Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

10 czerwca 2020
Nabór wniosków do GlobalStars

Rozpoczął się otwarty nabór wniosków w ramach GlobalStars w Inicjatywie EUREKA. Do 15 czerwca można zgłaszać projekty ukierunkowane rynkowo, przewidujące opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

GlobalStars funkcjonuje w ramach inicjatywy EUREKA od połowy 2016 roku. Celem uruchomienia przedsięwzięcia było uelastycznienie EUREKI, ukierunkowanej na zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego, poprzez otwarcie jej na współpracę z państwami, które do niej nie należą. To oddolna inicjatywa, umożliwiająca współpracę dwóch państw zrzeszonych w EURECE lub co najmniej jednego państwa zrzeszonego i jednego stowarzyszonego z państwem spoza tej inicjatywy.  Zgłaszane projekty powinny być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Ideą współpracy państw w ramach GlobalStars jest zdefiniowanie obszarów tematycznych naboru oraz zorganizowanie konkursu na projekty B+R. W konkursie z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju państwami-inicjatorami są Holandia i Wielka Brytania, a uczestnik spoza EUREKI to Singapur. Oprócz Polski w projekcie wezmą także udział Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania. Posiadanie lidera lub partnera projektu międzynarodowego w postaci singapurskiej firmy jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie. Dodatkowi członkowie konsorcjum międzynarodowego realizującego projekt mogą wywodzić się wyłącznie z wymienionych krajów. Podmioty z państw trzecich mogą uczestniczyć jedynie w drodze samofinansowania.

Uczestnictwo w GlobalStars pozwala NCBR nawiązać współpracę z odpowiedzialną za stymulację przedsiębiorczości agencją Enterprise Singapore, a tym samym przedłużyć relację z Singapurem, z którym porozumienie bilateralne (zawarte z Agencją ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR) obowiązywało do lutego 2020 roku.

Do GlobalStars mogą aplikować MŚP, grupy przedsiębiorstw z MŚP jako liderem lub grupy podmiotów złożone z co najmniej jednego MŚP i co najmniej jednej jednostki prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, ponownie z MŚP jako liderem takiej grupy.

Alokacja NCBR dla wszystkich polskich podmiotów wynosi 4 miliony złotych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota przyznana na dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 1 miliona złotych. Jeden podmiot nie może zaś otrzymać więcej niż 500 000 zł dofinansowania. Nabór wniosków potrwa od 8 czerwca do 15 października br.

Oceny formalnej wniosków dokona NCBR, a merytorycznej: niezależni eksperci na podstawie jasno określonych kryteriów przedstawionych w Załączniku nr 2 do zasad konkursu. Eksperci są anonimowi i nieznani zarówno dla wnioskodawców, jak i dla pracowników NCBR przeprowadzających ocenę formalną wniosków. Zapewnia to wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Zgodnie z zasadami konkursu każdy wniosek oceni dwóch ekspertów. Średnia ocen będzie podstawą do przygotowania listy rankingowej wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Decyzja dyrektora NCBR w sprawie przyznania lub nieprzyznania środków finansowych na realizację projektu zostanie wydana na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków, konsensusu koordynatorów krajowych konkursu GlobalStars z ramienia NCBR, Enterprise Singapore oraz agencji finansujących B+R z ewentualnych pozostałych państw uczestników konsorcjum międzynarodowego w danym wniosku.

Dla podmiotów, które nie współpracowały dotąd z firmami z Singapuru, strona singapurska uruchomiła elektroniczną platformę B2B. Można na niej znaleźć profile działalności tamtejszych firm zainteresowanych udziałem w konkursie i nawiązać z nimi kontakt. Dodatkowo na 25 czerwca br. planowane jest webinarium dla firm zainteresowanych udziałem w konkursie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej NCBR. W najbliższą środę, 10 czerwca, na kanale NCBR News w serwisie YouTube opublikowane zostanie też nagranie na temat naborów w ramach EUREKI, GlobalStars i Eurostars, które już trwają lub niedługo się rozpoczną.

Wiadomość utworzona: 10 czerwca 2020 11:53, autor: Aleksandra Weber