Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

3 października 2019
Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Politechniki Śląskiej

Podczas uroczystej inauguracji JM Rektor, prof. Arkadiusz Mężyk podziękował Wspólnocie Politechniki Śląskiej i Partnerom za dotychczasową współpracę oraz wkład w rozwój Uczelni. Wymienił także priorytety na kolejny rok akademicki.
 
"Szanowni Panie i Panowie Parlamentarzyści
Ekscelencje
Magnificencje
Wysoki Senacie
Drodzy Studenci
Szanowni Państwo!
 
Pragnę jeszcze raz serdecznie Państwa powitać oraz podziękować, że świętujecie wspólnie z nami rozpoczęcie kolejnego, 75. roku kształcenia na Politechnice Śląskiej. To jednocześnie pierwszy rok pełnego Jej funkcjonowania według zapisów nowej ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
Udział w dzisiejszej uroczystości zapowiedział Prezes Rady Ministrów, Premier Mateusz Morawiecki, jednakże ze względu na niedawną tragedię rodziną nie może razem z nami uczestniczyć w dzisiejszej inauguracji. Łącząc się w bólu, przekazujemy głębokie wyrazy współczucia od wspólnoty Uczelni.
 
Fakt, że gościmy dzisiaj tak wielu znamienitych gości, jest dla nas szczególnie miłym potwierdzeniem doniosłości i wysokiej rangi tego wydarzenia, to także dla nas powód do dumy i radości.
 
W szczególności cieszy mnie udział w uroczystości studentów pierwszego roku, którzy już za chwilę zostaną oficjalnie przyjęci do wspólnoty Politechniki Śląskiej.
 
Szanowni Państwo!
Politechnika Śląska od blisko 75 lat czerpie swoją siłę z tradycji i potencjału różnych kulturowo, ale pełnych bogactwa i doświadczeń regionów ‒ przedwojennego ośrodka naukowego we Lwowie oraz aglomeracji górnośląskiej, czyli najbardziej rozwiniętego przemysłowo i gospodarczo regionu powojennej Rzeczypospolitej.
 
Czas pokazuje, że znakomite wzorce przedwojennej Politechniki Lwowskiej znacząco przyczyniły się do ukształtowania współczesnego potencjału naukowo-badawczego naszej Alma Mater. Z dumą podkreślamy więzi z tą znakomitą uczelnią i nieustająco czerpiemy z jej spuścizny. Imponujący dorobek i tradycja polskiej nauki, które przed II wojną światową swoją „stolicę” miały właśnie w Galicji Wschodniej, były także inspiracją dla wielu innych powojennych polskich uczelni.
 
Dla wspólnoty Politechniki Śląskiej to nie tylko korzenie Uczelni, lecz także zbiór ponadczasowych wartości etycznych i postaw moralnych, które nieustannie musimy pielęgnować i przekazywać naszym studentom. Politechnika Śląska skutecznie rozwija ten historyczny kapitał już od ponad siedmiu dekad, intensywnie pracując na rzecz rozwoju własnego i całego regionu, a także umacniania pozycji Polski w świecie.
 
Szanowni Państwo!
Za nami niezwykle trudny i pracowity rok, pełen wyzwań i zmian podyktowanych przede wszystkim koniecznością i chęcią intensywnego rozwoju Uczelni oraz wdrażaniem zapisów nowej ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę z końcem września tego roku dziekani i rady wydziałów przestały być organami uczelni, wygasły także kadencje prorektorów. Jednocześnie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat Politechniki Śląskiej, funkcje kierownicze na Uczelni powierzono nowym przedstawicielom.
 
W tym czasie z powodzeniem zmierzyliśmy się z potrzebą zdefiniowania zasad funkcjonowania głównych obszarów aktywności, takich jak: działalność badawcza, rozwój nauki czy kształcenie kadr przyszłości, a w zakresie rozwiązań administracyjnych opracowaliśmy dokumenty prawne regulujące działalność naszej Uczelni, czyli Statut, Regulamin pracy oraz Regulamin organizacyjny.
 
Nowy rok akademicki rozpoczynamy dobrze przygotowani do funkcjonowania w nowej strukturze organizacyjnej sprzyjającej dobrej współpracy wewnętrznej oraz lepszej obsłudze procesów administracyjnych, finansowych i dydaktycznych.
 
Po blisko sześciomiesięcznych konsultacjach i dyskusjach przyjęliśmy nowy Statut, a także wdrożyliśmy koncepcję Wspólnej Szkoły Doktorskiej prowadzonej z trzema instytutami PAN oraz Głównym Instytutem Górnictwa.
 
Dużym wyzwaniem w kontekście nowych przepisów prawa dla wszystkich polskich uczelni jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości, które daje nam nowa ustawa. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że zaproponowane na Uczelni rozwiązania przyczynią się do  wzrostu jakości badań naukowych i kształcenia oraz zwiększą naszą rozpoznawalność międzynarodową.
 
