Informacje ogólne dla dyplomantów

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Wydziału Budownictwa „Procedury prowadzenia Prac Dyplomowych” poniżej zamieszczono informacje dotyczące wykonania Projektów Inżynierskich i Prac Magisterskich oraz składania dokumentów przed przystąpieniem do Egzaminu Dyplomowego.

style="DISPLAY: none">Aktualna Uchwała Rady Wydziału (Nr 5/8/16/17) w sprawie zatwierdzenia wytycznych do procedury ukończenia studiów I stopnia - ( czytaj ).

Ankieta dotycząca oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów

Studenci ostatniego semestru studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, składający dokumenty do egzaminu dyplomowego proszeni są uzupełnienie ankiety i złożenie jej w zaklejonej kopercie wraz z dokumentami w dziekanacie. Ankiety tej proszę nie załączać w elektronicznej teczce. Formularz ankiety - ( otwórz ).

( Przejdź do strony generowania formularzy )

.: INFORMACJE OGÓLNE

 • Zgodnie z §38 Regulaminu Studiów terminem "Praca Dyplomowa" określa się zarówno Projekt Inżynierski, jak i Pracę Magisterską.
 • Studia I stopnia kończą się wykonaniem Projektu Inżynierskiego. Zawartość projektu powinna obejmować: wstęp z wprowadzeniem do tematu, niezbędne obliczenia oraz część rysunkową. Zakres obliczeń i części rysunkowej określa kierujący Projektem Inżynierskim.
 • Studia II stopnia kończą się wykonaniem Pracy Magisterskiej. Jest to praca zawierająca część projektową i teoretyczną (badawczą lub analityczną).
 • Projekt Inżynierski i Praca Magisterska są ujęte w planie studiów odpowiednio I i II stopnia, mają przyporządkowane punkty ECTS oraz ocenę końcową.
 • Dopuszcza się możliwość zespołowego wykonywania Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej, przy czym w egzemplarzu dyplomu należy zamieścić zestawienie udziału poszczególnych studentów w wykonaniu pracy, podpisane przez kierującego pracą i kierownika katedry. W takim przypadku na stronie tytułowej (załącznik 8A i załącznik 8B) muszą być wpisani wszyscy autorzy pracy. W szczególnych wypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego przystąpienia do prezentacji Projektu Inżynierskiego i egzaminu dyplomowego na II stopniu studiów, wyodrębnionej z zespołowo wykonywanej pracy dyplomowej.
 • Tematy Projektów Inżynierskich i Prac Magisterskich wydawane są na formularzach (Projekt Inżynierski – załącznik 1A, Praca Magisterska – załącznik 1B). Temat Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej powinien być umieszczony w wydrukowanym egzemplarzu Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej jako druga strona.
 • Student studiów II stopnia jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 5 marca – studia kończące się semestrem zimowym, do 10 września – studia kończące się semestrem letnim.
 • W uzasadnionych wypadkach student studiów II stopnia może złożyć do odpowiedniego Prodziekana podanie z prośbą o prolongatę terminu złożenia pracy dyplomowej. Podanie musi być zaopiniowane przez kierującego pracą. Termin może być prolongowany maksymalnie o dwa miesiące tj. do 5 maja – studia kończące się semestrem zimowym, do 10 listopada – studia kończące się semestrem letnim. Niezłożenie pracy dyplomowej w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 • Egzamin Dyplomowy na studiach I stopnia powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zaliczenia ostatniego semestru. Terminy Egzaminu Dyplomowego studiów I stopnia zostaną ustalone przez odpowiedniego Prodziekana.
 • Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia powinien odbyć się nie później niż do 30 września lub 31 marca ostatniego roku studiów II stopnia kończących się odpowiednio w semestrze letnim lub zimowym. W przypadku uzyskania prolongaty nie później niż do 30 listopada i 31 maja ostatniego roku studiów II stopnia kończących się odpowiednio w semestrze letnim lub zimowym.
 • Studenci specjalności Structural Engineering mogą wykonać Projekt Inżynierski i Pracę Magisterską w języku angielskim lub w języku polskim, z jednoczesnym zamieszczeniem streszczenia pracy w języku polskim i angielskim. Tryb procesu dyplomowania studentów specjalności Structural Engineering jest zgodny z procedurą P-RB-1. Temat pracy musi być podany w języku polskim i angielskim.

