Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

3 czerwca 2020
Zwycięzcy edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

Codzienne wyzwania towarzyszące ludzkości i wybranym grupom społecznym mogą znaleźć rozwiązanie w przestrzeni nauki. Epidemia, susza, ekologia i postępująca technologia to zagadnienia, którymi szczególnie zainteresowali się laureaci tzw. szybkiej ścieżki konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, organizowanego na Politechnice Śląskiej.

We wtorek, 2 czerwca, JM Rektor Politechniki Śląskiej spotkał się z wyłonionymi pod koniec maja laureatami edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, koordynowanego przez Biuro Karier Studenckich. W spotkaniu wzięli udział także: Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogusław Łazarz, prof. Jan Kaźmierczak – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, prof. Anna Timofiejczuk – Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz pani Małgorzata Sołtyńska-Rąb – kierownik Biura Karier Studenckich.

– Bardzo się cieszę, że znaczący udział w opracowaniu pomysłów mają koła naukowe, bo jest to jeden z ważnych elementów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej: wspieranie studenckiego ruchu naukowego, kształcenia zorientowanego projektowo. Mam nadzieję, że te działania, które obserwuję od kilku lat, zaowocują dodatkowymi efektami w postaci zwiększenia atrakcyjności studiów, a także zdobywania nowych kompetencji – mówił JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Pomocna termowizja

Wyróżnionych zostało 12 z 50 nadesłanych biznesplanów. Źródłem inspiracji dla niektórych z nich stały się wyzwania towarzyszące stanowi pandemii, związane m.in. z prewencją zakażeń wirusem SARS-CoV-2. – Dziękuję za włączanie się w zwalczanie skutków epidemii, to piękny gest humanitarny, ale również możliwość rozwijania swojej kreatywności, wiedzy i kompetencji w szczytnym celu – podkreślił prof. A. Mężyk. Autorzy pomysłów zdecydowali się na wykorzystanie zalet systemu pomiaru temperatury na odległość, który przesłużyłby się sprawnemu wytypowaniu osób z objawami infekcji, a także znalazłby zastosowanie w przestrzeniach publicznych. Ważny aspekt ochrony przed zarażeniem się stanowi również dezynfekcja pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej, w których mogła przebywać osoba chora.

Pierwsze miejsce przyznano projektowi pt. „IR-Screen: Bezkontaktowy system pomiaru temperatury ciała w celu wstępnego wykrycia osób zainfekowanych wirusem COVID-19”, który powstał we współpracy opiekunów i członków SKN Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji (AI-METH): prof. Wojciecha Moczulskiego, prof. Piotra Przystałki, dr. inż. Wawrzyńca Panfila oraz Michała Fronia, Marcina Nagiego i Przemysława Olszówki. – Idea polega na tym, że chcemy budować system tani, bo oferowane w tej chwili systemy wykorzystujące kamery na podczerwień bazują na kamerach wielkiej rozdzielczości, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych – przypomniał prof. Wojciech Moczulski i wskazał, z czego wynika innowacyjność zaproponowanej koncepcji. – Nowy pomysł polega na tym, że w polu widzenia będzie urządzenie, tzw. kalibrator, czyli źródło referencyjne temperatury, które będzie miało stabilizowaną temperaturę 37 stopni. Dzięki temu porównując wyniki pomiaru ciała z wynikiem pomiaru tego źródła, będziemy mogli wykorzystać bardzo proste kamery. Słowo screen w nazwie oznacza wyłapanie osób, które trzeba poddać bardziej dokładnemu badaniu – wyjaśnił prof. Wojciech Moczulski.

