KIERUNEK: Automatyka i Robotyka
Kierunek automatyka i robotyka jest jednym z najatrakcyjniejszych kierunków studiów technicznych, umożliwiającym absolwentom wykonywanie satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie, zwłaszcza w regionie śląskim, gdzie otworzyły lub otwierają swe przedstawicielstwa liczne koncerny międzynarodowe i przedsiębiorstwa lokalne funkcjonujące w obszarze gospodarki opartej na wiedzy. Program kształcenia jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami przemysłu oraz studentami. Obejmuje on wiele zajęć w bezpośrednim kontakcie z nowoczesną aparaturą. Przygotowuje zarówno do pracy indywidualnej, jak również w małym i dużym zespole, gdzie najistotniejsze jest rozwiązywanie praktycznych problemów i wykonanie projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania mikroprocesorowego, a także przetwarzaniem informacji. Potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale AEI jest ocena wyróżniająca Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Oferta Wydziału obejmuje:
Studia I stopnia: Stacjonarne, Niestacjonarne tryb wieczorowy
Studia II stopnia: Stacjonarne, Niestacjonarne tryb wieczorowy 
Studia III stopniaprzejdź 

> programowanie obliczeń komputerowych
> elektrotechnika i elektromechanika
> technika cyfrowa
> bazy danych
> podstawy miernictwa
> podstawy automatyki
> podstawy elektroniki
> dynamika procesów
> podstawy robotyki
> oprogramowanie systemów pomiarowych
> systemy mikroprocesorowe
Studia stacjonarne I stopnia:
> profil ogólny
> technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Studenci kierunku automatyka i robotyka od piątego semestru mogą kontynuować studia na profilu ogólnym lub wybrać specjalność technologie informacyjne w automatyce i robotyce. Na tej specjalności większą uwagę przykłada się do programowania aparatury kontrolnopomiarowej i układów sterowania, a także systemów transmisji danych, podczas gdy profil ogólny jest bardziej szczegółowo związany z warstwą sprzętową układów sterowania.

Studia stacjonarne I stopnia:

>  automatyka
Absolwenci specjalności automatyka są przygotowani do pracy jako projektanci nowych systemów automatyzacji lub inżynierowie utrzymywania ruchu układów automatyki w dowolnym nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Uzyskiwana na studiach wiedza umożliwia pracę nad układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania komputerowego i systemów mikroprocesorowych, a także pozwala na zatrudnienie absolwentów w zakładach wykorzystujących i produkujących środki automatyki. Absolwenci otrzymują wiedzę z przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami ekspertowymi, a także systemami pomiarowymi, nowoczesnymi systemami sterowników i regulatorów przemysłowych oraz komputerowym wspomaganiem projektowania układów sterowania.

>  komputerowe systemy sterowania
Specjalność komputerowe systemy sterowania przygotowuje studentów do pracy w zakresie projektowania i użytkowania systemów komputerowych automatyki, zarówno w zakresie warstw najniższych (monitoringu procesowego, cyfrowego przetwarzania sygnałów, układów regulacji, układów sterowania kombinacyjnego i sekwencyjnego, łączności operatorskiej i zabezpieczeń), jak i w zakresie warstw wyższych (regulacja i sterowanie nadrzędne oraz operatorskie). Projektowanie to obejmuje analizę i modelowanie automatyzowanych procesów, konfigurowanie struktur sprzętowych oraz programowych, wybór algorytmów i tworzenie oprogramowania dla standardowej aparatury automatyki (sterowniki programowalne / regulatory wielofunkcyjne), a także konstrukcję struktur sprzętowych i oprogramowania dla dedykowanych sterowników mikroprocesorowych.

>  przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
Biotechnologia, to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki posługująca się wiedzą z mikrobiologii, genetyki, ekologii i nauk inżynierskich. Obejmuje ona różne kierunki wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, przede wszystkim przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych i biokatalizatorów. Tradycyjnie, biotechnologia obejmuje procesy oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, jak również produkcji pewnych typów żywności oraz leków. Biotechnologię silnie wiąże się również z osiągnięciami inżynierii genetycznej i biologii molekularnej. Charakterystyczną cechą biotechnologii jest jej silna zależność od nowoczesnych środków i metod przetwarzania informacji i sterowania. Wiąże się to z faktem, że procesy biotechnologiczne należą do trudnych w sensie regulacyjnym. Z drugiej strony do ich poznania i scharakteryzowania konieczne jest przetworzenie dużej ilości niekonwencjonalnej informacji, dostępnej dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki. Absolwenci tej specjalności posiadają interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza świata automatyki i i robotyki, informatyki, oraz medycyny i biologii.

>  robotyka
Absolwenci specjalności robotyka są przygotowani do pracy inżynierskiej oraz do prac badawczych i projektowych w zakresie projektowania komputerowych układów sterowania robotów, układów sensorycznych, w tym wizyjnych oraz inteligencji maszynowej, a także zrobotyzowanych systemów sterowania produkcją. Kształcenie jest oparte na podstawach informatyki i automatyki. Ponadto studenci zdobywają wiedzę o elastycznych systemach produkcyjnych, komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu oraz zintegrowanych systemach zarządzania i sterowania produkcją. Specjalność robotyka kształci przyszłych specjalistów od projektowania robotów i mikrokomputerowych systemów sterowania ruchem, sensoryki i elementów inteligencji maszynowej, której wyrazem jest generowanie sterowań w oparciu o wiedzę i mechanizmy wnioskowania systemów ekspertowych.

>  systemy pomiarowe
Absolwenci specjalności systemy pomiarowe są przygotowani do pracy jako projektanci nowych systemów pomiarowych dla potrzeb automatyzacji, robotyzacji oraz planowania badań eksperymentalnych. Studenci wykonują projekty aparatury pomiarowej i opracowują programy komputerowego wspomagania pomiarów. Specjalność systemy pomiarowe ukierunkowuje absolwentów do pracy w zakładach przemysłu metalowego, elektromaszynowego, hutniczego, chemicznego, w energetyce oraz w biurach projektujących wyposażenie technologiczne. W tych miejscach pracy winni wprowadzać systemy pomiarowe, nowe rozwiązania aparatury oraz prowadzić eksploatację aparatury. W ukierunkowaniu tym dużą rolę odgrywa szerokie zastosowanie mikroelektroniki i informatyki do budowy aparatury pomiarowej. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prac rozwojowych z dziedziny systemów pomiarowych dla potrzeb badań i zastosowań przemysłowych. 

Studia niestacjonarne I stopnia:
> profil ogólny

Studia niestacjonarne I stopnia:
> automatyka
> komputerowe systemy sterowania
> przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
> robotyka
> systemy pomiarowe
Sylwetka absolwenta
Absolwenci kierunku automatyka i robotyka posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, mechaniką i elektromechanika, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania robotów i sztucznej inteligencji. Znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji, projektanci układów sterowania robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a także jako twórcy systemów pomiarowych i decyzyjnych. Mogą również pracować w zakładach oraz firmach wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się wdrażaniem nowych technologii.
    

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kierunki AEI - Automatyka i Robotyka