Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

30 marca 2020
Komunikat MNiSW ws. kształcenia zdalnego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło rekomendacje dla zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wprowadzenie nauczania zdalnego na uczelniach to jedno z działań wdrażanych na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Podstawowymi zadaniami uczelni w zakresie kształcenia na odległość są udostępnienie infrastruktury technologicznej oraz wsparcie w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Działania uczelni dotyczą także pomocy w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, które powinny zostać doręczone studentom w formie cyfrowej. Udostępnianie narzędzi do kształcenia zdalnego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, licencyjnego, RODO oraz legalnym i bezpłatnym dostępem dla wszystkich użytkowników.

Student ma prawo do informacji na temat przebiegu procesu kształcenia na odległość oraz uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi systemu. Do jego obowiązków należą: regularne uczestniczenie w zajęciach na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, a także wykonywanie i raportowanie wszystkich zadań określonych przez nauczyciela. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym powinien mieć on dostęp offline do materiałów dydaktycznych.

Nauczyciele akademiccy są zobowiązani przygotować materiały dydaktyczne oraz zaprojektować proces zdalnego nauczania, zapewniając tym samym studentowi obciążenie pracą równe przypisanym przedmiotowi punktom ECTS i zgodne z liczbą godzin planu i programu studiów. Ponadto ich zadania obejmują także: opracowanie i udostępnienie studentom opisu zakładanych efektów kształcenia i metody ich weryfikacji oraz przedstawienie planu pracy. Nauczyciele maja prawo douzyskania wsparcia w zakresie metod, narzędzi i technik kształcenia na odległość wdrażanych przez uczelnię oraz wyboru narzędzi wspierających kształcenie zdalne.

W przypadku rozliczania obciążenia dydaktycznego dla nauczycieli akademickich MNiSW ustaliło m.in., że do wykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wlicza się 100% liczby godzin zajęć na odległość. 

Zmianie nie ulegają liczby punktów ECTS przypisane danemu przedmiotowi, który jest realizowany w programie studiów, a jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.

Ocena postępów w nauce następuje poprzez informację zwrotną nauczyciela akademickiego. Weryfikacja efektów uczenia się na odległość może zostać przeprowadzona online, poza siedzibą uczelni. Sposób jej odbywania podlega indywidualnej decyzji kierownika przedmiotu. Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć jest obowiązkowe.

W przypadku egzaminów dyplomowych została wprowadzona możliwość przeprowadzenia egzaminu w ramach synchronicznego kontaktu online, m.in. poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania. Przed przystąpieniem do takiego rodzaju egzaminu komisja jest zobowiązana do weryfikacji danych osobowych studenta.

Pełna treść rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  znajduje się na stronie MNiSW.

Wiadomość utworzona: 30 marca 2020 10:48, autor: Aleksandra Weber
Media