W ramach Wydziału działają 3 Instytuty o następującej strukturze:

Instytut Automatyki

Dyrekcja Instytutu:
Dyrektor - prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
Z-ca Dyrektora ds. Nauki - dr hab. inż. Adam Gałuszka 
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr hab. inż. Jarosław Smieja

 • Zakład Sterowania i Robotyki
 • Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania
 • Zakład Urządzeń i Układów Automatyki
 • Zakład Inżynierii Systemów
 • Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych

Instytut Elektroniki

Dyrekcja Instytutu:
Dyrektor - prof. dr hab. inż. Dariusz Kania , prof. zw. w Pol. Śl.
Z-ca Dyrektora ds. Nauki - dr hab. inż. Zdzisław Filus, prof. nzw. w Pol.Śl
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr hab. inż. Jacek Konopacki

 • Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
 • Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki
 • Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych
 • Zakład Telekomunikacji
 • Zakład Elektroniki Biomedycznej
 • Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Instytut Informatyki

Dyrekcja Instytutu:
Dyrektor - prof. dr hab. inż. Andrzej Polański
Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab.inż. Sebastian Deorowicz
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr inż. Krzysztof Tokarz

 • Zakład Teorii Informatyki
 • Zakład Urządzeń Informatyki
 • Zakład Oprogramowania
 • Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych 
 • Zakład Sieci i Systemów Komputerowych
 • Zakład Grafiki Wizji i Symulacji KomputerowejProblematyka badań naukowych INSTYTUTU AUTOMATYKI dotyczy szeroko rozumianej automatyki, robotyki i analizy systemowej oraz przetwarzania sygnałów. Wymienić tu należy przede wszystkim prace i ich wyniki uzyskane w zakresie: teorii sterowania w warunkach niepełnej informacji, sterowania adaptacyjnego i predykcyjnego, jak również systemów ekspertowych z tej dziedziny, szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, w tym zwłaszcza systemów sterowania inteligentnego i systemów wizyjnych z uwzględnieniem zastosowań w robotyce, systemów komputerowo zintegrowanego wytwarzania, symulacji w czasie rzeczywistym, współczesnych zagadnień pomiarowych w ujęciu systemowym, oraz sterowania w systemach biomedycznych i biotechnologicznych. Szczegółowa problematyka badań obejmuje następujące zagadnienia:

 • sterowanie układami w warunkach niepełnej informacji, konstrukcja modeli i algorytmów sterowania dla różnych struktur układowych i informacyjnych, przetwarzanie informacji wizyjnej do celów sterowania, projektowanie układów regulacji i sterowania, modelowanie i sterowanie w populacjach komórkowych, analizę danych genetycznych z mikromacierzy DNA, projektowanie i badanie robotów mobilnych, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w robotyce,
 • identyfikację modeli matematycznych procesów i sterowania adaptacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego tłumienia hałasu, sterowanie nadrzędne procesów przemysłowych (systemy SCADA), systemy ekspertowe i zastosowanie programowania w logice z ograniczeniami, syntezę i symulację procesów losowych, sterowalność i obserwowalność układów dynamicznych,
 • modelowanie, symulację i sterowanie ciągłych procesów przemysłowych — energetycznych, chemicznych oraz biotechnologicznych, symulację w czasie rzeczywistym na potrzeby treningu operatora procesu oraz testowania rzeczywistego sprzętu automatyki, projektowanie, konstrukcję i testowanie urządzeń automatyki - w tym inteligentnych przetworników, organów wykonawczych, regulatorów i rozproszonych systemów sterowania, analizę, syntezę i testowanie zaawansowanych algorytmów regulacji procesów nieliniowych, syntezę i badania wirtualnych układów automatyki z wykorzystaniem Internetu (TCP/IP i UDP), syntezę i badania systemów zdalnego monitoringu i sterowania z wykorzystaniem Internetu (TCP/IP i UDP), wykorzystanie WWW na potrzeby automatyki,
 • automatyzację i robotyzację dyskretnych procesów przemysłowych, inteligentnych robotów przemysłowych - sterowanie, nawigacja, systemy sensoryczne, przetwarzanie obrazów barwnych, interfejsy, elastycznie automatyzowaną produkcję i systemy ekspertowe, zintegrowane systemy zarządzania produkcją, systemy zdalnego nauczania.
 • podstawowe problemy metrologii teorii błędów, komputerowego wspomaganie procedur pomiarowych, przetwarzanie i analizę sygnałów pomiarowych oraz analizę falkową, konstrukcję przetworników pomiarowych: przetworniki ciśnienia, przepływomierze ultradźwiękowe, przetworniki jonometrycme, badania czujników jonometrycznych (stanowisko do wieloparametrowej kalibracji i identyfikacji charakterystyk), badania przetworników i sensorów ciśnienia - kompensacja temperaturowa (stanowisko do automatycznego testowania i pomiaru własności metrologicznych), metod oceny zagrożenia wybuchowego od systemów iskrobezpiecznych.

INSTYTUT ELEKTRONIKI
specjalizuje się w takich zaawansowanych obszarach techniki, jak analogowe i cyfrowe systemy elektroniczne, a także systemy biomedyczne i telekomunikacyjne. Prowadzone badania obejmują szeroki zakres od elementów do systemów i dotyczą zarówno zagadnień praktycznych, jak i teoretycznych, związanych z projektowaniem sprzętu oraz oprogramowania. Grupy badawcze dysponują bogatym wyposażeniem w aparaturę laboratoryjną oraz nowoczesnym sprzętem komputerowym, umożliwiającym prace programistyczne na wielu platformach programowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania aplikacyjnego. Wiele programów badawczych Instytutu wykonywanych jest w ścisłej współpracy z przemysłem i wynika z potrzeb regionu.
Szczegółowe tematy badawcze realizowane są przez Zakłady tworzące Instytut i obejmują następujące dziedziny:

 • zagadnienia syntezy obwodów elektronicznych, symboliczne metody analizy obwodów elektronicznych, układy elektroniczne w zastosowaniu do techniki samochodowej, mikroprocesorowe systemy pomiarowe, kompatybilność elektromagnetyczną, modelowanie numeryczne procesów promieniowania elektromagnetycznego, optoelektronikę,
 • testowanie i testowalność systemów cyfrowych, wbudowane testery cyfrowe, projektowanie systemów cyfrowych z półprzewodnikowymi układami programowalnymi, projektowanie oprogramowania wspomagającego dla systemów z układami programowalnymi, powielacze częstotliwości, metody projektowania specjalizowanych, scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji, systemy wieloprocesorowe,
 • komputerowe wspomaganie analizy i projektowania obwodów elektronicznych, metody wrażliwości w analizie i syntezie obwodów elektronicznych, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w teorii obwodów i elektronice, przetwarzanie sygnałów i badanie sieci neuronowych, zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania obrazów (w tym mowy),
 • komutację cyfrową we współczesnych systemach telekomunikacyjnych, oprogramowanie zarządzające dla central telefonicznych, projektowanie układów cyfrowych dla nowoczesnych usług telekomunikacyjnych (ISDN, ATM), zastosowanie przetwarzania sygnałów w telekomunikacji, kompresję sygnałów mowy, syntezę mowy, rozpoznawanie mowy i mówców, tworzenie nowych usług w sieci Internet,
 • przetwarzanie informacji w medycynie, przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych, wykorzystanie zbiorów rozmytych w medycynie, komputerowe wspomaganie procesu diagnozy - medycznej, komputerowe wspomaganie badań psychologicznych, analizę czasową i częstotliwościową sygnałów biomedycznych, systemy ekspertowe w medycynie, projektowanie, konstrukcję i testowanie elektronicznej aparatury medycznej,
 • technologię cienkowarstwowych specjalizowanych układów hybrydowych, hermetyzację układów hybrydowych z wykorzystaniem materiałów epoksydowych, wytwarzanie i stabilizację elementów rezystancyjnych z wykorzystaniem past krajowych, chemiczne składniki dla czujników grubo i cienkowarstwowych.

Głównymi kierunkami badań INSTYTUTU INFORMATYKI są: teoretyczne podstawy informatyki, metody projektowania i tworzenia oprogramowania, bazy danych, projektowanie i konstrukcja sprzętu informatycznego, podstawy i metody tworzenia sieciowych środowisk komputerowych. Szczegółowa problematyka kierunków badań obejmuje następujące zagadnienia:

 • prace nad teorią procesów obliczeniowych, teorią systemów przetwarzania informacji obejmujące między innymi podstawy ich projektowania, modelowanie i ocenę ich wydajności i efektywności, zagadnienia nieklasycznych architektur systemów komputerowych oraz algorytmy i systemy modelowania układów dynamicznych, prace nad teorią systemów ewolucyjnych, prace nad teorią systemów informatycznych (skupionych i rozproszonych), obejmujące między innymi systemy ekspertowe i doradcze, przemysłowe systemy dyspozytorskie, w tym metody wnioskowania, modyfikacji i ochrony zbiorów danych oraz metody przekształcania różnych form reprezentacji danych oraz prace nad teorią bezpieczeństwa i ochrony danych w sieciach i systemach komputerowych,
 • rozwój metod projektowania i tworzenia oprogramowania, animację i wizualizację programów, tworzenie prezentacji multimedialnych, rozwój metod i tworzenie oprogramowania do przetwarzania języków naturalnych, w szczególności do tłumaczenia wypowiedzi z języka migowego i na język migowy, tworzenie elementów i kompletowanie oprogramowania narzędziowego i nowoczesnych środowisk programistycznych, rozwój metod programowania sterowników przemysłowych, rozwój metod modelowania i związanych z nimi programowych narzędzi do oceny efektywności pracy sieci komputerowych,
 • rozwój metod projektowania struktury logicznej relacyjnych baz danych, prace nad językami zapytań oraz preprocesorami tych języków, opracowanie metod oceny własności systemów zarządzenia bazami danych, integrację baz danych w heterogenicznym środowisku sieci komputerowych, prace nad kontrolą integralności i ochroną danych w rozproszonych bazach danych, prace nad wykorzystaniem i rozwojem hurtowni danych,
 • metody syntezy i analizy układów cyfrowych, algorytmy symulacji układów cyfrowych i analogowych, metody projektowania i konstrukcji systemów mikroprocesorowych, sterowników, modułów akwizycji obrazów i procesorów wstępnego przetwarzania obrazów, modułów akwizycji i generacji dźwięku, kompilacji krzemowej w komputerowym wspomaganiu projektowania układów VLSI, testowanie systemów cyfrowych,
 • prace związane z architekturą sieci komputerowych i bezprzewodowych segmentów sieci, w tym sieci przemysłowych, podstawy teoretyczne i narzędzia do implementacji i testowania protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych, modelowanie i ocenę wydajności sieci komputerowych, współbieżną realizację algorytmów w sieciach komputerowych, opracowanie narzędzi tworzących środowisko umożliwiające prowadzenie obliczeń równoległych w komputerowych systemach sieciowych, rozproszone systemy operacyjne i rozproszone bazy danych, rozproszoną realizację zadań w złożonych procesach wyszukiwania w bazach danych, bezpieczeństwo sieci komputerowych.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Instytuty