22 lipca 2020
TRESNA - CZERNICHÓW

Odsłonięcie i poświęcenie monumentu upamiętniającego Profesora Włodzimierza Burzyńskiego w 50-tą rocznicę Jego śmierci, w roku 75-lecia powstania Politechniki Śląskiej, w kontynuacji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Pomimo panującej pandemii koronawirusa, w ograniczonym zakresie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w obecności władz i mieszkańców Gminy Czernichów, władz Uczelni, Przedstawicieli Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej - oddział Budownictwo oraz Pracowników Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 10 lipca 2020 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia monumentu upamiętniającego Profesora Włodzimierza Burzyńskiego - Profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej. Uroczystość odsłonięcia, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej - Oddział Budownictwo, odbyła się w przeddzień 50. rocznicy śmierci Profesora, w miejscu, w którym przed II wojną światową istniał żelbetowy most łukowy rozpostarty nad przepływającą poniżej rzeką Sołą.

Monument powstał z inicjatywy Wychowanków Politechniki Śląskiej z Wydziału Budownictwa w celu oddania hołdu projektantowi mostu i zachowania śladów polskiej myśli inżynierskiej. Uroczystego odsłonięcia monumentu dokonali: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, wójt gminy Czernichów mgr Barbara Kos-Harat, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej prof. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego prof. Anna Timofiejczuk, przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej: doc. Stefan Mercik, doc. Andrzej Mokrosz, w obecności pracowników Wydziału Budownictwa, radnych i mieszkańców gminy Czernichów.
Autor zdjęć: Mateusz Szweda

Projektant mostu, Włodzimierz Burzyński to postać wyjątkowa, zasłużona zarówno w zakresie nauki, jak i organizacji Politechniki Śląskiej. Prof. Włodzimierz Burzyński urodził się 29 kwietnia 1900 roku w Przemyślu, w rodzinie pieczętującej się szlacheckim herbem Trzywdar.

Zapisany jako student Politechniki Lwowskiej, po raz pierwszy zaciągnął się do polskiego wojska 1 XI 1918 roku w czasie wojny polsko-ukraińskiej. Walczył w Kampanii Studenckiej do 16 XII 1918 roku, aż do chwili, gdy zaraził się grypą "hiszpanką". Po wyjściu z wojska, podjął na krótko studia na Politechnice Lwowskiej, gdyż w czerwcu i lipcu 1920 roku wziął udział w akcji plebiscytowej w Spiszu oraz Orawie, a od 14 VIII 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Po demobilizacji wrócił na drugi rok studiów, ale już od grudnia 1920 ponownie włączył się w działania zbrojne w tajnej organizacji wojskowej na Górnym Śląsku, początkowo w ochronie plebiscytu, a od 2 V do 6 VII 1921 roku w III Powstaniu śląskim. Po zwolnieniu z wojska Włodzimierz Burzyński wrócił na studia na Oddziale Drogowym Wydziału Komunikacyjnego Politechniki Lwowskiej. Jeszcze na studiach, w 1924 roku został młodszym asystentem w Katedrze Mechaniki Ogólnej. Dyplom inżyniera dróg i mostów uzyskał w czerwcu 1925 roku z wynikiem bardzo dobrym. Jego wiedza i postępy naukowe, uzyskiwane na studiach skłoniły profesora Maksymiliana T. Hubera do zaproponowania W. Burzyńskiemu wyboru tematu rozprawy doktorskiej. Przyszły profesor wybrał temat "Studium nad hipotezami wytężenia". Po spełnieniu wymagań procedury przewodu doktorskiego, 5 V 1928 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Dzięki wyjątkowym uzdolnieniom w zakresie matematyki, mechaniki, a także dziedzin pokrewnych, jego kariera naukowa w okresie 1924-1939 przebiegała nadzwyczaj pomyślnie. Od 1930 roku został zastępcą profesora w Katedrze Mechaniki Ogólnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. W 1933 roku, po przedstawieniu pracy habilitacyjnej "O rozwinięciu potencjału sprężystości i zastosowaniach" otrzymał stopień doktora habilitowanego z prawem wykładania (venia legendi) ". z dziedziny mechaniki kontinuów". W 1938 roku obdarzono go zaufaniem i stanowiskiem dziekana Wydziału Mechanicznego. W latach niemieckiej okupacji Lwowa 1942-1944 był zastępcą kierownika nie akademickiej szkoły Staatliche Technische Fachkurse, a po drugim wejściu sowietów do Lwowa w 1944 roku był jednym z zastępców rektora Lwowskiego Politechnicznego Instytutu. W 1945 roku, ponad 6 miesięcy był więziony w ciężkich warunkach we lwowskim więzieniu. Zmuszony do wysiedlenia ze Lwowa, 13 VII 1946 roku przybył do Gliwic i objął kierownictwo dwóch katedr mechaniki na Wydziale Mechanicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. W 1946 roku został wybrany dwukrotnie rektorem Politechniki Śląskiej, nie objął jednak tego stanowiska, wskutek sprzeciwu władz komunistycznych. Mimo to, pozostał na uczelni i włączył się w nurt jej budowy od podstaw. Był organizatorem laboratorium wytrzymałości materiałów i współorganizatorem laboratorium metaloznawstwa na Wydziale Mechanicznym. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał 25 III 1948 roku. Wskutek ataku ciężkiej choroby w dniu 19 XI 1949 roku został wyłączony z aktywnej pracy naukowej i dydaktycznej. Włodzimierz Burzyński zmarł 11 VII 1970 roku. Oprócz pracy naukowej, pasją Włodzimierza Burzyńskiego była działalność inżynierska. Jednym z bardziej znanych jego budowlanych projektów, nad którym sprawował także bezpośredni nadzór, jest most łukowy żelbetowy w Tresnej-Czernichowie, o rekordowej w Polsce rozpiętości przęsła równej 76,054 m. Wraz z tym obiektem, W. Burzyński był projektantem pięciu innych mostów na dopływach Soły, konstrukcji żelbetowych wież zasuw zapory w Porąbce i jednym z projektantów przełożonej drogi Żywiec-Kęty. Wykonywał również prace konstrukcyjne we Lwowie, między innymi na rzecz Politechniki Lwowskiej. Most w Tresnej-Czernichowie na pozostałościach, którego otwarto w lipcu 2020 roku monument był konstrukcją wyjątkową, perełką ówczesnego polskiego mostownictwa. Obiekt zaprojektowany został w sposób wyjątkowo przemyślany zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i estetycznym. Budowę mostu, rozpoczęto 28 maja 1934 roku i ukończono po ponad dwóch latach 30 listopada 1936 roku.

Teoretyczna rozpiętość przęsła mostu wynosząca 76,054 m wynikała z przyjętego założenia stosunku strzałki łuku do rozpiętości mostu równego 1:6. Technologię betonowania łuków opracował samodzielnie Burzyński. Dzieląc łuki na odcinki w kształcie klinów skutecznie wyeliminował wpływy odkształceń skurczowych uzyskując rekordową rozpiętość. W czasach jego budowy był to żelbetowy most łukowy o największej wówczas rozpiętości Polsce. Piękna konstrukcja mostu cieszyła oko mieszkańców Tresnej, Czernichowa i okolic zaledwie do początków 1945 roku. Most przetrwał cała okupację hitlerowską i został zniszczony przez wycofujące się wojska niemieckie 7 lutego 1945 roku. Pozostałością po tym wyjątkowym obiekcie jest wschodni przyczółek, na którym z inicjatywy doc. Stefana Mercika i doc. Andrzeja Mokrosza ze Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w 2017 roku postanowiono wykonać obelisk upamiętniający postać prof. Włodzimierza Burzyńskiego. Koncepcję plastyczno-architektoniczną opracowała pani Marta Widajewicz-Nowakowska - córka Stanisława Widajewicza absolwenta Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Na monumencie umieszczono tablicę upamiętniającą postać Profesora zaprojektowaną przez pana Marka Nowakowskiego. Kopia umieszczonej na monumencie tablicy znajduje się na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, w auli 118 noszącej imię Włodzimierza Burzyńskiego.

W październiku 2018 roku powołano Komitet Honorowy Uroczystości upamiętnienia prof. Włodzimierza Burzyńskiego w skład, którego weszli:

 1. JM. Rektor Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 2. Dziekan Wydziału Budownictwa - prof. dr inż. Joanna Bzówka
 3. Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego - dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
 4. Dyrektor IPPT PAN w Warszawie - prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 5. Przewodniczący Oddział Gliwice PTMTS, Kierownik Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚ
 6. Przewodniczący PTMTS - prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 7. Przewodnicząca Komitetu Nauki PZITB - dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
 8. Wójt Gminy Czernichów - mgr Barbara Kos-Harat
 9. Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach - mgr inż. Mariusz Czyszek
 10. Przewodniczący Rady ŚlOIIB w Katowicach - mgr inż. Roman Edward Karwowski

Projekt konstrukcji monumentu został opracowany we wrześniu 2018 roku przez prof. Radosława Jasińskiego z Wydziału Budownictwa, a projekt zagospodarowania zachodniego przyczółka opracowała pani Ewa Mokrosz.

Sprawami formalnymi związanymi z odpowiednimi pozwoleniami zajął się doc. Andrzej Mokrosz.

Badania geotechniczne podłoża wykonał pan prof. Sławomir Kwiecień w lipcu 2019 roku. Tablice pamiątkowe umieszczone na monumencie i na Wydziale Budownictwa wykonali Tadeusz Wojarski - GZUT Gliwice oraz Szymon Malinowski- SMALART Gliwice. Wstępny projekt tablic dydaktycznych opracowali w ramach projektów inżynierskich absolwenci Wydziału Budownictwa Mateusz Trela i Kamil Lamch, a ostateczną treść opracowali autorzy monografii o prof. W. Burzyńskim Wiesław Jan Bąba i Stefan Mercik. Dzięki pomocy panów mgra inż. Tomasza Paleczka i mgra inż. Przemysława Potysza z firmy DOKA wykonano deskowanie konstrukcji monumentu. Składowe elementy obelisku wykonali pracownicy Laboratorium Budownictwa Politechniki Śląskiej: Grzegorz Cygan, Tomasz Hahn, Szymon Ignaczek, Krzysztof Jonderko, Adrian Kilijanek, Karol Konopka, Marek Łoziński, Marek Niewiadomski, Bartłomiej Pudełko, Wojciech Szczeciński.

Autor zdjęć: Radosław Jasiński

Konstrukcję fundamentu i prace porządkowe wykonał pan Marek Wójcik. Pomocą w realizacji monumentu włączyli się także: Barbara Kos-Harat (wójt gminy Czernichów), Krystyna i Tadeusz Rodzoniowie, Jarosław Pechciński, Andrzej Klata, Paweł Nabielec i Marek Wróblewski. Montaż konstrukcji monumentu pod kierunkiem doc. Andrzeja Mokrosza przeprowadzili na przełomie czerwca i lipca 2020 roku pracownicy Laboratorium Budownictwa - Grzegorz Cygan, Bartłomiej Pudełko i Wojciech Szczeciński.


.

Dzięki finansowemu wsparciu wielu instytucji i osób udało się zarówno wykonać monument, jak i przeprowadzić uroczystość.

Organizatorzy uroczystości składają serdeczne podziękowania fundatorom monumentu, którymi byli:

 1. JM REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH - Arkadiusz MĘŻYK
 2. DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH - Joanna BZÓWKA
 3. DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO-TECHNOLOGICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH - Anna TIMOFIEJCZUK
 4. DYREKTOR IPPT PAN W WARSZAWIE - Tadeusz BURCZYŃSKI
 5. WÓJT GMINY CZERNICHÓW - Barbara KOS-HARAT
 6. PGE Energia Odnawialne S.A. O/ZEW Porąbka-Żar - Jakub KLIŚ
 7. Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu - Maria WIŚNIEWSKA-KURZ
 8. RADA ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA - Roman E. KARWOWSKI
 9. PREZYDENT ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA - Mariusz CZYSZEK
 10. PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU PZITB W GLIWCACH - Ryszard WALENTYŃSKI
 11. OSOBY PRYWATNE - Absolwenci Wydziału Budownictwa

Opracował: Radosław Jasiński

Wiadomość utworzona: 13 lipca 2020 11:51, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2020 12:07, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa