Procedura P-RB-2 Semestralna praktyka zawodowa

Wydziałowy Opiekun Praktyk

dr inż.
Mirosław Kotasiński

tel. -
fax -
44-101 Gliwice,
ul. Akademicka 5
p. -

1. Zakres procedury
Procedura reguluje zasady organizacji semestralnej praktyki zawodowej.

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą
Właścicielem procedury są Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wydziałowy opiekun praktyk.

3. Opis postępowania w ramach procedury
3.1. Studenci stacjonarnych studiów I stopnia odbywają w trakcie VII semestru inżynierską, która wprowadzona jest do planu studiów.
3.2. Praktyce przyporządkowanych jest 21 ECTS.
3.3. Czas trwania praktyki wynosi minimum 13 tygodni.
3.4. Praktyka odbywana jest na zasadzie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), nie przewiduje się możliwości wolontariatu.
3.5. Obowiązek znalezienia miejsca na odbycie praktyki spoczywa na studencie, jedynie w wyjątkowych wypadkach wydział pośredniczy w organizacji praktyk.
3.6. Tryb uzgadniania warunków odbycia semestralnej praktyki zawodowej:

  • student przekazuje osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa pisemną prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyki (wzory pism – Z1-P-RB-2) oraz ramowy program praktyki – Z2-P-RB-2 (wersja angielska Z2-P-RB-2).
  • w wypadku wyrażenia zgody na odbywanie praktyki, po uzgodnieniu warunków jej odbywania (termin odbywania praktyki, forma zatrudnienia, wynagrodzenie) osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa przesyła list intencyjny (wzory pism – Z3-P-RB-2), adresowany do wydziałowego opiekuna praktyk.
  • w wypadku akceptacji warunków odbywania praktyki wydziałowy opiekun praktyk wpisuje decyzję na liście intencyjnym. Tekst decyzji: „Wyrażam zgodę na odbycie praktyki”. Pod decyzją składa podpis i wpisuje datę. Stosowanie faksymili jest niedozwolone.
  • wydziałowy opiekun praktyk parafuje umowę podpisaną między przedsiębiorstwem a studentem.

3.7. Semestralna praktyka zawodowa podlega zaliczeniu w formie publicznej obrony przed Wydziałową Komisją ds. Praktyk powołaną przez prodziekana ds. studiów stacjonarnych. W skład Komisji wchodzą przedstawicie wszystkich katedr.
3.8. Wydziałowy opiekun ds. praktyk ustala dwa terminy obron (w grudniu i styczniu). W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek studenta może być ustalony trzeci termin obrony praktyki.
3.9. W celu udokumentowania odbycia praktyki student ma obowiązek przedstawić w trakcie publicznej obrony:

  • Dziennik Praktyk, (stworzony indywidualnie lub „Książkę Praktyki Zawodowej do uprawnień budowlanych” wydaną przez Izbę Inżynierów Budownictwa),
  • Opinię wraz z sprawozdaniem i ankietą Zakładowego Opiekuna Praktyki (wzory pism – Z4 P-RB 2, Z5 P-RB 2, Z6 P-RB 2),
  • Sprawozdanie z praktyki dotyczące prac wykonanych w trakcie praktyki, zawierające charakterystykę przedsiębiorstwa lub jednostki zatrudniającej, (wzory pism – Z7-P-RB-2), dokumentujące prace wykonane w trakcie praktyki (opis procesu inwestycyjnego lub jego fragmentu, opis wykonanej dokumentacji projektowej lub wykonawczej, itd),
  • Ankieta studenta z Praktyki (wzory pism – Z8-P-RB-2),
  • Poster prezentujący wykonaną pracę na praktyce (plansza minimum formatu A-1).

3.10. W trakcie publicznej obrony student jest zobowiązany złożyć ustne sprawozdanie z przebiegu praktyki (czas wypowiedzi – 5 min.).
3.11. Po wysłuchaniu wypowiedzi studenta oraz przeanalizowaniu złożonych dokumentów (p. pkt. 3.9) Komisja wystawia ocenę końcową i wpisuje ją do protokołu.
3.12. Wydziałowy opiekun praktyk lub osoba upoważniona przez Dziekana wpisuje końcową ocenę do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta (rubryki semestralne oraz w rubryce Praktyki na str. 82 i 83 indeksu) w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od daty obrony praktyki.
3.13. Nieuzyskanie pozytywnej oceny końcowej z semestralnych praktyk zawodowych skutkuje skierowaniem studenta na urlop (Instrukcja I3-P-RB-4).

4. Dokumenty związane z procedurą
4.1. Regulamin studiów w Politechnice Śląskiej.
4.2. Instrukcja I3-P-RB-4 Kierowanie na urlop.
4.3. Załącznik Z1-P-RB-2 Podanie o praktykę.
4.4. Załącznik Z2-P-RB-2 Ramowy program praktyki.
4.5. Załącznik Z3-P-RB-2 List intencyjny.
4.6. Załącznik Z4-P-RB-2 Opinia zakładu.
4.7. Załącznik Z5-P-RB-2 Sprawozdanie zakładu.
4.8. Załącznik Z6-P-RB-2 Ankieta zakładu.
4.9. Załącznik Z7-P-RB-2 Sprawozdanie studenta.
4.10. Załącznik Z8-P-RB-2 Ankieta studenta.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki semestralne