NAGRODA DZIEKANA 2018

 

Dziekan Wydziału AEiI ogłasza piątą edycję konkursu "Nagroda Dziekana" Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 

 Regulamin przyznawania Nagrody Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w konkursie na najlepszego studenta studiów stacjonarnych

 

1.      Nagrody Dziekana WAEI przyznawane są corocznie studentom, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami i wzorowo wypełniają obowiązki studenta.  Nagrodę mogą otrzymać studenci, którzy: 

a.      zaliczyli terminowo, zgodnie z wymogami regulaminu studiów, co najmniej pięć semestrów studiów I stopnia lub dwa semestry studiów II stopnia, 

b.      posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe i/lub zawodowe, 

c.      uzyskali średnią ocenę ze studiów nie mniejszą niż 4.0.

2.      Nagrodę Dziekana student może uzyskać tylko raz w całym toku studiów I i II stopnia.

3.      Liczbę nagród oraz ich łączną pulę w danym roku akademickim ustala Dziekan. Wysokość pojedynczej nagrody nie może przekraczać najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, w miesiącu poprzedzającym przyznanie nagrody.  

4.      Kandydatów do Nagrody Dziekana WAEI rekomenduje Kapituła Nagrody Dziekana WAEI, obradująca w następującym składzie: trzej samodzielni nauczyciele akademiccy zaproszeni przez Dziekana, jeden z prodziekanów WAEI oraz przedstawiciel studentów delegowany przez Samorząd Studencki.

5.      Kandydatów do nagrody mogą proponować nauczyciele akademiccy lub Samorząd Studencki, w terminie do 30 czerwca danego roku akademickiego. Wniosek powinien zawierać zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ze studiów kandydata oraz dokumenty potwierdzające jego aktywność naukowo-badawczą i/lub zawodową (Załączniki 1,2). Wnioski należy składać w Dziekanacie.

6.      Kapituła podejmuje decyzję o rekomendacji kandydatów w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 

7.      Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Dziekan WAEI.

8.      Wręczenie Nagród Dziekana WEAI odbywa się podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale. Informacja o Laureatach nagrody Dziekana zamieszczana jest na stronie internetowej WAEI oraz wykazywana jest w suplementach do dyplomów Laureatów. 

 

Osoby zainteresowane są proszone o składanie dokumentów do dnia 30 czerwca 2018 do godz. 13.00 (Dziekanat pok.19)

 

Regulamin

Załącznik do Regulaminu

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nagroda Dziekana