Termowizja jest również ważnym elementem biznesplanu, który zajął trzecie miejsce. „System sterowania liczbą osób przebywających w sklepie z systemem rozpoznawania temperatury” opracowany przez członków SKN Mater-Tech: Jakuba Smolenia i Mateusza Chudego ma znaleźć swoje zastosowania nie tylko w warunkach epidemicznych, ale również po ustaniu zagrożenia. – Jest to system, który ma wiele funkcji – w jego skład wchodzi nie tylko mierzenie temperatury ciała, ale także prowadzenie np. statystyki odwiedzin danego obiektu, więc nie stanie się bezwartościowy po epidemii. Bedzie można go doposażyć w dodatkowe funkcje, takie jak sczytywanie kart hotelowych czy sprawdzanie ważności biletów w obiektach. Nie musi być wykorzystywany w obiektach handlowych, daje szerokie możliwości stosowania w obiektach hotelowych, restauracyjnych, portach lotniczych, na dworcach, a także pozwala na użycie w obiektach nauki czy sportu. System jest całkowicie bezobsługowy z punktu widzenia klienta, a wydawane polecenia są intuicyjne – opisywali wynalazek jego twórcy.
 
Pamiętamy o osobach starszych
 
Dobro społeczne jest ważne jednak nie tylko w kontekście koronawirusa. Przedmiotem dwóch innych rozwiązań jest ukierunkowanie na potrzeby osób starszych w zakresie: dostarczania potrzebnej wiedzy, badania preferencji, a także bezpieczeństwa zdrowotnego. Laureaci II miejsca – członkowie Koła Studenckiego Innowator (Julia Jurasik, Gabriela Borgosz, Maciej Radomski, Natalia Pietrulińska, Muam Mah Pascal, Neye Ikem Benjamin, Keno Ermias Dereje, Jolanta Ciukaj, mgr inż. Dorota Palka) – przygotowali koncepcję „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych”. – Założenia projektu są zbieżne z ideą wyrównywania szans osób starszych ze szczególnymi potrzebami i polityką dostępności. Będzie to strona internetowa, przez którą mamy zamiar prowadzić wideokonferencje, lekcje, które nauczą te osoby obsługi nowoczesnych technologii. Pojawi się tam także zbiór gier logicznych i edukacyjnych, ponieważ jak wiemy, przyswajanie nowej wiedzy wymaga rozwiniętych umiejętności kognitywnych, a będą one stymulowane dzięki tym grom – podkreślała Julia Jurasik i zaznaczała, że choć osoby starsze mogą odczuwać tzw. technofobię, przygotowane narzędzie ma pomóc im w oswojeniu się z tym zagadnieniem. – Popularyzacja nauk dotyczących nowości technicznych spowoduje większą otwartość osób starszych na technologie wkraczające w życie i zastępujące tradycyjne metody postępowania (np. e-recepty). Z czasem osoby starsze będą zmuszone do korzystania z dóbr techniki przez wzrost ich ingerencji w życie społeczeństw. Oferujemy gotowy produkt do nauki obsługi tych narzędzi – mówiła.

Nowoczesne technologie mogą również pomóc w zakresie usprawnienia pomocy medycznej. Trzecie miejsce zajął projekt „Opaska na pomoc Śląsk” inż. Julii Hulbój (wyróżnionej także w XVI odsłonie konkursu za „Smartovation Sp. z o.o.”).  – To niewielkie urządzenie to smartwatch, który zamiast wskazówek ma dwa przyciski – czerwony i zielony. Czerwony jest przyciskiem alarmowym, który wysyła sygnał SOS do teleopieki. Odbiera go opiekun z centrum operacyjnego, który następnie kontaktuje się z wzywającym pomoc. Senior nie musi wykonywać żadnych dodatkowych działań, nie potrzebuje kolejnych urządzeń, ponieważ w smartwatchu będzie wbudowanym głośnik i mikrofon – opowiadała studentka. Zapewniła, że przewidziane zostały również odpowiednie reakcje wobec nieprzewidzianych zdarzeń. – Smartwatch będzie posiadał czujnik upadku i aparat. W przypadku przewrócenia się lub utraty przytomności zegarek będzie wykonywał zdjęcie. Operator będzie mógł wtedy dostosować pomoc dla poszkodowanej osoby. Każde niepokojące wskazania parametrów, np. niebezpiecznie podniesione tętno, będzie wywoływało alarm w centrum operacyjnym – podkreślała.
 
