Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

7 listopada 2014
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Rybniku

Rektor Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 
Przedmiot sprzedaży
 1. Prawo własności nieruchomości budynkowych położonych w Rybniku  przy ul. Bolesława Chrobrego 39D, 39E, woj. śląskie, pow. Rybnik, jednostka ewidencyjna Rybnik [247301_1], obręb Rybnik wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, obejmującego  działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 4903/194 o powierzchni 0,1566 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rybniku  księga wieczysta nr GL1Y/00125708/7.
 2. Prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39A (lokal użytkowy), woj. śląskie pow. Rybnik jednostka ewidencyjna [247301_1], obręb Rybnik  o pow. użyt. 64,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 294/10000  w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa i częściach wspólnych nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 5221/194. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rybniku  księga wieczysta nr  GL1Y/00138234/7.
 3. Prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39A/4 (lokal mieszkalny), woj. śląskie pow. Rybnik jednostka ewidencyjna [247301_1], obręb Rybnik,  o pow. użyt. 40,30 m2 wraz z udziałem w wysokości 186/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa i częściach wspólnych nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 5221/194. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rybniku księga wieczysta nr GL1Y/00138235/4.
 4. Prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39B/11 (lokal mieszkalny), woj. śląskie pow. Rybnik jednostka ewidencyjna [247301_1], obręb Rybnik  o pow. użyt. 102,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 472/10000  w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa i częściach wspólnych nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 5221/194. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rybniku  księga wieczysta nr GL1Y/00138236/1.
 5. Prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39C/18 (lokal mieszkalny), woj. śląskie pow. Rybnik jednostka ewidencyjna [247301_1], obręb Rybnik  o pow. użyt. 102,70 m2 wraz z udziałem w wysokości 474/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa i częściach wspólnych nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 5221/194. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rybniku księga wieczysta nr  GL1Y/00138237/8.

Opis nieruchomości
ad 1. Nieruchomość  jest zagospodarowana i zabudowana dwoma czterokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi połączonymi parterowym łącznikiem, o łącznej powierzchni użytkowej 1285,00 m2. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, deszczowa    i kanalizacja sanitarna. Budynki wyposażone są w sieć: wodociągową, energetyczną, kanalizację sanitarną, gazową i centralnego ogrzewania. Centralne ogrzewanie – gazowe jest zasilane ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ryf”. Nieruchomość  obciążona jest  ograniczonymi prawami rzeczowymi wpisanymi w Dział III księgi wieczystej nr GL1Y/00125708/7.

ad 2. Przedmiotowy lokal położony jest na parterze, składa się z 3 pomieszczeń i korytarza. Nieruchomość jest obciążona  ograniczonymi prawami rzeczowymi wpisanymi w Dział III księgi wieczystej nr GL1Y/00138234/7.

ad 3. Przedmiotowy lokal położony jest na parterze, składa się z 2 pokoi, łazienki i korytarza. Nieruchomość jest obciążona  ograniczonymi prawami rzeczowymi wpisanymi w Dział III księgi wieczystej nr GL1Y/00138235/4.

ad 4. Przedmiotowy lokal położony jest na parterze, składa się z 4 pokoi, łazienki i korytarza. Nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wpisanymi w Dział III księgi wieczystej nr GL1Y/00138236/1.

ad. 5. Przedmiotowy lokal położony jest na parterze, składa się z 4 pokoi, łazienki i korytarza. Nieruchomość jest obciążona  ograniczonymi prawami rzeczowymi wpisanymi w Dział III księgi wieczystej nr GL1Y/00138237/8. Połączenie pomiędzy parterem, a pozostałymi kondygnacjami  poszczególnych budynków o nr 39A, 39B, 39C jest trwale zabudowane, a wejścia znajdują się od strony łącznika poprzez budynki o nr. 39D i 39E.

Data i godzina składania ofert: 16.12.2014 r., godz. 12:00,
Miejsce składania pisemnych ofert: 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, Sekretariat Kanclerza Politechniki Śląskiej, p. 419 (IV piętro),
Cena wywoławcza netto: 1 504 000,00 zł,
Wysokość wadium: 75 200,00 zł,
Termin wpłaty wadium: 15.12.2014 r.
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 16.12.2014 r. o godz. 12:30 w pokoju nr 537 przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach.
 
Do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 
Informacje o przedmiocie oraz warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach, pokój 449, tel. (32) 237 14 88.
Termin oglądania przedmiotowej nieruchomości można ustalić telefonicznie pod nr. tel. (32) 429 57 40 lub osobiście przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku, w godz. 7:00-15:00.
 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest:
  a. wpłacenie wadium  w terminie określonym w tabeli na rachunek bankowy Politechniki Śląskiej ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice nr 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 z dopiskiem „Wadium - przetarg, nieruchomość ul. Bolesława Chrobrego 39, Rybnik”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek bankowy,
  b. złożenie pisemnej oferty (osobiście lub drogą pocztową) na adres podany w tabeli,  w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg, nieruchomość ul. Bolesława Chrobrego 39, Rybnik” i zastrzeżeniem „nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”, zawierającej dane Oferenta (nazwę, siedzibę, wypis z KRS lub CEIDG, NIP, REGON - nie dotyczy osób fizycznych oraz dane teleadresowe), proponowaną cenę nabycia netto w kwocie nie niższej od wartości ceny wywoławczej, dowód wpłaty wadium, oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, zobowiązanie Oferenta, że jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy, oświadczenie, że Oferent zapłaci cenę nabycia w postaci jednorazowej wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego oraz poniesie wszelkie koszty związane z zakupem nieruchomości, w szczególności koszty notarialne, sądowe, a także oświadczenie Oferenta, że znany jest mu stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu,
  c. złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. b oraz zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i „Regulaminem sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Politechniki Śląskiej”,  udostępnionych w siedzibie Działu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych (Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 449) oraz na stronie internetowej Politechniki Śląskiej http://administracja.polsl.pl/nieruchomosci.
 2. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje na podstawie Uchwały Nr  XXIII/189/14/15 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2014 r.
 3. W przypadku złożenia oferty nabycia nieruchomości przez osoby lub podmioty posiadające status cudzoziemców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) nabycie nieruchomości będzie możliwe w trybie przepisów ww. ustawy.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w wysokości nominalnej pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu nastąpi w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazany rachunek bankowy.
 5. Jeżeli podmiot wyłoniony w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu, to organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Zaoferowana cena za nieruchomość wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie uiszczona nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Politechniki Śląskiej.
 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu będzie stanowił podstawę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
 8. Politechnika Śląska zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa sprzedaży, a także prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości.
 9. Politechnika Śląska zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom żadne roszczenie.
 10. Politechnika Śląska zastrzega, że ostateczna decyzja o sprzedaży nieruchomości zależy od zgody wydanej przez Ministra Skarbu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1224).

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości znajdują się tutaj.

Wiadomość utworzona: 6 listopada 2014 14:10, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 7 listopada 2014 08:22, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678