Szanowni Państwo!
Miniony rok akademicki na Politechnice Śląskiej był czasem przygotowań do przemian, systematycznej pracy nad realizacją projektów strategicznych, a także definiowania nowych szans i perspektyw Jej rozwoju. Mury naszej Uczelni opuściła niemal sześciotysięczna grupa absolwentów świetnie przygotowanych do swobodnego konkurowania na wymagającym rynku pracy.
 
Dzięki doskonaleniu całego systemu i wprowadzeniu nowych form kształcenia, takich jak studia dualne, programy stażowe czy zajęcia zorientowane projektowo, nasi studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie, które są wysoko cenione przez pracodawców. Pragnę dodać, że w nowym roku akademickim zostało zaplanowane uruchomienie kolejnych studiów dualnych, m.in. studiów II stopnia na kierunkach mechatronika i informatyka.
 
W tym roku zakończyliśmy rekrutację z doskonałym wynikiem blisko sześciu tysięcy cztery-stu przyjętych na wszystkie rodzaje studiów. Stale rośnie zainteresowanie naszą Uczelnią za granicą. W procesie rekrutacji na rok akademicki 2019/20 zarejestrowało się blisko trzystu obcokrajowców, z których około stu podejmie studia w języku angielskim w pełnym cyklu kształcenia.
 
Warto także przypomnieć, że w minionym roku akademickim nowo utworzony ‒ przy znacznej pomocy miasta Gliwic ‒ Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) rozpoczął praktyczne szkolenie lotnicze pilotów liniowych.
 
Na mocy uzyskanego Certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego Uczelnia może prowadzić szkolenia przygotowujące pilotów samolotów liniowych – ATPL(A). Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona kilku polskich uczelni prowadzących elitarne, licencjonowane kształcenie w zakresie pilotażu i obsługi technicznej lotnictwa cywilnego.
 
Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że miniony rok był dobrym czasem dla Politechniki Śląskiej. Potwierdzeniem są wyniki parametryzacji oraz indywidualne osiągnięcia naszych naukowców i studentów. Prężnie działające studenckie koła naukowe osiągały międzynarodowe sukcesy, a wyniki oceny jakości pracy badawczej systematycznie umacniają pozycję Politechniki w globalnych rankingach.
 
Politechnika Śląska znalazła się w elitarnym gronie 20 polskich szkół wyższych aspirujących do statusu uczelni badawczej. Na podstawie wyników audytów międzynarodowych prowadzonych na Uczelni oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych i perspektyw rozwoju technologicznego zdefiniowaliśmy 6 Priorytetowych Obszarów Badawczych.
 
Obecnie oczekujemy oceny naszego wniosku złożonego w ramach programu Inicjatywa doskonałości ‒ uczelnia badawcza. Mamy ogromny potencjał i chcemy być uczelnią badawczą.
 
Politechnika Śląska już drugi rok z rzędu cieszy się tytułem Uczelni Liderów. Źródłem satysfakcji jest obecność w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów – Times Higher Education World University Rankings, ponadto uzyskaliśmy najwyższe miejsce w regionie w rankingu uczelni akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nasi absolwenci są też w krajowej czołówce pod względem poziomu uzyskiwanych zarobków.
 
Szanowni Państwo!
Politechnika Śląska chce zostać uczelnią badawczą o silnej pozycji, otwartą na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nasze działania w tym obszarze obejmują kilka kluczowych zagadnień, m.in.: zwiększenie liczby projektów oraz prac naukowo-badawczych realizowanych w międzynarodowych zespołach; komercjalizację wyników badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej; doskonalenie i rozwój infrastruktury, doskonalenie oferty dydaktycznej oraz jej dostosowanie do wymogów przyszłego rynku pracy i perspektyw rozwoju cywilizacyjnego, a także systematyczne zwiększanie rozpoznawalności Uczelni w rankingach międzynarodowych.
 
Perspektywa Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej konkretyzuje się przez ściśle określone, zaplanowane działania. Częścią z nich jest także rozwój kształcenia doktorantów i transfer wiedzy w ramach doktoratów wdrożeniowych.
 
Nasza Uczelnia została najlepiej oceniona spośród wszystkich polskich ośrodków akademickich w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymamy środki na realizację aż 78 doktoratów wdrożeniowych, w tym 10 w zakresie sztucznej inteligencji.
 
Dynamika procesu dochodzenia do statusu uczelni badawczej jest uzależniona od wielu czynników, nie tylko zewnętrznych. W znacznej mierze to od naszego wspólnego zaangażowania zależy przyszłość Uczelni, gdyż Jej najwyższą wartością jesteśmy my sami – Pracownicy i Studenci.
 
Dlatego też badania prowadzone w ramach priorytetowych obszarów badawczych są wspomagane przez liczne programy projakościowe finansowane z funduszy własnych Uczelni. Z dotacji mogą skorzystać zarówno pracownicy, doktoranci, jak i studenci, którzy są zainteresowani uzyskaniem dodatkowego wsparcia finansowego swojej działalności naukowej.
 
