KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Poziom kształcenia: I stopnia (inżynierskie)

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Specjalności:

 • inżynieria elektryczna
 • inżynieria energetyki komunalnej
 • inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej
 • inżynieria telekomunikacji
 
Ogólne informacje

Studia I stopnia Stacjonarne (S I)
 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć:
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 i 2016 r., oraz dla absolwentów techników w 2016 r.: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony) lub (poziom podstawowy lub rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty (patrz tabela na str. 64); pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)
 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne
Studia na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" pozwalają na uzyskanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do właściwej organizacji pracy w przedsiębiorstwie dowolnej wielkości. Absolwent po ukończeniu studiów posiada:
 • wiedzę i umiejętności z zakresu logistycznego przygotowania produkcji oraz wykorzystania technik komputerowych do wspomagania prac inżynierskich;
 • umiejętności rozpoznania potrzeb społecznych w swojej dziedzinie;
 • umiejętności określenia, zaprojektowania i wykonania odpowiednich usług;
 • umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne zdobyte w trakcie trzymiesięcznej praktyki pozwalające na szybkie dostosowanie się do wymogów pracy w przedsiębiorstwie.
W ramach specjalności "Inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej" absolwent posiada kwalifikacje w zakresie:
 • analizy i projektowania konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji,
 • budowy, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych oraz produkcji materiałów i elementów budowlanych,
 • projektowania, realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzania w budownictwie lub proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych,
 • wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej,
 • planowania i prowadzenia miejskich prac renowacyjnych oraz współdziałania w zakresie planowania przestrzennego.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
W ramach specjalności "Inżynieria elektryczna" absolwent posiada kwalifikacje w zakresie:
 • projektowania, konstruowania, eksploatacji sieci, instalacji i stacji elektroenergetycznych,
 • budowy i eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną,
 • budowy i eksploatacji urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych,
 • projektowania, konstruowania i eksploatacji przekształtników energoelektronicznych,
 • projektowania, programowania i aplikacji mikroprocesorowych układów sterowania,
 • racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.
W ramach specjalności "Inżynieria energetyki komunalnej" posiada kwalifikacje w zakresie:
 • prowadzenia doradztwa technicznego z zakresu energetyki dla urzędów miast i gmin,
 • monitorowania i atestowania obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi urządzeń i instalacji ciepłowniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
 • eksploatacji energetycznych urządzeń i instalacji komunalno-bytowych,
 • nadzorowania, wykonania i kierowania eksploatacją urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów,
 • projektowania prostych obiektów z zakresu energetyki komunalnej.
Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, na kierunkach "Energetyka" oraz "Mechanika i budowa maszyn".
W ramach specjalności "Inżynieria telekomunikacji" posiada kwalifikacje w zakresie:
 • programowania w języku Java,
 • projektowania telekomunikacyjnych układów mikroprocesorowe,
 • projektowania prostych układów analogowych,
 • projektowania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnału,
 • konfigurowania lokalnej sieci komputerowej,
 • dbłości o bezpieczeństwo lokalnej sieci komputerowej,
 • zaprojektowania budżetu mocy łącza radiowego.
Absolwent specjalności "Inżynieria telekomunikacji" może podjąć studia II stopnia na kierunkach "Informatyka", "Teleinformatyka" lub "Elektronika i telekomunikacja", które są prowadzone na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Spośród proponowanych specjalności można wybrać maksymalnie dwie, przy czym minimalna liczba studentów w grupie wynosi 25 osób.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia