18 marca 2019
Komunikat w sprawie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów za rok 2018

W roku podatkowym 2018 miała miejsce dwukrotna zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych w zakresie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania działalności twórczej. 

Ponadto, począwszy od dnia 31 sierpnia 2018 r. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła przepis art. 116 ust. 7., zgodnie z którym całość wykonywanych obowiązków przez nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą.

Zadaniem uczelni jako pracodawcy (płatnika) na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują  przychody  podlegające  opodatkowaniu.

W informacji PIT-11 za 2018 r. koszty uzyskania przychodu wykazane zostały w kwocie faktycznie  uwzględnionej  przez płatnika (Politechnikę Śląską) przy poborze zaliczek na podatek dochodowy. Złożone przez pracowników oświadczenia i wnioski  dotyczące faktycznego udziału wynagrodzenia objętego 50% kosztami uzyskania przychodu spowodowały konieczność wystawienia „Informacji Uzupełniającej do PIT-11” za rok 2018, ponieważ przepisy prawa podatkowego nie przewidują możliwości korygowania kosztów uzyskania przychodu przez  płatnika.   

Zgodnie z treścią § 4  Zarządzenia NR 17/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 08.03.2018 r. w sprawie obowiązków wynikających z zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń za prace stanowiące przedmiot prawa autorskiego wykonane w ramach stosunku pracy: „ W przypadku zmiany wysokości udziału procentowego wynagrodzenia objętego 50% KUP za okres, w którym nie zastosowano lub zastosowano za niskie albo za wysokie KUP do wypłaconego wynagrodzenia, pracownik powinien złożyć wniosek korygujący do Działu Spraw Osobowych. Wyrównanie nastąpi w rozliczeniu rocznym pracownika z urzędem skarbowym, na podstawie informacji PIT 11 oraz stosownego zaświadczenia wydanego przez Dział Podatków i ZUS.”

Wobec powyższego Dział Podatków i ZUS Politechniki Śląskiej wystawił zgodnie ze złożonym przez pracownika wnioskiem korygującym dokument „Informacja Uzupełniająca do PIT-11”, który łącznie z dokumentem PIT-11  stanowi podstawę do samodzielnego rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym   za rok 2018.

Dokument „Informacja Uzupełniająca do PIT-11” jest potwierdzeniem rzeczywistych kosztów przychodów należnych pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim, mającym prawo do korzystania z przywilejów podatkowych przewidzianych dla tej grupy podatników.

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów na uczelni zostały przyjęte na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych uczelni oraz w uzgodnieniu z innymi uczelniami w Polsce.

Na koniec pragnę podkreślić, że Politechnika Śląska podejmuje wszelkie działania mające na celu rzetelne przestrzeganie przepisów prawa, za których treść nie ponosi jednak odpowiedzialności. Tym samym brak wystawienia korekty PIT-11 nie jest wynikiem złej woli władz Politechniki Śląskiej, ale treści wiążących ją przepisów prawa.

Politechnika Śląska dochowuje i będzie dochowywać wszelkich starań mających na celu zgodne z prawem uwzględnienie przez swoich pracowników wyższych kosztów uzyskania przychodu w zeznaniach podatkowych. W razie konieczności udzielania jakichkolwiek wyjaśnień w tym zakresie względem Urzędów Skarbowych odpowiednie służby Politechniki wyjaśnień takich udzielą.

Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. Arkadiusz Mężyk

Opinia prawna wydana przez SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp. p. dostępna jest tutaj.

Wiadomość utworzona: 18 marca 2019 08:13, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa