Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

17 marca 2020
KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW WS. OPIEKI NAD NAJBLIŻSZYMI

Politechnika Śląska rekomenduje pracownikom skorzystanie z kilku rozwiązań w zakresie opieki nad najbliższymi, np. dziećmi i seniorami, na czas zagrożenia epidemicznego wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa.

PRACA ZDALNA
Na mocy Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie pracy zdalnej zaleca się kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych, aby, wydając polecenia pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym, uwzględniali w szczególności rodziców lub innych opiekunów prawnych dzieci do lat ośmiu, osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. powyżej 60. roku życia, oraz osoby z przewlekłymi chorobami, a także z orzeczoną niepełnosprawnością.
OPIEKA NAD DZIEĆMI DO DO LAT 8
Procedura wnioskowania o przyznanie tzw. opieki nad dzieckiem do ósmego roku życia.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu
od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Procedura wnioskowania:

  1. Pracownik składa oświadczenie bezpośredniemu przełożonemu.
  2. Przełożony po podpisaniu oświadczenia przesyła je drogą e-mailową na adres rr5-3@polsl.pl.
  3. Oryginał należy dostarczyć pocztą wewnętrzną na adres: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Podatków i ZUS ul. Konarskiego 18, pokój 254.

Pobierz druk oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8.

 

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 10:03, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2020 13:56, wykonana przez: Dominika Gnacek