Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

7 sierpnia 2020
Sprawdź, jak zostać studentem Politechniki Śląskiej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z animacją, która krok po kroku przeprowadzi Was przez system rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Śląskiej. Filmik jest dostępny na naszym kanale YouTube.

Lista kierunków oraz wszelkie niezbędne i przydatne informacje dla kandydatów znajdują się pod adresem www.rekrutacja.polsl.pl.

Studiuj na Politechnice Śląskiej – jedynej w Regionie i jednej z dziesięciu w Polsce  – Uczelni Badawczej!

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2020 16:54, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020 16:55, wykonana przez: Jadwiga Witek
7 sierpnia 2020
Diamentowe Granty dla studentów Politechniki Śląskiej

Czworo studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów 9. edycji ogólnopolskiego programu Diamentowy Grant. Dofinansowania przyznane w ramach konkursu wyniosą nawet 220 tysięcy złotych. Grant stanowi inicjatywę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy otrzymali środki na własne badania, są:
  • Marta Zaborowska z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Projekt: „Hybrydowe nanostruktury jednowymiarowe X (X=ZnO i/lub TiO2)-Yb3+/Eu3+ otrzymywane metodami hybrydowymi, o podwyższonej aktywności fotokatalitycznej”.
  • Agata Raczyńska z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Projekt: „Modyfikacje powierzchni hydrolaz degradujących polimery syntetyczne skierowane na rozszerzenie spektrum rozkładanych tworzyw sztucznych - badania teoretyczne i eksperymentalne”.
  • Szymon Gogoc z Wydziału Chemicznego. Projekt: „Organiczne ogniwa Peltiera oparte na polimerach przewodzących”.
  • Jakub Smoleń z Wydziału Inżynierii Materiałowej. Projekt: „Kompozyty poliepoksydowe wzmocnione komponentami węglowymi, przeznaczone do zastosowań tribologicznych”.
– W lipcu tego roku obroniłem pracę magisterską. Tematyka realizowanych badań do pracy magisterskiej była podobna do tematyki projektu realizowanego w zakresie Diamentowego Grantu, z tą różnicą, że wytworzone materiały posiadały  osnowę żywicy poliestrowej, natomiast badania w projekcie prowadzone będą z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. Aktualnie uczestniczę w  procesie rekrutacyjnym do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na Politechnice  Śląskiej – mówi jeden z laureatów, Jakub Smoleń. – Badania prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Materiałowej, który zapewnia mi swobodę realizacji zadań projektowych. Laboratoria uczelniane posiadają wyposażenie niezbędne do zrealizowania prac badawczych, dzięki czemu we wniosku mogłem uniknąć kosztów związanych z wydatkami na aparaturę badawczą. Jedyny nakład finansowy ponoszony w ramach projektu to zakupy materiałów niezbędnych do wykonania kompozytowych próbek – dodaje.
 
Podobnie wpływ Politechniki postrzega Szymon Gogoc. – Politechnika Śląska oferuje duże możliwości pod względem zarówno infrastrukturalnym, jak i badawczo-rozwojowym. Nie bez znaczenia jest również współpraca prowadzona przez Politechnikę Śląską z wieloma ośrodkami badawczymi, w tym również zagranicznymi. W tym roku ukończyłem studia II stopnia na Wydziale Chemicznym, na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Polimerów i Tworzyw Sztucznych – mówi Szymon Gogoc. – Mój projekt będzie polegał na badaniu nowych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w urządzeniach termoelektrycznych, w tym także w modułach Peltiera, czyli urządzeniach zamieniających prąd elektryczny w różnicę temperatur. Takie urządzenia można wykorzystać chociażby w chłodzeniu elektroniki. Dofinansowanie na pewno pomoże w pokryciu kosztów związanych z materiałami oraz związkami chemicznymi, jak i realizacji rozprawy doktorskiej związanej z tematem Diamentowego Grantu – zapowiada laureat.
 
Program Diamentowy Grant pozwala na udzielenie wsparcia finansowego młodym naukowcom, którzy wykazują się imponującym dorobkiem naukowym i wysokojakościowymi badaniami. Wniosek może zostać złożony przez studentów po trzecim roku jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia. W tej edycji wpłynęły łącznie 173 zgłoszenia. Projekty muszą zostać zrealizowane w terminie od 12 do 48 miesięcy, a łączna kwota przeznaczona na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka to prawie 14 mln złotych. Dotychczas beneficjentami programu zostało ponad 750 osób.

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2020 16:12, autor: Jadwiga Witek
7 sierpnia 2020
Sukces Politechniki Śląskiej w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum, które otrzyma dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Pozytywną recenzję otrzymał wniosek, który Uczelnia opracowała wspólnie z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.
 
Ze strony Politechniki Śląskiej wniosek opracowało Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, które będzie realizowało projekt w Uczelni. Doceniono dotychczasowe doświadczenie CITT w procesie komercjalizacji, dzięki czemu złożony wniosek jest jednym z 24, które uzyskały najwyższą ocenę. Jest to już czwarta edycja programu, w której skutecznie udział bierze CITT PŚ.

Należy podkreślić, iż w tegorocznej edycji programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” wpłynęło aż 38 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność w procesie komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

W pierwszej kolejności umowy o dofinansowanie określające warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonanych zadań objętych złożonym wnioskiem, zostaną zawarte z 24 podmiotami które uzyskały najwyższą ocenę według kolejności wskazanej na liście rankingowej. Pozostałych 8 wnioskodawców zostało umieszczonych na liście rezerwowej do czasu zwiększenia alokacji przewidzianej na ww. program. Natomiast 5 wnioskodawców o najniższej liczbie uzyskanych punktów nie zostało zakwalifikowanych do udziału w przedmiotowym programie.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej (wg. skali TRL) rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu powinna przyczynić się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Rządowy projekt został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Źródłem finansowania są środki europejskie w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-08-06, godz. 9:44, autor: Jadwiga Witek 

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2020 13:18, autor: Aleksandra Weber
7 sierpnia 2020
Organizacja procesu kształcenia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2020/2021
Politechnika Śląska w nowym roku akademickim będzie przygotowana na różne scenariusze realizacji procesu kształcenia, w których nauczanie bezpośrednie, kontaktowe będzie przeplatać się z prowadzonym metodami i technikami kształcenia na odległość.
 
Sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że nie możemy jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie miała wpływ na sposób organizacji kształcenia w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.
 
Zdecyduje o tym aktualny na czas realizacji zajęć stan epidemiczny i związane z nim obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, a także charakter prowadzonych zajęć, dotychczas zdobyte doświadczenia w zakresie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz kształcenia bezpośredniego, kontaktowego prowadzonego pod rygorem różnych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
 
Istotne znaczenie będą miały również umiejętności, możliwości programowe i sprzętowe studentów, a także konieczność zagwarantowania uczestnikom procesu kształcenia bezpieczeństwa zdrowotnego.
 
W zależności od stanu pandemii na Politechnice Śląskiej możliwe są trzy tryby realizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021:

1. Zniesienie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu sprzed 12 marca 2020 roku z kształceniem prowadzonym w sposób bezpośredni, kontaktowy,

2. Utrzymanie niektórych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – stan charakterystyczny dla okresu od 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w sposób bezpośredni, kontaktowy,

3. Zwiększenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O wyborze jednego z powyższych scenariuszy zdecyduje sytuacja bieżąca. Politechnika Śląska współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z konferencjami rektorów poszczególnych typów uczelni, na bieżąco monitorując sytuację epidemiczną.
 
Celem działań podejmowanych przez Politechnikę Śląską jest umożliwienie od początku nowego roku akademickiego realizowania zajęć w sposób możliwie zbliżony do tradycyjnego.

W roku akademickim 2020/2021 najbardziej prawdopodobny, rekomendowany jest proces kształcenia w trybie „mieszanym”, czyli część zajęć realizowana będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś pozostała w formie bezpośredniej, kontaktowej. Stwarza on możliwość płynnej zmiany relacji pomiędzy kształceniem online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość a kształceniem bezpośrednim, kontaktowym, gwarantującą ciągłość realizacji zajęć niezależnie od dynamiki sytuacji epidemicznej.

Zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaleca się, aby w miarę możliwości i sytuacji epidemicznej co najmniej połowa zajęć laboratoryjnych i projektowych odbywała się w sposób zdalny, a studenci przychodzili tylko na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.
 
Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i inne praktyczne niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej z zastosowaniem procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażania się uczestników.
 
Bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia jest traktowane na Politechnice Śląskiej priorytetowo. Powrót studentów w mury Uczelni dla realizacji koniecznych zajęć będzie odbywał się tylko przy zachowaniu zasad bezpiecznej organizacji zajęć i zapewnienia uczestnikom środków dezynfekujących oraz podstawowych środków ochrony osobistej. W przypadku, gdy sytuacja zdrowotna studenta nie pozwoli na wzięcie udziału w zajęciach w formie bezpośredniej, kontaktowej, zostaną umożliwione inne, elastyczne formy kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się.

Metody i techniki kształcenia na odległość będą wykorzystywane do prowadzenia konsultacji, odrabiania zajęć spowodowanych nieobecnością prowadzącego lub grupy studenckiej czy realizacji wysoko specjalistycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów z innych, również zagranicznych uczelni lub z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
W celu zaznajomienia studentów pierwszego roku ze specyfiką studiowania na uczelni oraz wzajemnego poznania się i poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, wybrane zajęcia będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej.
 
Kształcenie realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej, niezależnie od stanu epidemii, z uwagi na charakter zajęć prowadzonych na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Śląska, będzie z konieczności stanowić bardzo ważną i konieczną część procesu dydaktycznego.

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2020 13:13, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020 17:01, wykonana przez: Jadwiga Witek
7 sierpnia 2020
Powołania na funkcje kierownicze w jednostkach podstawowych
Powołania na funkcje kierownicze w jednostkach podstawowych
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 58 ust. 1 i ust. 2 Statutu Politechniki Śląskiej z późn. zm. (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) oraz uchwał Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie powołań na okres kadencji, tj. od dnia 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku, do pełnienia funkcji kierowniczych, JM Rektor Politechniki Śląskiej powołał następujące osoby:
 
Wydział Architektury
Dziekan:
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. arch. Michał Sitek
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ
 
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Katarzyna Mościńska
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ
 
Wydział Budownictwa
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr inż. Tomasz Jaśniok, prof. PŚ
 
Wydział Chemiczny
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. PŚ
 
Wydział Elektryczny
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Marian Kampik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr inż. Marcin Szczygieł
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Rafał Setlak
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ
 
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, prof. PŚ
 
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Justyna Majewska
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Paweł Badura, prof. PŚ
 
Wydział Inżynierii Materiałowej
Dziekan:
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Jacek Chrapoński
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
prof. dr hab. inż. Sławomir Dykas
 
Wydział Matematyki Stosowanej
Dziekan:
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ
 
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dziekan:
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Marek Płaczek
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
 
Wydział Organizacji i Zarządzania
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Joanna Bartnicka
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ
 
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Dziekan:
dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
 
Instytut Fizyki
Dyrektor:
dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Sławomira Pawełczyk, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata
 
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Dyrektor:
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr Grzegorz Wlaźlak
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych:
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
Pierwsza publikacja: 2020-08-01 09:48 przez: Jadwiga Witek 

Wiadomość utworzona: 4 sierpnia 2020 11:47, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020 17:06, wykonana przez: Jadwiga Witek
7 sierpnia 2020
Zmarł dr inż. Krzysztof Opałka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  5 sierpnia 2020 roku w wieku 71 lat zmarł dr inż. Krzysztof Opałka, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (obecnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Główny zakres jego działalności naukowej obejmował tematykę wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu. W szczególności zajmował się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania w badaniach w tym zakresie nowoczesnych technologii pomiarowych i obliczeniowych. Kierował lub brał udział w szeregu prac badawczych realizowanych w Politechnice Śląskiej, a także finansowanych przez Polski Komitet Badań Naukowych.

Był uznanym w przemyśle ekspertem z zakresu ochrony powierzchni. Pełnił funkcję członka Komisji Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk oraz  Komisji Miernictwa Górniczego przy Zarządzie Głównym SITG. Dr inż. K. Opałka to autor szeregu ekspertyz wykonanych dla przemysłu z zakresu oceny możliwości eksploatacji złóż węgla kamiennego z uwagi na ochronę terenów górniczych.
Był autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, a także wielu referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i poza jego granicami.

Wniósł istotny wkład w rozwój specjalności geodezja górnicza. Dr inż. K. Opałka był współautorem programów kształcenia tej specjalności, których udoskonalaniem kierował przez wiele lat. Prowadził wykłady, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne oraz projekty. Pomagał w prowadzeniu Studenckiego Koła Naukowego Geodetów. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i inżynierów.
Należy podkreślić także jego aktywność w zakresie organizacji szeregu konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych, przede wszystkim Dni Miernictwa Górniczego.
Wyrazem uznania dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego dr. inż. Krzysztofa Opałki w środowisku akademickim i branżowym były otrzymane nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej, odznaczenia państwowe i szereg odznak resortowych.

Dr inż. Krzysztof Opałka zawsze służył swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno współpracownikom, jak i młodym pracownikom naukowym oraz studentom. Był osobą niezwykle życzliwą, uczynną i bardzo lubianą.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 8 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Kaplicy na Cmentarzu przy Kościele Św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach.

Wiadomość utworzona: 3 sierpnia 2020 15:29, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020 17:10, wykonana przez: Jadwiga Witek
3 sierpnia 2020
Zmarł doc. dr inż. Emanuel Romańczyk

Z żalem informujemy, że 2 sierpnia w wieku 87 lat zmarł doc. dr inż. Emanuel Romańczyk, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej.

Doc. dr inż. Emanuel Romańczyk wykładał na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Pracował w Głównym Instytucie Górnictwa. 

Był harcerzem, więźniem politycznym w czasach stalinowskich oraz współtwórcą odrodzonego samorządu terytorialnego na Śląsku.

Msza żałobna zostanie odprawiona 7 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w kościele pw. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 3 sierpnia 2020 15:28, autor: Aleksandra Weber
4 sierpnia 2020
Licealiści ALO w Gliwicach na podium konkursu CanSat 2020

Uczniowie gliwickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali laureatami finału polskich eliminacji Europejskiej Agencji Kosmicznej CanSat 2020.

Członkowie Koła Naukowego Elektroniki i Informatyki zbudowali minisatelitę CanSat „AGO Knurów-1”. Opiekunem Koła jest Donat Dubiel, a w skład zwycięskiej drużyny weszli: Marek Kwosek (koordynator zespołu) i Mateusz Zmuda z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Szymon Rafałowski, Patryk Kwaśniok, Tomasz Kawalec i Łukasz Skrzyszewski. Zespół zajął pierwsze miejsce ex aequo z drużyną z Krakowa.
Projekt obejmował opracowanie założeń fizycznych i matematycznych oraz misji, napisanie oprogramowania i stanowiska naziemnego, a takżeskonstruowanie satelity.

Jednym z zadań urządzenia było utrzymywanie stałej dwukierunkowej łączności radiowej z naziemnym stanowiskiem kierowania lotem. W tym celu zespół przygotował stanowisko, składające się z komputera, modułu komunikacyjnego, anteny kierunkowej, oraz napisał oprogramowanie do kontroli i zarządzania. Drużyna wielokrotnie testowała satelitę, m.in. za pomocą stworzonego symulatora lotu odzwierciedlającego rzeczywiste warunki.

– Zadanie, jakie postawili przed sobą młodzi członkowie zespołu, było bardzo ambitne. Zrealizowali je perfekcyjnie. Poświęcili na to ponad rok czasu i setki godzin w pracowni, w zaciszu domowym oraz w terenie w czasie testów o 5:30 rano – mówi Donat Dubiel, opiekun Koła. – Były wzloty i upadki podczas pracy w grupie, ale przetrwali w komplecie, a koronawirus także im nie przeszkodził. Nauczył ich współpracy zdalnej i odpowiedzialności za przyjęte do realizacji zadania.

Prace drużyny wsparli naukowcy Politechniki Śląskiej: prof. Dariusz Kania, dr hab. inż. Robert Czerwiński, dr inż. Jerzy Fiołka, dr inż. Andrzej Machler z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz prof. Grzegorz Ćwikła z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

– Bardzo dziękujemy wykładowcom Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego za wsparcie zespołu w czasie przygotowań do angielskojęzycznej prezentacji. Wsparcie w postaci wideokonferencji, podczas której zespół zaprezentował swój projekt i odpowiadał na bardzo trudne pytania techniczne (oczywiście w języku angielskim), było dla nich bardzo intensywnym doświadczeniem, nauką opanowania i prezentacji oraz swobody wypowiedzi w obcym języku na temat bardzo trudnych technicznych tematów – podkreśla Donat Dubiel.

Polski finał odbył się na lotnisku w Lesznie. Satelita wykonał lot z wysokości 500 metrów. Zespół Koła wziął także udział w wideokonferencji, podczas której zaprezentował projekt oraz analizę wyników, odpowiadając na pytania komisji konkursowej.

– Chciałabym wyrazić ogromną radość z sukcesu naszych Uczniów. To wspaniałe, że Mateusz i Marek, którzy właśnie ukończyli pierwszy rok nauki w klasie o profilu politechnicznym, już na wczesnym etapie poświęcają się pasji naukowej i realizują ją na tak wysokim, inżynierskim poziomie. Mocno trzymamy kciuki za kolejne wyzwania, które stoją przed chłopakami – mówi mgr Joanna Husakowska z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach. – W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej za cel stawiamy sobie wspieranie wszelkich naukowych inicjatyw uczniowskich, tworzymy atmosferę przyjazną realizacji zainteresowań i pasji. Kibicujemy i pomagamy naszym młodym naukowcom w realizacji celów, jakie przed sobą postawią. Dodam, że projekt Mateusza i Marka to nie pierwszy „kosmiczny” sukces naszych uczniów. Obecnie czekamy na wyniki czwartego etapu konkursu zorganizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną, w którym nasi uczniowie – Szymon i Antoni z klasy drugiej – zaprogramowali mikrokomputer Raspberry Pi, który został przetestowany przez astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Konkurs CanSat był dla uczniów nie tylko okazją do rozwinięcia umiejętności inżynieryjnych, informatycznych i technologicznych, ale także wykazania się znajomością języka angielskiego. – Każdy zespół miał przedstawić swój pomysł na to, jakie badania naukowe ma realizować satelita, oraz jego założenia konstrukcyjne. Bardzo istotnym elementem był fakt, że językiem konkursu był język angielski – wyjaśnia Mateusz Zmuda – Trzy raporty z prac nad projektem musiały być pisane w tym języku z uwzględnieniem słownictwa technicznego.

Plany drużyny obejmują uczestnictwo w przyszłorocznej edycji konkursu. – Mamy zamiar ponownie uczestniczyć w konkursie CanSat, rozbudować nasz projekt o nowe misje naukowe oraz ulepszyć konstrukcję minisatelity – mówi Marek Kwosek, dzieląc się także receptą na naukowy sukces. – Receptą na sukces w konkursie jest na pewno jasno określony cel, umiejętność jego realizacji, dobrze sporządzony plan pracy i setki godzin poświęcone temu projektowi – dodaje.

W związku z przygotowaniem do kolejnych przedsięwzięć Koło Elektroniki i Informatyki w Knurowie planuje zakup drona, na który została uruchomiona zbiórka pieniędzy.

Wiadomość utworzona: 3 sierpnia 2020 15:22, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 4 sierpnia 2020 11:05, wykonana przez: Aleksandra Weber
1 sierpnia 2020
Zmarł Profesor Jerzy Cibis

Całe zawodowe życie związany z Wydziałem Architektury PŚ jako pracownik Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej RAr-2.
Architekt, twórca, nauczyciel akademicki - dydaktyk, promotor prac dyplomowych, mentor i opiekun wielu studentów.
 