.: PRZYJĘCIE PRACY DYPLOMOWEJ PRZEZ KIERUJĄCEGO PRACĄ

 • Student składa kierującemu projektem lub pracą jeden drukowany egzemplarz Projektu Inżynierskiego lub Pracy Magisterskiej (wzór strony tytułowej: projekt inżynierski – załącznik 8A, praca magisterska – załącznik 8B), w którym umieszczony jest oryginał tematu pracy (projekt inżynierski – załącznik 1A, praca magisterska – załącznik 1B). Egzemplarz ten, po pomyślnym zakończeniu egzaminu dyplomowego, kierujący pracą przekazuje do właściwej Katedry w celu zarchiwizowania.
 • Ocena z przedmiotu Projekt Inżynierski jest wpisywana do systemu Elektronicznego Katalogu Ocen Studenta i jest średnią arytmetyczną z oceny recenzenta oraz kierującego Projektem.
 • Przyjęcie Projektu Inżynierskiego, Pracy Magisterskiej powinno być potwierdzone przez odpowiedniego kierującego na druku oświadczenia o przyjęciu Projektu Inżynierskiego (załącznik 3A), Pracy Magisterskiej (załącznik 3B) poprzez wpisanie końcowej oceny pracy dyplomowej, daty przyjęcia pracy oraz złożenie podpisu przez kierującego projektem/pracą.

.: DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ STUDENTA PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

 • Na 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego student składa w Dziekanacie teczkę opisaną wg wzoru (Projekt Inżynierski – załącznik 7A, Praca Magisterska – załącznik 7B), zawierającą:
  1. dwustronny wydruk pracy dyplomowej (Projektu Inżynierskiego lub Pracy Magisterskiej) sformatowany według wytycznych obowiązujących na Wydziale Budownictwa i oprawiony w miękką okładkę,
  2. egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na płycie CD,
  3. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, niekorzystaniu z nielegalnych źródeł przy jej wykonaniu oraz zgodzie na udostępnianie pracy (załącznik 2),
  4. oświadczenie kierującego projektem lub pracą o przyjęciu Projektu Inżynierskiego (załącznik 3A) lub Pracy Magisterskiej (załącznik 3B),
  5. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik 4),
  6. ocenę (opinię) dotyczącą Projektu Inżynierskiego, Pracy Magisterskiej (załącznik 5),
  7. koreferat Projektu Inżynierskiego, Pracy Dyplomowej (załącznik 6),
  8. życiorys (CV) i ewentualnie dokumenty poświadczające dodatkowe osiągnięcia w trakcie studiów do wpisania do suplementu,
  9. cztery (4) podpisane zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 – bez białych obwódek,
  10. dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu,
  11. legitymację studencką, składaną bezpośrednio przed egzaminem dyplomowym (dotyczy studentów II stopnia).
  12. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - ( pobierz )
 • Płyta CD/DVD powinna być fizycznie trwale oznaczona, poniżej wzory naklejek na płytę i kopertę:
  1. Projekt Inżynierski - ( pobierz )
  2. Praca Magisterska - ( pobierz )
 • Płyta CD/DVD powinna zawierać następujące pliki:
  1. plik tekstowy o nazwie Identyfikator.txt, zawierający 6-cyfrowy numer albumu studenta,
  2. plik tekstowy o nazwie Streszczenie.txt zawierający abstrakt Projektu Inżynierskiego/Pracy Magisterskiej (maksymalnie 100 słów),
  3. plik z projektem inżynierskim/pracą magisterską zatytułowany tematem pracy zgodny, z odpowiednim załącznikiem (załącznik 3A lub załącznik 3B), zawierający zasadniczy tekst Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej zapisany w formacie ODT (Praca.odt), DOC (Praca.doc) lub DOCX (Praca.docx), dokumenty PDF (Praca.pdf) dozwolone są tylko w wersji edytowalnej, pliki zostaną sprawdzone w systemie antyplagiatowym, nie mogą więc posiadać zabezpieczeń w postaci np. haseł,
  4. folder o nazwie Załączniki, zawierający elektroniczną wersję rysunków, tabel z wynikami itp. – o ile takie załączniki są zawarte w Projekcie Inżynierskim/Pracy Magisterskiej,
  5. zbiór o nazwie Prezentacja, zawierający multimedialną prezentację Projektu Inżynierskiego, Pracy Magisterskiej przygotowaną w formacie ODP (Prezentacja.odp), PPT (Prezentacja.ppt) lub PPTX (Prezentacja.pptx),
  6. Pliki identyfikator.txt i streszczenie.txt proponujemy utworzyć za pomocą programu Notepad (Notatnik) lub kompatybilnego (tryb ANSI lub UTF8). Jeśli plik tworzony jest za pomocą np. edytora Word proszę wybrać opcję Zapisz jako a następnie pod nazwą pliku wybrać typ pliku jako Zwykły tekst (*.txt),
  7. Płyta CD/DVD która nie będzie przygotowana w podany sposób wymaga uzupełnienia (praca nie zostanie przyjęta). Pliki umieszczone na płycie muszą być wersją ostateczną (dotyczy to również prezentacji - niedozwolone jest przynoszenie na obronę Projektu/Pracy innej, zmodyfikowanej wersji).
 • Egzemplarz Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej w formie papierowej i elektronicznej oraz osobowa teczka studenta są zaliczane do dokumentacji przebiegu studiów i podlegają archiwizacji.

Przejdź do strony generowania formularzy

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje ogólne dla dyplomantów