczony)!

Wyniki ankietyzacji zostaną uwzględnione w „Arkuszu oceny okresowej nauczyciela akademickiego”.

Uprawnieni do wypełnienia ankiet – wszyscy studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I, II i III stopnia.

Ankietyzacja dotycząca oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzących zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 oraz oceny pracy dziekanatu w roku akad. 2018/2019 zostanie przeprowadzona w październiku 2019 r. Szczegółowe informacje odnośnie terminu i trybu ankietowania zostaną podane w ostatnim tygodniu września 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ (p. 30, e-mail: barbara.kliszczewicz@polsl.pl).

Podsumowanie


Dodatkowe ankiety

  • ankieta oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów - ( otwórz )
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankieta