REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 

 

Na Wydziale AEiI prowadzone są następujące studia doktoranckie:

1)    Studia stacjonarne i niestacjonarne w czterech dyscyplinach: Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna, Elektronika oraz Informatyka. 

2)  Program Doktorat Wdrożeniowy - studia stacjonarne w dyscyplinach: Automatyka i Robotyka, Elektronika oraz Informatyka. 

3)    Interdyscyplinarne studia stacjonarne w języku angielskim w zakresie przetwarzania i analizy danych AIDA – Applied Integrative Data Analysis.

4)    Interdyscyplinarne studia stacjonarne w dziedzinie systemów cyber-fizycznych CyPhiS.

5)    Interdyscyplinarne międzywydziałowe studia doktoranckie Symulacje w Inżynierii - SymIn

 

                                               

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w procesie rekrutacji

Studia III stopnia (doktoranckie)

1) kwestionariusz osobowy,

2) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ‒ w postaci elektronicznej,

3) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,

4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5) zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – z oceną z przebiegu studiów II stopnia),

6) w przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen,

7) udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2,

8) opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których kandydat będzie narażony na działanie czynników szkodliwych,

10) inne dokumenty potwierdzające:

·         udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych itp.,

·          pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową itp.,

11) inne dokumenty określone szczegółowo przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie prowadzone w ramach różnych projektów edukacyjnych.

Poświadczenia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

 

 

  • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce.

 

Dokumenty na studia doktoranckie przyjmowane będą od dnia 01.09.2018 do dnia 11.09.2018 (I nabór) oraz 26.09.2018 (II nabór) w pokoju 749 WAEiI w godzinach 10.00-13.00 od poniedziałku do piątku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE

 

 

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się 

18 września (wtorek) o godz. 10.00 w Studium Języków Obcych.

 

Zapisy na egzamin prowadzi:

- sekretariat SJO - pok. 686, Wydz. Górnictwa i Geologii, IIIp., tel. 32 237 13 69, 32 237 21 95 lub

- mgr Ewa Sługocka, SJO, tel. 32 237 2947

 

Opłatę za egzamin należy uiścić w sekretariacie SJO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA III STOPNIA

NABÓR III - uzupełniający (studia doktoranckie)

04.10.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziałach dysponujących wolnymi miejscami.

22.10.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.

24.10.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

25.10.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.

26.10.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie list przyjętych na studia.

 

 

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia uzupełniającej rekrutacji na studia doktoranckie w zależności od potrzeb wydziału. Rekrutacja ta ma charakter doraźny i jest przeprowadzana za zgodą Rektora, na wniosek dziekana poparty pozytywną opinią kierownika danych studiów doktoranckich.

 Pismo Okólne nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja doktoranci 2018