Działalność dydaktyczną opierał między innymi na licznych doświadczeniach twórczych i realizacyjnych. Działalność naukowo-badawczą wiązał z aktywnością zawodową –projektową i realizacyjną oraz z badaniami nad architekturą mieszkaniową przełomu XIX i XX wieku. Był autorem i współautorem wielu studiów i publikacji.

Absolwent studiów podyplomowych Science innovator & design thinking na University of California Berceley oraz  stypendysta staży naukowych i badawczych: QB3, Due diligence workshop – Innovation course, San Francisco oraz Course of technology commercialization, PAX Water Technologies Inc., Richmond.

Członek organizacji kolegialnych Uczelni, NCBiR-u, RPO WSL przy Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, oraz  Business Expert at The National Centre for Research and Development, Warsaw Poland. Audytor Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, oraz Członek Kapituły Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, ekspert Programu DELPHI oraz Enterprise Europe Network.
Laureat Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Nagród Rektora Politechniki Śląskiej i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Pozostanie w naszej pamięci jako Przyjaciel, doskonały Dydaktyk, Organizator i Popularyzator nauki, Osoba wrażliwa, obdarzona nieprzeciętnym zmysłem artystycznym.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu 06.08.2020 o godz. 11.00.

Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej
Dziekan, Pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz koleżanki i koledzy z Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Wiadomość utworzona: 1 sierpnia 2020 09:47, autor: Jadwiga Witek
31 lipca 2020
77. Tour de Pologne. Zmiany w organizacji ruchu

5 sierpnia 2020 roku nastąpią zmiany w ruchu drogowym oraz transporcie publicznym ze względu na organizację 77. edycji Tour de Pologne. 
 
W związku z organizacją pierwszego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w Katowicach 5 sierpnia o godz. 4.00 nastąpią zmiany w ruchu drogowym. Zmodyfikowany zostanie także rozkład jazdy komunikacji. Ulice, przez które poprowadzi wyścig, zostaną zamknięte o godz. 16.00 i ponownie stopniowo otwarte o godz. 19.00.
 
Szczegóły trasy oraz informacje o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji publicznej znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na stronie www.katowice.eu. Ponadto zostanie uruchomiona specjalna infolinia dotycząca Tour de Pologne, czynna 4 i 5 sierpnia pod numerem 32 77 88 960. Na trasie wyścigu będą obecni przedstawiciele służb porządkowych, którzy odpowiedzą na pytania związane z przebiegiem imprezy sportowej.
 
Drugi etap Tour de Pologne będzie odbywał się na terenie Zabrza. Informacje o zmianach w organizacji ruchu pojazdów znajdują się na stronie www.zabrze.com.pl.
 
Podobne utrudnienia mogą wystąpić także w Gliwicach. Bieżące informacje o utrudnieniach drogowych oraz mapy etapów można znaleźć na na stronie Tour de Pologne.
 
Organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo kibiców oraz sportowców zachęcają do oglądania transmisji 77. Tour de Pologne na żywo w telewizji lub Internecie. Podczas przebywania na terenie wyścigu należy zachować dystans i stosować się do zaleceń służb porządkowych.
 Pierwsza publikacja: 2020-07-24, 13:28 przez: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 31 lipca 2020 12:51, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2020 12:53, wykonana przez: Aleksandra Weber
31 lipca 2020
Na Wydziale Architektury rozpoczęto badania nad ergonomią

W ramach projektu badawczego „Ergonomia na stanowisku pracy biurowej” na Wydziale Architektury rozpoczęto badania nad adaptacją wyposażenia biurowego na potrzeby jego użytkowników. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy w warunkach administracyjnych. Pierwszy etap przeprowadzono pod kierunkiem ergonomisty Macieja Żłobińskiego, Prezesa Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Ergonomia to „nauka o pracy”, a więc dziedzina, której przeznaczeniem jest zapewnienie właściwych warunków podczas pracy, aby zminimalizować zagrożenie zdrowotne pracownika.

Badania będą prowadzone z wykorzystaniem specjalnych, ergonomicznych foteli. Projekt zainicjował Dziekan Wydziału Architektury prof. Klaudiusz Fross. – Cieszę się, że zrobiliśmy krok w kierunku poprawy świadomości w zakresie ergonomii i jakości stanowisk ciągłej pracy biurowej na Wydziale. Jak podaje literatura, jedynie ok. 5% tego typu stanowisk jest ergonomiczne. To znacząco za mało. W związku z tym faktem widzę wielką rolę naszych badań naukowych oraz dydaktyki w tym zakresie – powiedział prof. K. Fross.

W nadchodzącym roku akademickim 2020/2021 planowane są wykłady Macieja Żłobińskiego, Prezesa Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z filmem, na którym Prezes M. Żłobiński przedstawia zasady bezpiecznej dla kręgosłupa pracy przy biurku.

Fotele biurowe, których użytkowanie będzie badane w ramach projektu, posiadają zaawansowane możliwości adaptacji na potrzeby siedzącego. Obejmują one: trzykierunkową regulację podłokietnika oraz dwukierunkową regulację wysokości siedziska, wysokości oparcia oraz wysunięcia siedziska. Ponadto oparcie „podąża” za plecami siedzącego i siła oporu, jaki stawia po wychyleniu, może być regulowana, a sam kąt wychylenia blokowany. W części lędźwiowej oparcie zostało wysklepione, a samo siedzisko należy do „pływających”, dzięki czemu dopasowuje się do osoby siedzącej.

– Poza ergonomicznym wyposażeniem istotne są jeszcze: utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, zmiana niewłaściwych przyzwyczajeń oraz stałe pilnowanie jakości w najbliższym środowisku pracy, a także sygnalizowanie pojawiających się problemów przełożonym – podkreśla prof. K. Fross.

Wiadomość utworzona: 31 lipca 2020 12:49, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2020 12:50, wykonana przez: Dominika Gnacek
30 lipca 2020
Politechnika Śląska w IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Politechnika Śląska zakwalifikowała się do obu modułów tegorocznej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”. 

Program MNiSW składa się z dwóch modułów: „Doktorat wdrożeniowy I” oraz „Doktorat wdrożeniowy II – w zakresie sztucznej inteligencji”, który został uruchomiony w 2019 roku. Do modułu I zakwalifikowało się 68 uczelni i instytutów, natomiast do modułu II – 16. Politechnika Śląska otrzymała pozytywną ocenę w obu częściach. Ponadto zgłosiła największą liczbę kandydatów – 100.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest usprawnienie współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach szkół doktorskich.

Osoby realizujące doktoraty wdrożeniowe mają możliwość rozwoju kariery naukowej oraz kontynuacji pracy zawodowej poza uczelnią. Doktoranci prowadzą badania z opiekunami: naukowym i przemysłowym, a przygotowywane rozprawy doktorskie są ukierunkowane na zastosowanie wyników prac i badań w przedsiębiorstwach. Więcej informacji o programie „Doktorat wdrożeniowy” znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na Politechnice Śląskiej doktoraty wdrożeniowe we współpracy z partnerami przemysłowymi realizuje ok. 213 doktorantów. Uczelnia bierze udział w programie MNiSW od 2017 roku.

