Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

6 maja 2015
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Gliwicach

Rektor Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 
Przedmiot sprzedaży
1. Prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 8, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, gmina m. Gliwice, miejscowość Gliwice, jednostka ewidencyjna Gliwice [246601_1], obręb Przedmieście [Nr 0045], działka ewidencyjna nr: 318/1 – powierzchnia 1,3280 ha, sposób korzystania: Bi, księga wieczysta nr KW GL1G/00034092/5.
 
Opis nieruchomości
Nieruchomość jest zagospodarowana i zabudowana budynkiem dydaktycznym o powierzchni użytkowej 2786,53 m2, halą warsztatową z przewiązką o powierzchni użytkowej 1565,20 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 169,50 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 127,23 m2. Nieruchomość jest wyposażona w następujące media: energię elektryczną, wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. Dojazd drogą utwardzoną. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.
 
Obciążenia
 1. najem pomieszczenia o powierzchni 60,00 m2 z przeznaczeniem na centralę telefoniczną na czas określony do dnia 30 września 2017 r.,
 2. nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu szczegółowo opisana w  Dziale III  niniejszej księgi wieczystej,
 3. część działki użytkowana jest jako droga, w związku z czym aktualnie trwa procedura podziału działki mająca  na celu wydzielenie jej części o powierzchni około 1406 m2 z przeznaczeniem na drogę publiczną od strony ulicy Bałtyckiej. Kontynuacja uregulowania tego stanu będzie leżeć po stronie  przyszłego nabywcy.
Data i godzina składania ofert: 12.06.2015 r., godz. 11:00,
Miejsce składania pisemnych ofert: 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, Sekretariat Kanclerza Politechniki Śląskiej, p. 419 (IV piętro),
Cena wywoławcza netto: 2 280 000,00 zł,
Wysokość wadium: 114 000,00 zł,
Termin wpłaty wadium: 11.06.2015 r.
 
Część jawna przetargu odbędzie się 12 czerwca 2015 r. w budynku Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18, w pokój nr 537 o godz. 11:30.
 
Do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 
Informacje o przedmiocie oraz warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach, pokój 449, tel. (32) 237 14 88. Tam również można uzgodnić termin oglądania przedmiotowej nieruchomości.
 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest:
  a.  wpłacenie wadium  w terminie określonym w tabeli na rachunek bankowy Politechniki Śląskiej ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice nr 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 z dopiskiem „Wadium – przetarg, nieruchomość ul. Bałtycka 8, Gliwice”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek bankowy,
  b.  złożenie oferty (osobiście lub drogą pocztową) na adres podany w tabeli, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg, nieruchomość ul. Bałtycka 8, Gliwice”, zawierającej dane Oferenta (nazwę, siedzibę, wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej – nie dotyczy osób fizycznych, NIP, REGON oraz dane teleadresowe); proponowaną cenę nabycia netto w kwocie nie niższej od wartości ceny wywoławczej; dowód wpłaty wadium; oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu; zobowiązanie Oferenta, że jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy; oświadczenie, że Oferent zapłaci cenę nabycia w postaci jednorazowej wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego oraz poniesie wszelkie koszty związane z zakupem nieruchomości; oświadczenie Oferenta, że znany jest mu stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu,
  c.  oświadczenie, o którym mowa w pkt. b wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, dostępne jest w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych (Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 449) oraz na stronie internetowej Politechniki Śląskiej.
 2. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje na podstawie Uchwały Nr XXVIII/228/14/15 Senatu Politechniki Śląskiej 27 kwietnia 2015 r.
 3. W przypadku złożenia oferty nabycia nieruchomości przez osoby lub podmioty posiadające status cudzoziemców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. nr 167 z 2004 r. poz. 1758 z późn. zm.) nabycie nieruchomości będzie możliwe w trybie przepisów ww. ustawy.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w wysokości nominalnej pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu nastąpi w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazany rachunek bankowy.
 5. Jeżeli podmiot wyłoniony w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu, to organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Zaoferowana cena za nieruchomość wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie uiszczona nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Politechniki Śląskiej.
 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu będzie stanowił podstawę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
 8. Politechnika Śląska zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa sprzedaży. Politechnika Śląska zastrzega sobie także prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości.
 9. Politechnika Śląska zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom żadne roszczenie.
 10. Politechnika Śląska zastrzega, że ostateczna decyzja o sprzedaży nieruchomości zależy od zgody wydanej przez Ministra Skarbu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. nr 106 z 1996 r. poz. 493 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości znajdują się tutaj.

Wiadomość utworzona: 6 maja 2015 07:30, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 6 maja 2015 07:32, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Aktualności Uczelniane