Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

30 marca 2020
Komunikat JM Rektora Politechniki Śląskiej | Statement by the Rector of the Silesian University of Technology
Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Politechniki Śląskiej! 23 marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni w Polsce do 10 kwietnia 2020 r., a 24 marca Ministerstwo Zdrowia zaostrzyło zapisy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii.

Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga od nas rozważnego postępowania oraz zachowania wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa. Stosujmy się do wprowadzonych na czas epidemii przepisów i ograniczajmy bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum! Wykorzystujmy przede wszystkim komunikatory elektroniczne!
 
Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy i Studenci!
W związku ze stanem epidemii COVID-19 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasowo zawiesił wszystkie wykłady, zajęcia i konsultacje dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a także inne kontaktowe formy kształcenia. Obecnie zajęcia na Politechnice Śląskiej są prowadzone w trybie zdalnym, głównie z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji.

Pragnę Państwu podziękować za zrozumienie powagi sytuacji i natychmiastowe podjęcie bezkontaktowego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Będąc nauczycielem akademickim doskonale wiem, że ta nagła sytuacja jest dla nas trudna, wiąże się z koniecznością opanowania nowych narzędzi informatycznych, reorganizacji i szybkiego przystosowania się do tej zmiany.

Od 16 marca na Platformie Zdalnej Edukacji zarejestrowali Państwo prawie 4000 przedmiotów! Dane statystyczne wyraźnie potwierdzają również, że studenci aktywnie korzystają z możliwości edukacyjnych i materiałów, które Państwo przygotowują. Bardzo za to dziękuję!

Drodzy Studenci!
Zdajemy sobie sprawę, że możliwości zdalnego uczenia się poza siedzibą Politechniki są zróżnicowane. Zapewniam, że Politechnika Śląska dokłada wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji organizacja zajęć zdalnych przebiegała sprawnie. Kształcenie zdalne na taką skalę nie było dotychczas prowadzone w Uczelni. Monitorujemy działanie systemu, tak aby przekaz informacji był poprawny i zachodził bez zakłóceń. Prowadzący zajęcia w porozumieniu ze starostami grup starają się dostosować formę do możliwości technicznych każdego z Was, by wspólnie uzyskać oczekiwane efekty. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie, udział w zajęciach zdalnych i otwartość na konieczne zmiany.

Jestem bardzo wdzięczny za pomoc i merytoryczną współpracę z Samorządem Studenckim Politechniki Śląskiej i Samorządem Doktorantów! Dziękuję także za zaufanie, które od Was otrzymujemy.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 przedłużeniu do 30 kwietnia ulega ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Śląskiej. Ograniczenie nie obejmuje sytuacji, gdy obecność pracownika jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do pracowników administracji i obsługi – dzięki Państwa zaangażowaniu procesy organizacyjne i finansowe przebiegają bez zakłóceń, a obiekty utrzymywane są w stanie funkcjonalności i możliwie najlepszych warunków bezpieczeństwa.

Jako uczelnia badawcza mamy szczególny obowiązek aktywnego włączania się w poszukiwania naukowych, skutecznych rozwiązań powstrzymania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Aby efektywnie wspomóc Państwa zaangażowanie w tym obszarze ogłaszam na mocy Zarządzenia konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

Konkurs jest adresowany do pracowników Politechniki Śląskiej, którzy stworzą zespoły ba-dawcze. W skład zespołu mogą wchodzić także doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej. Grant przyznawany jest w wysokości do 150 000 zł. Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi Państwu realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie skutecznych rozwiązań w walce z zagrożeniem, które tak dotkliwie dotyczy nas wszystkich.

Przypominam, że kluczowe informacje na temat funkcjonowania Uczelni oraz zasad postępowania na Politechnice Śląskiej w czasie epidemii znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polsl.pl w zakładce „Koronawirus. Ważne informacje”.

Pragnę zapewnić Państwa, że celem wszystkich decyzji podejmowanych przez władze Politechniki Śląskiej jest dbałość o nasze dobro wspólne.

Dzięki współpracy, wzajemnej życzliwości, ale również rozsądkowi i odpowiedzialnemu stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa wkrótce zdrowo powrócimy do normalności.

Postępujmy rozważnie, chrońmy siebie, bliskich i wszystkich innych ludzi!
 
Z wyrazami szacunku
Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 
-----------------------------------------------------------
Ladies and Gentlemen, Members of Community of the Silesian University of Technology!
 
On 23 March, the Ministry of Science and Higher Education issued the Regulation on the extension of restriction in the functioning of universities in Poland until 10 April 2020. On 24 March, the Ministry of Health tightened up the provisions of the Regulation regarding the announcement of the state of epidemic in the country.
 
The situation is very serious and requires us to act reasonably and to observe all required security measures. Let's follow the regulations introduced during the epidemic and reduce direct contacts to the absolute minimum! Let's mainly use the electronic devices to communicate!
 
Dear Academic Teachers and Students!
Due to the state of the COVID-19 epidemic, the Minister of Science and Higher Education has temporarily suspended all lectures, classes and consultations for students, doctoral students and post-graduate students, as well as other contact forms of education. Currently, classes at the Silesian University of Technology are conducted remotely, mainly by means of the Distance Learning Platform. I would like to thank all of you for understanding the gravity of the situation and for  your immediate commencement of the non-contact didactic process.
 
As an academic teacher, I realise that this emergency situation is difficult for all of us. It is now necessary to master new IT tools, reorganize and adjust quickly to this change.
You have registered nearly 4,000 subjects on our Distance Learning Platform since 16 March! According to the statistics, it can be confirmed  that our students actively use the educational opportunities and materials which you prepare for them.
 
Thank you very much for that!
 
Dear Students!
We are aware that possibilities of distance learning outside the University are quite diversified.
 
I assure you that the Silesian University of Technology makes every effort to ensure that the process of organising your distance learning runs as smoothly as possible in these difficult circumstances. Distance learning, on such a scale, has never been conducted at the University so far.
 
We monitor the system operation so that the information transfer is correct and uninterrupted. The lecturers, prior to individual arrangements with representatives of each student group, do their best to adapt the form of classes to the technical capabilities of each and everyone in order for both of you to obtain the expected results. Thank you very much for your commitment, your participation in distance learning and for you being so opened to these necessary changes.
 
I am very grateful to Student and Doctoral Student Self-Governments of the Silesian University of Technology for their help and substantive cooperation! Thank you as well for your confidence.
 
Ladies and Gentlemen!
According to the Resolution No 65/2020, the obligation to work remotely at the Silesian University of Technology is extended till 30 April. This restriction does not apply in the situation when an employee's presence is required to ensure the continuous operation of the University.
 
I would like to extend my gratitude to the administration and maintenance staff - thanks to your commitment, organisational and financial processes remain uninterrupted and the University facilities are kept functional and have the best possible security conditions.
 
As a research university, we have a special duty to actively join the search for scientific and effective solutions to stop the coronavirus pandemic (SARS-CoV-2).In order to effectively support your commitment in this area, under the Regulation, I hereby announce a pro-quality contest for funding the research on combating COVID-19.
 
The contest is addressed to the employees of the Silesian University of Technology who will create research teams. The team may also include doctoral students and other students of the Silesian University of Technology. The grant is awarded up to the amount of PLN 150,000. I hope that this solution will facilitate the implementation of the already started research and will allow you to search for effective solutions in the fight against the threat that so seriously affects all of us.
 
I would like to remind you that all key information on the functioning of the University and the rules of conduct at the Silesian University of Technology during the epidemic can be found on our website at  www.polsl.pl  in the tab "Coronavirus. Important information. "
 
I would like to assure you that all decisions made by the authorities of the Silesian University of Technology are made in good faith to serve our common good.
Thanks to our cooperation, mutual kindness, but also thanks to our reasonable and responsible compliance with safety rules, we shall soon come back to normal.
 
Let us be reasonable, protect ourselves, our close ones and all other people!
 
Yours faithfully,
Rector of the Silesian University of Technology
Professor Arkadiusz Mężyk PhD, DSc
 
 

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 14:22, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2020 14:31, wykonana przez: Aleksandra Weber
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678