POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

 

Aktualności

Stypendium socjalne - rok akademicki 2017/2018

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego na nowy rok akademicki 2017/2018 składa w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Zał. Nr 1 do regulaminu Pomocy Materialnej), do którego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia (spis w WYKAZIE DOKUMENTÓW) stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

Regulamin Pomocy Materialnej

WYKAZ DOKUMENTÓW

a w przypadku utraty lub uzyskania dochodu, dodatkowo składa w dziekanacie:

Oświadczenie o uzyskaniu dochodu  (wypełnia student)

Oświadczenie o utracie dochodu (wypełnia student) 

 Komunikat w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2016r.

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2017/2018

 

UWAGA !!!

W nowym roku akademickim 2017/2018 dla  studentów dostępny będzie kalkulator dochodu rodziny.

Student ubiegający się o stypendium socjalne, wraz z wnioskiem i odpowiednimi dokumentami składa również obliczenia wynikające z kalkulatora.

KALKULATOR DOCHODU - jest to arkusz kalkulacyjny, który pomaga obliczyć miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny oraz kwotę stypendium socjalnego

KALKULATOR DOCHODU !!!!

 

Stypendium socjalne

UWAGA – nowe wzory druków załącznik nr 6 i załącznik nr 7

Stypendium socjalne

Regulamin pomocy materialnej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa w dziekanacie:

- wniosek o przyznanie stypendium, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz ankietę

 

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Ankieta dot. potrzeb niepełnosprawnych studentów

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student składa w dziekanacie do dnia 20.10.2017r.

Wniosek przyznanie stypendium Rektora

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów

 

Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wnioski o przyznanie stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 należy składać do dnia 10.09.2018r.

Informacja na temat stypendiów MNiSW za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku dla studenta

Wniosek o przyznanie stypendium ministra dla studentów

 

Nagroda Dziekana Wydziału AEI

 

Nagroda Dziekana Regulamin

 

Zapomoga
Wniosek o przyznanie zapomogi
Dom studencki
Dom studencki
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna dla studentów