REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty na studia doktoranckie przyjmowane będą do dnia 26.09.2017r. (wtorek) w Dziekanacie WAEI pok. 24 w godzinach pracy dziekanatu oraz w Centrum Biotechnologii ul. B. Krzywoustego 8 w pok. H.1.08  w godzinach od 9.00-12.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Warunki dla kandydatów na studia doktoranckie i wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w procesie rekrutacji

 

 

Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub nie mają wpisu w suplemencie dyplomu potwierdzającego znajomość na poziomie B2,  mogą uzyskać takie potwierdzenie po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez lektorów Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się 
14 września (czwartek) o godz. 10.00 w Studium Języków Obcych.
 
Zapisy na egzamin prowadzi:
- sekretariat SJO - pok. 686, Wydz. Górnictwa i Geologii, IIIp., tel. 32 237 13 69, 32 237 21 95 lub
- mgr Karina Kunz-Kurnicka, SJO, pok. 704
 
Opłatę za egzamin należy uiścić w sekretariacie SJO.
 

WYMAGANIA DO EGZAMINU Z JĘZYKÓW DLA DOKTORANTÓW

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Warunki dla kandydatów na studia doktoranckie i wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w procesie rekrutacji

Studia III stopnia (doktoranckie)

 • Kwestionariusz osobowy [S2]
 • Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej) [K]
 • Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię [K] 
 • Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych [K] 
 • Zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych - ocenę z przebiegu studiów II stopnia) [K] 
 • W przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen [K] 
 • Udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 [K] 
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata  [K] 
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których doktorant narażony będzie na działanie czynników szkodliwych (wykaz dyscyplin[S2]
 • Inne dokumenty, potwierdzające: [K] 
   a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych, itp.,
   b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową, itp.
 • Inne dokumenty wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie [K] 

[S1] Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia (patrz harmonogram)
[S2] Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji
[K] Dokument dostarczany przez kandydata na studia, uzyskany spoza Systemu Obsługi Rekrutacji (ewentualne wymagane poświadczenia kopii uzyskać można w momencie składania dokumentów po przedstawieniu oryginałów)
  Poświadczenia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Uwaga:

 • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce.
 • Dokumenty przyjmowane są wyłącznie od osób zakwalifikowanych do przyjęcia (zgodnie z harmonogramem).

Zarządzenie Nr 69/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia  I i II stopnia na Politechnice Śląskiej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej


Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA III STOPNIA

NABÓR I

10.07.2017 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
10.09.2017 Ostateczny termin rejestracji.
13.09.2017 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
14.09.2017 – 15.09.2017 Rozmowy kwalifikacyjne.
18.09.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

18.09.2017 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.09.2017Ostateczny termin rejestracji.
26.09.2017Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
27.09.2017 – 28.09.2017 Rozmowy kwalifikacyjne.
29.09.2017 (godz. 12:00)Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja - dla doktorantów