Aktualnie trwa rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021. Kandydaci mogą aplikować do wybranych tematów projektu doktorskiego. Harmonogram oraz kryteria przyjęć są dostępne na stronie rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Wiadomość utworzona: 30 lipca 2020 12:33, autor: Aleksandra Weber
30 lipca 2020
Zmarła Jadwiga Plutecka

Z żalem informujemy, że 26 lipca w wieku 91 lat zmarła Jadwiga Plutecka, długoletni kierownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej.

Msza żałobna zostanie odprawiona 3 sierpnia w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 9.30.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kaplicy na Cmentarzu Centralnym o godz. 12.00.

Wiadomość utworzona: 30 lipca 2020 09:44, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2020 12:51, wykonana przez: Aleksandra Weber
29 lipca 2020
Katarzyna Turoń w zarządzie Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów mgr inż. Katarzyna Turoń została wybrana członkiem zarządu oraz koordynatorem Grupy Roboczej ds. Interdyscyplinarności Naukowej Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC.
 
Pierwsze w historii zdalne posiedzenie Rady odbyło się 24 i 25 lipca 2020 roku. Podczas zgromadzenia wybrano nowego prezydenta, zarząd oraz koordynatorów grup roboczych. Warto zaznaczyć, że w poprzedniej kadencji mgr inż. Turoń pełniła funkcję koordynatora Newslettera.
 
— W mojej poprzedniej kadencji byłam członkiem zespołu do spraw komunikacji, planuję wykorzystać zdobyte doświadczenie i jako członek zarządu będę odpowiedzialna za utworzenie nowej strategii komunikacji na linii Eurodoc i narodowe organizacje zrzeszające doktorantów. Aspekt ten jest szczególnie istotny, ponieważ organizacja zrzesza młodych naukowców z różnych środowisk kulturowych — mówi Katarzyna Turoń.
 
— Na Politechnice Śląskiej kładziemy olbrzymi nacisk na kształcenie doktorów. Odbywa się ono we Wspólnej Szkole Doktorskiej, którą powołaliśmy 2 lata temu z jednostkami z całego Śląska, ale z opcją rozszerzenia. Tworzymy ją wspólnie z najlepszymi instytutami Polskiej Akademii Nauk, które posiadają kategorię A. Jest to Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, a także Główny Instytut Górnictwa. W tej chwili jesteśmy w takcie zamykania procesu przyjmowania do Wspólnej Szkoły Doktorskiej również naszego, gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii — podkreśla prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.
 
— Kształcimy doktorantów w najlepszy możliwy sposób. To jest podstawą sukcesu, jaki odniosła pani Turoń. Chcę także dodać, że mamy znaczące osiągnięcia w dziedzinie doktoratów wdrożeniowych. Politechnika Śląska prowadzi ich ponad 210. Pod tym względem zajmujemy pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce. Doktoraty wdrożeniowe są realizowane wspólnie z przemysłem, więc przyczyniają się nie tylko do rozwoju Politechniki, ale także do rozwoju wielu gałęzi polskiej i światowej gospodarki — dodaje prof. Kotowicz.
 
Organizacji będzie przewodniczyć Giulia Malaguarnera, reprezentująca Italian Association of PhD Candidates and ESRs (ADI). W zarządzie zasiądą ponadto przedstawiciele Instytutu Karolinska ze Szwecji, Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu LUISS Guido Carli z Włoch.
 
EURODOC to organizacja zrzeszająca organizacje reprezentujące doktorantów oraz młodych naukowców z 28 organizacji krajowych — około milion osób — i reprezentująca ich interesy na arenie międzynarodowej w szczególności przed Komisją Europejską, Radą Europy oraz w Grupie Monitorującej Proces Boloński (BFUG).
 
— Z kolei zauważając wiele problemów młodych naukowców wynikających z przynależności do różnych dziedzin naukowych, zdecydowałam się kandydować na stanowisko koordynatora Grupy Roboczej ds. Interdyscyplinarności. Chciałbym wzmocnić dyskusję na temat konieczności interdyscyplinarności naukowców podczas różnego rodzaju badań. Wskazać, że nauki techniczne potrzebują silnego wsparcia osób z nauk humanistycznych czy ekonomicznych chociażby po to, aby w przystępniejszy dla społeczeństwa sposób móc popularyzować naukę i komercjalizować wyniki badań. Chciałbym prowadzić badania nad specyficznymi potrzebami młodych naukowców w zakresie interdyscyplinarności dziedzin nauki — od zagadnień wydawniczych, po elementy edukacji i współpracy międzynarodowej. Ponadto w ramach działalności grupy chciałbym pomóc w stworzeniu bazy danych naukowców zrzeszonych w EURODOC, aby w jeszcze prostszy sposób można było odnaleźć partnerów do współpracy przy projektach naukowych, organizacyjnych czy dydaktycznych  — planuje doktorantka z Politechniki Śląskiej.
 
Partnerami EURODOC są m.in. European University Association, Euroscience, Marie Curie Fellows Association, Marie Curie Alumni Association, Euraxess, Initiative for Science in Europe, International Association of Universities, OpenAIRE, International Consortium of Research Staff Associations, Young Academy of Europe, EIT Alumni Community.
 
Jako organizacja non profit EURODOC monitoruje sytuację młodych naukowców w Europie pod względem różnych parametrów, np. mobilności, warunków pracy, możliwości zatrudnienia, ścieżki kariery, nadzoru doktoranckiego i szkoleń. EURODOC wydaje deklaracje polityczne i przedstawia zalecenia instytucjom akademickim, korporacyjnym i instytucjom zarządzającym w kwestiach o szczególnym znaczeniu dla europejskich doktorantów i młodszych naukowców (np. Proces Boloński lub Strategia Lizbońska). W ramach tego działania EURODOC utrzymuje regularne kontakty z głównymi zainteresowanymi stronami w zakresie europejskiej polityki badań i szkolnictwa wyższego, w szczególności z Dyrekcją Generalną ds. Badań (Komisja Europejska) i Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów.
 
Każdego roku EURODOC zwołuje międzynarodową konferencję. Celem konferencji jest stworzenie ram dla doktorantów i młodszych naukowców do spotkań z europejskimi liderami politycznymi i gospodarczymi oraz do zaangażowania się w dyskusję na temat budowy Europejskiego Obszaru Badań i Szkolnictwa Wyższego.
W tym roku zdalne zgromadzenie poprzedziła dwudniowa konferencja pt. „Open up your science!”. To dedykowane młodym naukowcom wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów, a sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas konferencji poruszone zostały tematy otwartej nauki i otwartego dostępu do publikacji, zarządzania danymi naukowymi w strukturze FAIR, interdyscyplinarnej współpracy naukowej, popularyzacji badań oraz oceny działalności naukowej młodych naukowców.
 
Konferencja obyła się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Wojciech Maksymowicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiadomość utworzona: 28 lipca 2020 10:07, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 29 lipca 2020 09:37, wykonana przez: Jadwiga Witek
24 lipca 2020
Dualny rozwój i interdyscyplinarność

Na Politechnice Śląskiej trwa obecnie rekrutacja. Zakończenie pierwszej tury naboru przewidywane jest 16 sierpnia, ostateczne zamknięcie procesów rekrutacyjnych nastąpi z kolei 15 października 2020 r.

Doskonalenie umiejętności i przyswajanie wiedzy to aktywności, które – aby były efektywne – potrzebują odpowiedniego ukierunkowania. Przewodnikiem na tej drodze mogą być nauczyciele akademiccy. Realizacji tego celu służy koordynowany przez Centrum Obsługi Studiów Politechniki Śląskiej program mentorski o znamiennej nazwie „Rozwiń skrzydła”. Unikatowość inicjatywy wynika z wyjątkowego profilu kształcenia, który nie tylko jest realizowany indywidualnie dla każdego uczestnika, ale także przewiduje wyłonienie dwuosobowych zespołów: studenta (podopiecznego) oraz nauczyciela akademickiego (mentora), współpracujących przez cały okres studiów I stopnia. Program jest skierowany do absolwentów szkół średnich, którzy złożyli podanie rekrutacyjne i zdecydowali się podjąć naukę na Politechnice Śląskiej.

Politechnika Śląska stawia również na rozwój dualny. Wiedza praktyczna wykształcana pod okiem partnerów przemysłowych nie tylko wzbogaca pozyskaną podczas zajęć na Uczelni teorię, ale także staje się nieocenionym atrybutem, który przyczynia się do łatwiejszego startu na rynku pracy. Formą realizacji takiej ścieżki jest program kształcenia dualnego, który na Politechnice Śląskiej obejmuje aż pięć kierunków (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, logistyka, transport kolejowy, mechatronika).

Istotnym elementem efektywnego kształcenia jest również interdyscyplinarność, a ta stanowi cechę charakterystyczną dla tzw. makrokierunków, będących połączeniem dwóch lub większej liczby dyscyplin naukowych sformułowanych w ramach konkretnych kierunków. Na Politechnice Śląskiej obecne są trzy makrokierunki: Interdisciplinary studies: automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), Informatyka Przemysłowa (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), Industrial and engineering chemistry (Wydział Chemiczny).

Wiadomość utworzona: 24 lipca 2020 12:10, autor: Aleksandra Weber
23 lipca 2020
Prorektor prof. Marek Pawełczyk przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, został wybrany przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych – Silesian Universities Network (SUN). Wyboru dokonano 21 lipca przy jednomyślnym poparciu przedstawicieli wszystkich członkowskich uczelni.
 
Kadencja profesora Marka Pawełczyka na stanowisku przewodniczącego rozpocznie się 1 października 2020 roku i potrwa 2 lata. Obecnie tę funkcję pełni prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Elekt AWF w Katowicach.
 
– Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych to inicjatywa, która powstała już wiele lat temu. Ma swoją ugruntowaną pozycję. Dotychczas była w bardzo dobrych rękach. Obecny przewodniczący to rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. Grzegorz Juras. Ja będę miał przyjemność objąć przewodniczenie konsorcjum od 1 października 2020 roku – mówi prof. Marek Pawełczyk.
 
Główną misją powołanego w 2010 roku Konsorcjum jest promowanie śląskiego szkolnictwa wyższego w skali regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Członkowie inicjatywy podejmują wspólne działania na rzecz wzmocnienia i ugruntowania wizerunku Śląska jako cenionego ośrodka nauki, badań i edukacji. Różnorodny charakter uczelni tworzących porozumienie pozwala na organizację atrakcyjnego programu, który łącząc w sobie ofertę edukacyjną, obsługę socjalną i społeczno-kulturalną, stanowi ważny element zachęcający studentów, w tym także zagranicznych, do podjęcia studiów na Śląsku.

– Jest to niezwykle ważne, żebyśmy wspólnie budowali potencjał uczelni śląskich, zarówno w zakresie pozyskiwania dobrych kandydatów na studentów, jak i w zakresie promocji międzynarodowej, bo na tym też w dużej mierze koncentruje się konsorcjum. Chodzi też o to, aby wspólnie wykorzystywać infrastrukturę badawczą, jaką posiadamy. Jesteśmy teraz w doskonałej sytuacji ze względu na to, że obecny prorektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tomasz Pietrzykowskie został przewodniczącym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Będziemy mieli informacje z pierwszej ręki odnośnie inicjatyw NAW-y, czy projektów międzynarodowych, w których będziemy mogli uczestniczyć – podkreśla prof. Pawełczyk.
 
Umiędzynarodowienie przejawia się także w realizowaniu szkoleń dla pracowników europejskich uczelni partnerskich, dzięki czemu urzeczywistniana jest idea dzielenia się doświadczeniami pomiędzy poszczególnymi jednostkami akademickimi. Współpraca uczelni Konsorcjum ma prowadzić do wzrostu ich internacjonalizacji. Efektem działań ma być prezentacja województwa śląskiego jako regionu nowoczesnego, bazującego na najnowszych technologiach, a także tworzenie przestrzeni dla urzeczywistnienia się idei kształcenia przez całe życie, w tym kształcenia pozaakademickiego.
 
– Jako uczelnie śląskie nie konkurujemy ze sobą, staramy się współpracować, budować wspólny potencjał. Politechnika Śląska ma tę przyjemność i zaszczyt, że jest uczelnią badawczą. W ramach pierwszego z 27 zadań, które zdefiniowaliśmy, określiliśmy chęć budowy wspólnej płaszczyzny wsparcia, wymiany myśli, budowania wzajemnych relacji w regionie śląskim, być może powstania federacji uczelni. To oczywiście zależy od tego, jakie będą ku temu możliwości, dotyczące zachęty do takich inicjatyw. Jako uczelnia badawcza mamy niezwykłe możliwości. Przede wszystkim budowy kadry, naszej rozpoznawalności, ale nie chcemy działać w odosobnieniu. Chcemy, aby Politechnika Śląska była  uczelnią, która jest w stanie wykorzystać to, co nam dano jako uczelni badawczej, aby wspólnie z innymi uczelniami starać się promować Śląsk, jako miejsce do studiowania, miejsce do życia oraz rozwoju naukowego i kariery – podkreśla Profesor.
 