Dbajmy o wodę

Nie zabrakło również projektów proekologicznych, które od lat stanowią ważną część zgłoszeń prezentowanych w ramach konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Laureaci edycji specjalnej przedstawili rozwiązania związane m.in. z efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej. Drugie miejsce przyznano także projektowi pt. „AccuSense: Samozasilający się akustyczny moduł sensoryczny do monitorowania stanu i do komunikacji w sieci wodociągowej” przedstawionemu przez koło AI-METH (prof. Wojciech Moczulski, prof. Piotr Przystałka, mgr inż. Mateusz Kosior). Jego twórcy zajęli się problematyką zagrożenia suszą. – Bardzo często wszelkiego rodzaju wycieki w sieciach wodociągowych powodują utratę wody rzędu kilkuset tysięcy litrów przy pojedynczym wycieku. Profesjonalne rozwiązania praktycznie zawsze wykorzystują fale radiowe, które w wodzie się nie rozchodzą dobrze. W związku z tym konieczne jest inwestowanie w dodatkowe instalacje, a także rozbudowa rurociągów i instalacja dodatkowych elementów – opowiadał Mateusz Kosior. – W prezentowanym rozwiązaniu cechą innowacyjną jest to, że komunikacja pomiędzy węzłami sieci odbywa się z wykorzystaniem fal akustycznych. Pozwala nam to na dużą oszczędność – podkreślał.

Na trzecim miejscu podium znalazło się również przedsięwzięcie: „Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe jako biosensory skażenia metalami ciężkimi”, prowadzone przez prof. Aleksandrę Ziembińską-Buczyńską, która sprawuje opiekę naukową nad SKN Biotechnologów. – Na początku XX wieku odkryto bakterie, które mają zdolność przekształcania swojej energii metabolicznej, zachodzącej w każdej żywej komórce. One są w stanie wydzielać elektrony na zewnątrz i jeżeli zamkniemy je w takim systemie, jakim jest mikrobiologiczne ogniwo paliwowe, jesteśmy w stanie generować, przekształcać tę energię metaboliczną na prąd – wyjaśniała. – Każdy z nas korzysta codziennie z oczyszczalni ścieków, a ten system jest dla nich dedykowany. Byłyby umiejscowione na wlocie oczyszczalni, tam gdzie docierają ścieki z gospodarstw domowych czy z zakładów przemysłowych, po to, żeby szybko wykrywać potencjalne skażenie metalami ciężkimi, zanim dotrze do oczyszczalni – mówiła prof. A. Ziembińska-Buczyńska.

Różnorodnie

Powiązań z rzeczywistością pandemiczną można szukać także w innych rozwiązaniach zaproponowanych przez uczestników konkursu – zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem czerpiące z idei Przemysłu 4.0,  mobilna usługa druku 3D, a nawet system cateringu opartego na produktach kiszonych, które znane są ze swoich właściwości probiotycznych, korzystnych dla budowania odporności organizmu.
 
Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Wojciech Moczulski, dr inż. Wawrzyniec Panfil i prof. Piotr Przystałka oraz członkowie SKN AI-METH („Autonomiczny, energooszczędny robot mobilny do dezynfekcji pomieszczeń z wykorzystaniem promieniowania UV”), mgr inż. Julian Malaka z koła naukowego Mechatronika Napędów SEW-Eurodrive („Zdalna fabryka 4.0”), Tomasz Kowalski z koła Sensor („Przystępna Biogazownia dla małych i dużych gospodarstw”), Szymon Świder, Aleksander Kubat, Jakub Goliński i Patryk Pietrasiak („CTT Systems - projektowanie i montaż inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych”), Artur Budzyński („Kiszonkowe Love – catering dietetyczny”) oraz Tomasz Szklarz z koła naukowego CAD („Mobilne usługi druku 3D wraz z usługami towarzyszącymi (Mobi3DPrint)”).

Ocenie podlegały aspekty związane z realnymi możliwościami wdrożenia przedsięwzięcia, jego pomysłowość oraz pamięć o wartościach proekologicznych. Otrzymane nagrody finansowe mają pokryć koszty realizacji projektów biznesowych, a sposób wydatkowania podlega sprawozdaniu w ciągu trzech miesięcy. Celem konkursu „Mój Pomysł na Biznes” jest zainspirowanie pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej do przemyślenia i zaprezentowania innowacyjnych projektów. W ten sposób członkowie Wspólnoty Akademickiej Uczelni mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2020 15:44, autor: Dominika Gnacek