Najważniejsze zmiany w zakresie spraw stypendialnych dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

Stypendium doktoranckie
Trwa proces legislacyjny zarządzenia zmieniającego Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej:
  1. Dzięki zmianie możliwe będzie przyznanie stypendium wyższej kategorii nie tylko za wszczęty przewód doktorski, ale również za wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (na podstawie przepisów Ustawy 2.0). Przepis wejdzie w życie w pełni od roku akademickiego 2020/2021 z uwagi na fakt, że wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest możliwe od 1 października 2019 r.
  2. Zarządzenie zmienia zasady zaprzestania wypłaty stypendium w przypadku skreślenia doktoranta lub ukończenia przez niego studiów doktoranckich.

Planowane zarządzenie wprowadza również nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego. Z uwagi na termin wprowadzenia zmian, na rok akademicki 2019/2020 akceptowane będą wnioski złożone przez doktorantów zarówno na dotychczasowym, jak i nowym wzorze. Termin składania wniosków pozostaje bez zmian, tj. do 10 października.
O publikacji zarządzenia zmieniającego poinformujemy Państwa odrębnym mailem.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Obowiązujący Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Zarządzenie nr 68/14/15, Zarządzenie zmieniające nr 74/15/16) pozostaje bez zmian. Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy składać wraz z załącznikami do 15 października. Zwiększenie stypendium mogą otrzymywać wyłącznie uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych pozostanie niezmienny do końca prowadzenia kształcenia na studiach doktoranckich.

Świadczenia dla doktorantów
Do przyznawania świadczeń dla doktorantów na studiach doktoranckich (stypendium rektora, stypendium socjalne, zapomoga, stypendium dla osób niepełnosprawnych) stosuje się odpowiednio Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej (Zarządzenie nr 113/2019). Wzory wniosków zostały udostępnione na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.
Świadczenia mogą otrzymać doktoranci, którzy kształcą się na studiach doktoranckich nie dłużej niż 6 lat i nie ukończyli wcześniej innych studiów doktoranckich.

Stypendium Rektora
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora należy złożyć do 20 października. Punktacja oraz oceniane osiągnięcia pozostają bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. Stypendium rektora jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy.

Doktoranci składają wniosek o przyznanie stypendium Rektora (wraz z dokumentacją) na wydziale. Pracownik administracyjny potwierdza datę wpływu, a następnie przekazuje kierownikowi studiów doktoranckich w celu oceny osiągnięć doktoranta. Na wydziale powinna zostać również uzupełniona liczba punktów przyznanych przez opiekuna naukowego/promotora. Całość dokumentacji jest następnie przekazywana do Komisji Stypendialnej Politechniki Śląskiej w celu dalszego procedowania (przygotowanie listy rankingowej, wydanie decyzji itd.).
Wniosek może zostać również złożony bezpośrednio w siedzibie Komisji Stypendialnej. W takim przypadku Komisja przekaże dokumentację na wydział w celu oceny osiągnięć doktoranta.

Procent osób uprawnionych do stypendium (nie więcej niż 10%), wysokość stypendium oraz kategorie ustali Rektor i poda do wiadomości pismem wg rozdzielnika.

Stypendium socjalne
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć do 5 dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane (np. do 5 października w przypadku wypłaty od października). Wysokość stypendium socjalnego będzie zależeć od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta oraz relacji tego dochodu do podstawy naliczania.
Wniosek doktorant może złożyć na wydziale (w takim przypadku pracownik administracyjny potwierdza datę wpływu i przekazuje dokumentację do Komisji Stypendialnej) lub bezpośrednio w siedzibie Komisji Stypendialnej.

Wysokość stypendium oraz podstawę naliczania ustali Rektor i poda do wiadomości pismem wg rozdzielnika.

Zapomoga
Zapomogę może otrzymać doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (wcześniej: w trudnej sytuacji materialnej). Doktorant nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.


Wniosek doktorant może złożyć na wydziale (w takim przypadku pracownik administracyjny potwierdza datę wpływu i przekazuje dokumentację do Komisji Stypendialnej) lub bezpośrednio w siedzibie Komisji Stypendialnej. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego przejściową trudną sytuację życiową.

Wysokość zapomogi ustali Rektor i poda do wiadomości pismem wg rozdzielnika.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 5 dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane.

Wniosek należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant powyżej 6 roku studiów doktoranckich, jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów doktoranckich. Indywidualnej oceny sytuacji doktoranta dokonują pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w oparciu o przedstawioną dokumentację.

Wysokość stypendium ustali Rektor i poda do wiadomości pismem wg rozdzielnika.

 

Dodatkowe informacje:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna 2016/1017