Nowy program projakościowy „Zaangażowanie i wkład w rozwój uczelni”, który po raz pierwszy uruchomiliśmy w lipcu tego roku, premiuje już działania blisko 350 pracowników Politechniki Śląskiej wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w pracę na rzecz podnoszenia jakości badań i prestiżu naszej Alma Mater.

Na specjalny, całoroczny wzrost wynagrodzenia mogą liczyć wszystkie osoby, których praca i osiągnięcia znacząco przyczyniają się do zwiększenia dorobku naukowego i wdrożeniowego oraz umacniania pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej. Tego typu działania i programy będziemy intensyfikować, korzystając także ze środków własnych Uczelni.
 
Szanowni Państwo!
Stosując korzystne zapisy nowej ustawy szerzej otwieramy drzwi do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mamy bardzo bogatą, wieloletnią tradycję silnej kooperacji z otoczeniem zewnętrznym. Na tej bazie powstała i rozwija się przecież Politechnika Śląska, która kreuje i wspiera przemiany gospodarcze regionu.

Chcemy, aby Politechnika Śląska współcześnie i w przyszłości była postrzegana jako uczelnia badawcza będąca kluczowym partnerem prac badawczo-rozwojowych zarówno dla naszego regionu, jak i całego otoczenia gospodarczego.
 
Szanowni Państwo!
Rozpoczynający się właśnie rok akademicki będzie dla wszystkich uczelni w Polsce rokiem wyzwań związanych z pełnym wdrażaniem zapisów ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przygotowaniami do kolejnej ewaluacji jakości badań naukowych prowadzonych na Uczelni w nowych dyscyplinach nauki.

Na Politechnice Śląskiej stawiamy sobie cele ambitne, trudne, dalekosiężne, ale co ważniejsze ‒ wierzymy, że ich powodzenie znacząco przyczyni się do wzrostu wskaźników rozwoju nie tylko naszego regionu, ale przede wszystkim do umocnienia pozycji polskiej nauki i gospodarki w skali globalnej.
 
W 75. roku istnienia Politechniki Śląskiej nowa ustawa znacząco zmienia naszą rzeczywistość, jednak wszelkim przeobrażeniom, które dokonują się na Uczelni, przyświeca ten sam cel – stworzenie jak najlepszych warunków do intensywnego rozwoju, a także rozwoju gospodarki i społeczności lokalnych.
 
To duże wyzwanie, do którego Uczelnia jest dobrze przygotowana. Nie możemy zmarnować tej szansy. Pamiętajmy o szlachetnej tradycji odziedziczonej po Politechnice Lwowskiej, o najwyższych wartościach i wspólnej pracy na rzecz pomyślności naszej Alma Mater, której ogromny potencjał pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość.
 
Drodzy Studenci!
Za chwilę nastąpi jeden z najważniejszych momentów w życiu każdej osoby, która wybrała studia wyższe ‒ uroczyście przyjmujemy Was do licznego grona wspólnoty Politechniki Śląskiej.
 
To dla mnie zaszczyt i ogromna radość, że mogę powitać Was na naszej Uczelni. Wierzę, iż lata spędzone na Politechnice Śląskiej będą czasem wartościowych inspiracji, a wyższe studia pomogą rozwinąć Wasze zainteresowania i zapewnią przyszły sukces zawodowy z dyplomem ukończenia prestiżowej szkoły wyższej.
 
Bardzo dziękuję za zaufanie, którym nas obdarzyliście. W ciągu najbliższych kilku lat będziecie tu zdobywać wiedzę, rozwijać swoje pasje, ale także spełniać marzenia. Serdecznie zachęcam do korzystania z możliwości, które otwierają się przed Wami wraz z podjęciem studiów na naszej Uczelni.
 
Niech czas spędzony na Politechnice Śląskiej zaowocuje doskonałym wykształceniem otwierającym nowe możliwości osobistego rozwoju, licznymi sukcesami i przyjaźniami na całe życie.

Jestem przekonany, że za kilka lat dołączycie do grona naszych absolwentów, którzy nie-zmiennie są dla nas źródłem satysfakcji i najlepszym potwierdzeniem jakości naszej pracy. Życzę powodzenia i niech studia na Politechnice Śląskiej będą dla Was wspaniałą i niezapomnianą przygodą.
 
Pragnę jeszcze raz zwrócić się do wszystkich Państwa – członków Wspólnoty Politechniki Śląskiej. Dziękuję Wam za trud, który podejmujecie każdego dnia. Naszą pracą i osiągnięciami potwierdzamy, jak silną bazę intelektualną zbudowaliśmy na Górnym Śląsku, jak solidne fundamenty współtworzy tu Politechnika Śląska.

Dziękuję bardzo partnerom Uczelni z otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy umożliwiają nam czynny udział w kreowaniu rozwoju regionu i gospodarki.

Życzę Wszystkim Państwu wiele wytrwałości i ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy, a także pomyślności w życiu osobistym.
 
Wszystkiego dobrego!

Dziękuję za uwagę!"

Wiadomość utworzona: 2 października 2019 18:31, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 3 października 2019 09:08, wykonana przez: Jadwiga Witek
<wrzesień 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Aktualności Uczelniane