Konsorcjum zrzesza 9 uczelni z województwa śląskiego: Politechnikę Śląską, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Politechnikę Częstochowską oraz mieszczące się w Katowicach: Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Śląski.
 
Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto reprezentuje Politechnikę Śląską w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN w kadencji 2020–2023 oraz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Metrologii przy Oddziale PAN w Katowicach. Przez dwie kadencje był również członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Jest także wiceprezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego, działającego od ponad 25 lat w ok. 70 krajach – International Institute of Acoustics and Vibration.

 

Wiadomość utworzona: 22 lipca 2020 11:38, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 23 lipca 2020 10:09, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 lipca 2020
Politechnika Śląska w rankingach

Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacjach zestawiających uczelnie w skali krajowej i międzynarodowej.

W 2020 roku Uczelnia po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings. Uplasowała się w nim w przedziale miejsc 801–1000, wyprzedzona jedynie przez Politechnikę Warszawską (pod względem pozycji polskich uczelni technicznych). W ogólnopolskim rankingu Perspektyw Politechnika Śląska plasuje się na 15. miejscu w skali kraju.

Efektywność Politechniki Śląskiej jest również mierzona w zakresie ekonomicznych losów absolwentów. Uczelnia znajduje się obecnie na 6 miejscu w rankingu uwzględniającym jako kryterium liczbę absolwentów, którzy zgromadzili majątek przekraczający 100 milionów euro.

– Politechnika Śląska znalazła się w gronie 10 uczelni badawczych spośród około 400 szkół wyższych wyłonionych w bardzo wymagającym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To stawia przed nami olbrzymie wymagania. Staramy się im sprostać tak, by stać się uczelnią badawczą w rozumieniu światowym. Obecnie podejmujemy szereg działań projakościowych, związanych m.in. ze zmianą podejścia do publikowania – z ilościowego na jakościowe – w najbardziej prestiżowych czasopismach, we współpracy z najlepszymi uczelniami w świecie. W rankingu Perspektyw 12 naszych kierunków studiów odnotowało istotny wzrost, niektóre przenosząc się na podium. Także w najnowszych rankingach międzynarodowych Times Higher Education oraz QS World Univerisity Rankings – a są to najbardziej prestiżowe rankingi obok rankingu szanghajskiego – odnotowaliśmy znaczące wzrosty, plasując się w czołówce uczelni z naszego kraju z tendencją umocnienia pozycji. Uważamy, że efekty prowadzonej polityki w zakresie doskonałości naukowej, która zapewniła nam pozycję w gronie 10 uczelni badawczych, będziemy obserwować w kolejnych latach, również w rankingu Perspektyw  – mówi prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.

Wiadomość utworzona: 22 lipca 2020 11:13, autor: Aleksandra Weber
22 lipca 2020
Zmarł dr hab. inż. Marek Wesołowski, prof. PŚ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 lipca 2020 roku w wieku 51 lat zmarł dr hab. inż. Marek Wesołowski, prof. PŚ, zastępca kierownika ds. dydaktyki Katedry Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Dr hab. inż. Marek Wesołowski urodził się 16 lutego 1969 r. w Zabrzu. W 1995 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, po których został słuchaczem studiów doktoranckich. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 r.
W tym też roku rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Eksploatacji Złóż (obecnie Katedra Eksploatacji Złóż) Politechniki Śląskiej na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2017 r., a w 2019 r. został zatrudniony na stanowisku profesora Politechniki Śląskiej.
Główny zakres jego działalności naukowej obejmował tematykę modelowania numerycznego ruchów górotworu i powierzchni terenu powodowanych eksploatacją górniczą. Był autorem i współautorem czterech publikacji książkowych, ponad 70 artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, a także kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i poza jego granicami. Brał czynny udział w realizacji szeregu prac naukowo-badawczych, w tym dla przemysłu górniczego.


Dr hab. inż. Marek Wesołowski, prof. PŚ ma duże zasługi w zakresie dydaktyki. Brał udział w opracowywaniu i doskonaleniu programów kształcenia na kierunku górnictwo i geologia. Jako specjalista z zakresu modelowania numerycznego prowadził zajęcia dla wszystkich rodzajów studiów i specjalności. Pod jego opieką przygotowano ponad 100 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Był wspaniałym pedagogiem cieszącym się szacunkiem i uznaniem wśród studentów i kadry akademickiej. Od 2019 r. zajmował stanowisko zastępcy Kierownika ds. dydaktyki Katedry Eksploatacji Złóż. Był także pełnomocnikiem Dziekana ds. Zdalnej Edukacji oraz kierownikiem laboratorium komputerowego.


Znaczący dorobek naukowy prof. Marka Wesołowskiego znalazł uznanie w środowisku akademickim i branżowym. Wyrazem tego były otrzymane nagrody Rektora Politechniki Śląskiej, odznaczenia państwowe i odznaki branżowe, a także członkostwo w prestiżowych organizacjach naukowych i branżowych.


Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński, służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i inżynierów górniczych.


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach w dniu 25.07.2020 r. (sobota) o godz. 9.00.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu św. Wojciecha w Gliwicach po nabożeństwie.

 

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 22 lipca 2020 09:04, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2020 13:01, wykonana przez: Dominika Gnacek
21 lipca 2020
Kierunki Politechniki Śląskiej na podium rankingu Perspektyw 2020

Dwanaście kierunków prowadzonych na Politechnice Śląskiej odnotowało wzrost w rankingu Perspektyw 2020. Wysokie miejsca, w tym także na podium, świadczą o potencjale dydaktycznym Uczelni. Wskazują nie tylko na poziom zajęć czy kapitał w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale także biorą pod uwagę losy absolwentów na rynku pracy.

W najnowszym zestawieniu Rankingu Kierunków Studiów najwyżej oceniono architekturę, inżynierię środowiska, górnictwo i geologię oraz energetykę – znalazły się one na 2 miejscu w swoich kategoriach. W porównaniu do roku poprzedniego wzrost wskaźników zaobserwowano również w przypadku budownictwa, któremu przyznano 3 miejsce w skali ogólnopolskiej, oraz w przypadku automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, a także inżynierii materiałowej, które lokują się na pozycji 4. Miejsca wyższe niż w poprzednich zestawieniach przyznano również: mechatronice, zarządzaniu i inżynierii produkcji, informatyce, inżynierii biomedycznej i zarządzaniu. Po raz pierwszy ocenie poddano matematykę (12 miejsce w skali kraju). W rankingu znalazły się również wskaźniki dotyczące kierunków prowadzonych w większości jednostek Politechniki Śląskiej. Transport, podobnie jak elektrotechnika, odnotował wysokie, 5 miejsce. Logistyka i technologia chemiczna znalazły się na 6 pozycji, biotechnologia oraz elektronika i telekomunikacja na 7, a chemia na 17.

Metodologia klasyfikacji przeprowadzonych przez Fundację Perspektywy została w tegorocznej, 21 edycji dostosowana do zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Przy ocenie pod uwagę brane jest 29 wskaźników w ramach takich kryteriów, jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

Atrakcyjność oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej stanowi rezultat wieloobszarowych działań ukierunkowanych na dobro nauki oraz na efektywny rozwój członków Wspólnoty Akademickiej. Obecność w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to gwarancja najwyższej jakości kształcenia.

Wiadomość utworzona: 21 lipca 2020 13:55, autor: Aleksandra Weber
20 lipca 2020
Politechnika Śląska z tytułem Made in Poland 2020

Innowacyjne projekty, wpływ na rozwój nauki oraz gospodarki, a także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to elementy działań Politechniki Śląskiej wyróżnione podczas kongresu Made in Poland 2020. Kongres skupiający przedsiębiorców, naukowców oraz administrację odbył się 17 lipca. Internauci mogli uczestniczyć w transmisji online z wydarzenia.
 
– Politechnika Śląska należy do grona 10 uczelni, które realizują program uczelni badawczej. To ogromny zaszczyt, którego nie przeceniamy, tylko traktujemy jako wyzwanie. Na Śląsku szczególny nacisk kładziemy na rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Chcemy aktywnie współuczestniczyć w przestrzeni łączącej sfery nauki, biznesu i przemysłu na bazie swojego 75-letniego doświadczenia i rozwijać 6 obszarów badawczych, które sprecyzowaliśmy: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, materiały przyszłości, inteligentne miasta, mobilność przyszłości, automatyzacja procesów i Przemysł 4.0, ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka – mówił podczas sesji inauguracyjnej prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.
 
Prof. J. Kotowicz wystąpił także jako ekspert w sesji „High Tech Made in Poland”, która obejmowała zagadnienia związane z potencjałem polskiego sektora technologicznego. W swej wypowiedzi poruszył temat doktoratów wdrożeniowych i nowego systemu oceny działalności badawczej jako rozwiązań mających wychodzić naprzeciw przełamywaniu barier we współpracy nauka–biznes, a które  zawarte są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zwrócił także uwagę na konieczność zwiększenia udziału PKB w finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego.
 
W sesji wzięli udział również: prof. Jarosław Dastych – Prezes Proteon Pharmaceuticals S.A, prof. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu, prof. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Michał  Wieczorowski – Prorektor Politechniki Poznańskiej, Bartłomiej Haczek – Menadżer Projektu ds. Kluczowych Klientów High Technology Machines oraz Artur Pollak – Prezes Zarządu APA Group.
 
Zakończeniem spotkań była uroczysta prezentacja laureatów tytułu Made in Poland 2020. Politechnika Śląska otrzymała nagrodę „za istotny wpływ na rozwój gospodarki narodowej poprzez realizowani innowacyjnych projektów, współpracę z przedsiębiorstwami oraz promowanie polskiego szkolnictwa wyższego”.
 
Podziękowania za otrzymanie nagrody przekazał podczas prezentacji laureatów prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju: – Chciałbym podziękować organizatorom konkursu Made in Poland za przyznanie wyróżnienia Politechnice Śląskiej. Chcemy odpowiadać na zapotrzebowanie przemysłu tak, by problematyka ważna i widoczna dla rozwoju gospodarki była obecna zarówno w naszych badaniach naukowych, jak i w pracach studentów oraz doktorantów.
 
Program wyróżniający jednostki wspierające rozwój polskiej gospodarki i polskich marek oraz kształtujące współpracę z biznesem jest prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

Wiadomość utworzona: 20 lipca 2020 13:14, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2020 13:16, wykonana przez: Aleksandra Weber
17 lipca 2020
Wyniki III konkursu PBL

41 projektów realizowanych na Politechnice Śląskiej otrzyma wsparcie  w III edycji konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL.

Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 41 projektom, które w wyniku oceny uzyskały minimum 6 wymaganych punktów. Projekty te, zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z jego uczestnikami, w przypadku gdy będzie to wynikać z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki konkursu.

Wiadomość utworzona: 17 lipca 2020 14:00, autor: Aleksandra Weber
14 lipca 2020
Kongres „Made in Poland”

17 lipca odbędzie się kongres polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców „Made in Poland”. Jednym z głównych partnerów wydarzenia jest Politechnika Śląska.

Organizowane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości przedsięwzięcie jest skierowane do osób reprezentujących obszary biznesu, nauki oraz administracji centralnej. Ma na celu zaprezentować potencjał polskich producentów, którzy przyczyniają się do rozwoju różnych sektorów przemysłu. 

Wydarzenie będzie przeprowadzone online. Jego uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania ekspertów podczas prelekcji poświęconych kondycji gospodarczej, wpływom programów rządowych na rozwój gospodarki, rolom firm rodzinnych i pozycji polskich producentów na arenie międzynarodowej. Wśród tematów pojawią się zagadnienia dotyczące zarządzania w dobie kryzysu. Jako prelegenci wystąpią m.in. przedstawiciele Władz Uczelni.

Politechnika Śląska, realizująca program uczelni badawczej, kładzie nacisk na rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W regionie śląskim kreuje przestrzeń łączącą sfery nauki, biznesu oraz przemysłu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kongresu „Made in Poland”.

 

Pierwsza publikacja: 2020-07-14 11:28  przez Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 14 lipca 2020 14:52, autor: Dominika Gnacek
14 lipca 2020
Spotkanie Władz Rektorskich Politechniki Śląskiej z Profesorem Jerzym Buzkiem

W piątek, 10 lipca 2020 r., odbyło się spotkanie JM Rektora Politechniki Śląskiej i Władz Rektorskich z prof. Jerzym Buzkiem, byłym premierem i przewodniczącym parlamentu UE.

Głównym tematem rozmów było omówienie zagadnień związanych z planem działania na rzecz programów zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej, tzw. Europejskim Zielonym Ładem, a także związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, w tym strategii energetycznych opartych o technologie wodorowe. W związku z tą tematyką w spotkaniu uczestniczyli prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. Marek Pawełczyk Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, a także prof. Tadeusz Chmielniak, członek rzeczywisty PAN.

Wymienione programy umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, jak również przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. W trakcie spotkania omówiono konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu. UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Ma temu służyć mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

Dzięki zaangażowaniu i podjętym staraniom Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. Janusza Kotowicza, Politechnika Śląska wraz z gminą Bytom włączyła się w działania na rzecz uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania, na rzecz m.in. rozwoju energetyki w tym w szczególności opartej o odnawialne źródła energii i technologii wodorowych, technologii informacyjnych, rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych oraz innych innowacyjnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Okoliczność spotkania z Profesorami Jerzym Buzkiem oraz Tadeuszem Chmielniakiem była d