Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Program mentorski Politechniki Śląskiej  regulamin

REGULAMIN PROGRAMU MENTORSKIEGO
REALIZOWANEGO NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb uczestnictwa w Programie mentorskim realizowanym na Politechnice Śląskiej począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
2. Organizatorem Programu jest Politechnika Śląska, a jego koordynatorem Dział Spraw Studenckich i Kształcenia (RD1).
3. Celem Programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego oraz wspieranie rozwoju osobistego najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia
I stopnia na Politechnice Śląskiej, przy pomocy i udziale pracowników Politechniki Śląskiej pełniących rolę mentorów.

Pojęcia
§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Program mentorski (inaczej „Program”) – autorski program Politechniki Śląskiej skierowany do najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
oraz laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, opierający się na stworzeniu indywidualnej relacji mentorskiej pomiędzy uczestnikiem
a mentorem;
2) koordynator programu – Dział Spraw Studenckich i Kształcenia (RD1) odpowiedzialny za bieżącą realizację Programu;
3) komisja uczelniana – komisja powołana przez rektora, której przewodniczy prorektor ds. studenckich i kształcenia;
4) komisja wydziałowa – komisja powołana w podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni;
5) mentor – nauczyciel akademicki  Politechniki Śląskiej, który przeszedł odpowiednie szkolenie i został przypisany do tej roli;
6) mentor z przemysłu – przedstawiciel kadry kierowniczej zatrudniony w jednym
ze współpracujących z Politechniką Śląską przedsiębiorstw, który może pełnić rolę dodatkowego mentora dla uczestnika Programu po ukończeniu przez niego pierwszego roku studiów;
7) uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Programie i która złożyła oświadczenie o udziale w Programie.

Realizacja programu
§ 3

1. Realizacja Programu rozpocznie się po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych na studia
I stopnia rozpoczynających się w danym roku akademickim i wyłonieniu kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Za proces wyłaniania kandydatów, o którym mowa w ust. 1, odpowiadają komisje wydziałowe. Nadzór nad organizacją oraz prawidłowym przebiegiem prac komisji wydziałowych sprawuje komisja uczelniana.
3. Komisję wydziałową powołuje dziekan, który jednocześnie przewodniczy jej pracom. 
W skład komisji, obok przewodniczącego, wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli akademickich.
4. Komisje wydziałowe wyłaniają kandydatów spełniających warunki udziału w Programie mentorskim, a także przygotowują indywidualny program studiów dla każdego uczestnika oraz odpowiadają za wskazanie mentora.
5. Czas realizacji Programu dla każdego z uczestników przewidziany jest na okres pobierania nauki na studiach I stopnia, z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust. 2 i § 5 ust. 4
6. Każdy z uczestników jest objęty indywidualną opieką mentora oraz studiuje w ramach indywidualnego programu studiów.
7. W ramach udziału w Programie uczestnicy będą korzystać z dodatkowych form wsparcia obejmującego uczestnictwo w aktywnościach przygotowanych przez Uczelnię, mających na celu nabywanie przez studentów nowych kompetencji i rozwijanie  ich potencjału naukowego.
8. Po ukończeniu pierwszego  roku studiów uczestnik może zostać objęty dodatkowym wsparciem mentora z przemysłu. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja wydziałowa po wcześniejszym złożeniu przez studenta wniosku stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu oraz zasięgnięciu opinii mentora.
9. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 7, będą przygotowywane przez koordynatora corocznie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczą, przez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz jego upublicznienie.

Warunki uczestnictwa
§ 4

1. Program adresowany jest do dwóch grup odbiorców: 
1) studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów I stopnia otrzymali 100% punktów możliwych do zdobycia z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu
na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym (w tym laureatów olimpiad) bądź stanowili nie więcej niż 3% osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia,
2) laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.
2.  Studenci, których podstawą przyjęcia do Programu jest wynik egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do Programu w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
3. Studenci, których podstawą przyjęcia do Programu jest status laureata I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, mogą przystąpić do Programu w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest coroczne złożenie oświadczenia przez studenta o uczestniczeniu w Programie w danym roku akademickim. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Uczestnik
§ 5

1. Uczestnik bierze udział w Programie na zasadach dobrowolności.
2. W celu nawiązania relacji mentorskiej uczestnik utworzy swój profil zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik ma prawo do:
1) nieodpłatnego korzystania ze wszystkich form wsparcia zaproponowanych
przez Uczelnię, o których mowa w § 3 ust. 7;
2) ubiegania się o dodatkowe wsparcie mentora z przemysłu, zgodnie z § 3 ust. 8;
3) uzyskania zaświadczenia o udziale w Programie.
4. Uczestnik jest zobowiązany do:
1) bieżącego realizowania toku studiów;
2) pozostawania w stałym kontakcie ze swoim mentorem oraz realizacji wspólnie określonych zadań;
3) współpracy z koordynatorem Programu w zakresie wypełniania ankiet ewaluacyjnych oceniających proces mentorski oraz bieżącą realizację Programu.

Mentor
§ 6

1. Mentorem może być nauczyciel akademicki, który przeszedł obowiązkowe szkolenie dla mentorów zorganizowane na Politechnice Śląskiej oraz którego dodatkowo charakteryzują: wysoka wiedza merytoryczna, zdolności dydaktyczne i wychowawcze, umiejętność przekazywania wiedzy oraz motywowania do pracy, a także umiejętność współpracy.
2. Decyzję o włączeniu danego nauczyciela akademickiego do Programu mentorskiego podejmuje komisja wydziałowa.
3. O przypisaniu mentora do uczestnika decyduje komisja wydziałowa na podstawie
§ 5 ust. 2 oraz rozmowy mentora z uczestnikiem.
4. Mentor może także wspierać uczestnika w staraniach, które umożliwiają przystąpienie
do programu „Diamentowy Grant” oraz ubieganie się o dodatkowe formy wsparcia finansowego.
5. Nauczyciel akademicki pełniący rolę mentora może starać się o obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych, a także może zaliczyć działania mentorskie do działalności dydaktycznej uwzględnionej w Arkuszu oceny okresowej nauczyciela akademickiego.

Postanowienia końcowe
§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga rektor.

Regulamin

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej