Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

30 marca 2020
Komunikat JM Rektora Politechniki Śląskiej | Statement by the Rector of the Silesian University of Technology
Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Politechniki Śląskiej! 23 marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni w Polsce do 10 kwietnia 2020 r., a 24 marca Ministerstwo Zdrowia zaostrzyło zapisy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii.

Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga od nas rozważnego postępowania oraz zachowania wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa. Stosujmy się do wprowadzonych na czas epidemii przepisów i ograniczajmy bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum! Wykorzystujmy przede wszystkim komunikatory elektroniczne!
 
Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy i Studenci!
W związku ze stanem epidemii COVID-19 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasowo zawiesił wszystkie wykłady, zajęcia i konsultacje dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a także inne kontaktowe formy kształcenia. Obecnie zajęcia na Politechnice Śląskiej są prowadzone w trybie zdalnym, głównie z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji.

Pragnę Państwu podziękować za zrozumienie powagi sytuacji i natychmiastowe podjęcie bezkontaktowego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Będąc nauczycielem akademickim doskonale wiem, że ta nagła sytuacja jest dla nas trudna, wiąże się z koniecznością opanowania nowych narzędzi informatycznych, reorganizacji i szybkiego przystosowania się do tej zmiany.

Od 16 marca na Platformie Zdalnej Edukacji zarejestrowali Państwo prawie 4000 przedmiotów! Dane statystyczne wyraźnie potwierdzają również, że studenci aktywnie korzystają z możliwości edukacyjnych i materiałów, które Państwo przygotowują. Bardzo za to dziękuję!

Drodzy Studenci!
Zdajemy sobie sprawę, że możliwości zdalnego uczenia się poza siedzibą Politechniki są zróżnicowane. Zapewniam, że Politechnika Śląska dokłada wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji organizacja zajęć zdalnych przebiegała sprawnie. Kształcenie zdalne na taką skalę nie było dotychczas prowadzone w Uczelni. Monitorujemy działanie systemu, tak aby przekaz informacji był poprawny i zachodził bez zakłóceń. Prowadzący zajęcia w porozumieniu ze starostami grup starają się dostosować formę do możliwości technicznych każdego z Was, by wspólnie uzyskać oczekiwane efekty. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie, udział w zajęciach zdalnych i otwartość na konieczne zmiany.

Jestem bardzo wdzięczny za pomoc i merytoryczną współpracę z Samorządem Studenckim Politechniki Śląskiej i Samorządem Doktorantów! Dziękuję także za zaufanie, które od Was otrzymujemy.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 przedłużeniu do 30 kwietnia ulega ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Śląskiej. Ograniczenie nie obejmuje sytuacji, gdy obecność pracownika jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do pracowników administracji i obsługi – dzięki Państwa zaangażowaniu procesy organizacyjne i finansowe przebiegają bez zakłóceń, a obiekty utrzymywane są w stanie funkcjonalności i możliwie najlepszych warunków bezpieczeństwa.

Jako uczelnia badawcza mamy szczególny obowiązek aktywnego włączania się w poszukiwania naukowych, skutecznych rozwiązań powstrzymania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Aby efektywnie wspomóc Państwa zaangażowanie w tym obszarze ogłaszam na mocy Zarządzenia konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

Konkurs jest adresowany do pracowników Politechniki Śląskiej, którzy stworzą zespoły ba-dawcze. W skład zespołu mogą wchodzić także doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej. Grant przyznawany jest w wysokości do 150 000 zł. Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi Państwu realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie skutecznych rozwiązań w walce z zagrożeniem, które tak dotkliwie dotyczy nas wszystkich.

Przypominam, że kluczowe informacje na temat funkcjonowania Uczelni oraz zasad postępowania na Politechnice Śląskiej w czasie epidemii znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polsl.pl w zakładce „Koronawirus. Ważne informacje”.

Pragnę zapewnić Państwa, że celem wszystkich decyzji podejmowanych przez władze Politechniki Śląskiej jest dbałość o nasze dobro wspólne.

Dzięki współpracy, wzajemnej życzliwości, ale również rozsądkowi i odpowiedzialnemu stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa wkrótce zdrowo powrócimy do normalności.

Postępujmy rozważnie, chrońmy siebie, bliskich i wszystkich innych ludzi!
 
Z wyrazami szacunku
Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 
-----------------------------------------------------------
Ladies and Gentlemen, Members of Community of the Silesian University of Technology!
 
On 23 March, the Ministry of Science and Higher Education issued the Regulation on the extension of restriction in the functioning of universities in Poland until 10 April 2020. On 24 March, the Ministry of Health tightened up the provisions of the Regulation regarding the announcement of the state of epidemic in the country.
 
The situation is very serious and requires us to act reasonably and to observe all required security measures. Let's follow the regulations introduced during the epidemic and reduce direct contacts to the absolute minimum! Let's mainly use the electronic devices to communicate!
 
Dear Academic Teachers and Students!
Due to the state of the COVID-19 epidemic, the Minister of Science and Higher Education has temporarily suspended all lectures, classes and consultations for students, doctoral students and post-graduate students, as well as other contact forms of education. Currently, classes at the Silesian University of Technology are conducted remotely, mainly by means of the Distance Learning Platform. I would like to thank all of you for understanding the gravity of the situation and for  your immediate commencement of the non-contact didactic process.
 
As an academic teacher, I realise that this emergency situation is difficult for all of us. It is now necessary to master new IT tools, reorganize and adjust quickly to this change.
You have registered nearly 4,000 subjects on our Distance Learning Platform since 16 March! According to the statistics, it can be confirmed  that our students actively use the educational opportunities and materials which you prepare for them.
 
Thank you very much for that!
 
Ladies and Gentlemen!
According to the Resolution No 65/2020, the obligation to work remotely at the Silesian University of Technology is extended till 30 April. This restriction does not apply in the situation when an employee's presence is required to ensure the continuous operation of the University.
 
I would like to extend my gratitude to the administration and maintenance staff - thanks to your commitment, organisational and financial processes remain uninterrupted and the University facilities are kept functional and have the best possible security conditions.
 
As a research university, we have a special duty to actively join the search for scientific and effective solutions to stop the coronavirus pandemic (SARS-CoV-2).In order to effectively support your commitment in this area, under the Regulation, I hereby announce a pro-quality contest for funding the research on combating COVID-19.
 
The contest is addressed to the employees of the Silesian University of Technology who will create research teams. The team may also include doctoral students and other students of the Silesian University of Technology. The grant is awarded up to the amount of PLN 150,000. I hope that this solution will facilitate the implementation of the already started research and will allow you to search for effective solutions in the fight against the threat that so seriously affects all of us.
 
I would like to remind you that all key information on the functioning of the University and the rules of conduct at the Silesian University of Technology during the epidemic can be found on our website at  www.polsl.pl  in the tab "Coronavirus. Important information. "
 
I would like to assure you that all decisions made by the authorities of the Silesian University of Technology are made in good faith to serve our common good.
Thanks to our cooperation, mutual kindness, but also thanks to our reasonable and responsible compliance with safety rules, we shall soon come back to normal.
 
Let us be reasonable, protect ourselves, our close ones and all other people!
 
Yours faithfully,
Rector of the Silesian University of Technology
Professor Arkadiusz Mężyk PhD, DSc
 
 

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 14:22, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2020 08:14, wykonana przez: Aleksandra Weber
27 marca 2020
NCN zapowiada wieloobszarowy konkurs dotyczący badań nad COVID-19

Rozwiązania wypracowane naukową, badawczą ścieżką zyskują coraz większe znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa. Narodowe Centrum Nauki planuje ogłoszenie nowego konkursu, który poprzez dostarczenie naukowcom koniecznych środków finansowych umożliwi sprawne prowadzenie badań nad najbardziej istotnymi – ze zdrowotnego punktu widzenia – aspektami obecności wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni społecznej.

Konkurs skierowany będzie do osób realizujących czynności badawcze w związku z koronawirusem oraz pragnących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu wspomożenia walki z pandemią. Zakres tematyczny zagadnień jest wyjątkowo szeroki – obejmuje nie tylko patofizjologię choroby (a więc np. udoskonalenie testów diagnostycznych) czy mechanizmy zakażania (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony personelu medycznego), ale dotyka również kwestii kreowania rzeczywistości komunikacyjnej i organizacyjnej (polityka zdrowotna i organizacja opieki medycznej, etyka badań i opieki nad chorymi itp.). Stan epidemii kształtuje nie tylko teraźniejszość, ale tworzy również podwaliny pod przyszłość, stwarzając konieczność pamiętania o skutkach psychologicznych, jakie obecność choroby wywołuje w przestrzeni społecznej.

Ze względu na ukierunkowanie zagadnień na kwestie związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości epidemii, konkurs przeznaczony jest dla tych naukowców, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w podanych obszarach.

Ostateczne warunki uczestnictwa zostaną zaktualizowane na stronie Narodowego Centrum Nauki  w poniedziałek 30 marca. Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia.

Przypominamy również o politechnicznym programie projakościowym, w ramach którego również można uzyskać dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 13:55, autor: Dominika Gnacek
27 marca 2020
Zmiany godzin pracy Biblioteki Politechniki Śląskiej

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej uległy zmianie godziny pracy Biblioteki Politechniki Śląskiej w zakresie wypożyczania książek.

Wypożyczenia książek (odbioru zamówień) można dokonać: w Bibliotece w Gliwicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w Filii w Katowicach we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00.

Przypominamy, że stanowiska komputerowe dla czytelników oraz wszystkie czytelnie są nieczynne. Oznacza to, że nie ma możliwości korzystania ze zbiorów  bezpośrednio w Bibliotece. Ponadto wstrzymuje się naliczanie opłat za przetrzymane książki, a czas odbioru książek zamówionych w Wypożyczalni został zwiększony do 30 dni.

Rekomenduje się także korzystanie ze zbiorów elektronicznych – pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej mają dostęp do baz czasopism i książek z komputerów domowych poprzez serwer proxy według warunków uruchomienia zdalnego dostępu: https://www.polsl.pl/Jedn…/RJO1-BG/Strony/ezrodla/Proxy.aspx. Zdjęcie lub skan podpisanej deklaracji należy przesłać mailem na adres bg.info@polsl.pl.

W sprawie materiałów niezbędnych do pracy naukowej, które będą przesyłane w formie elektronicznej, należy kontaktować się telefonicznie: 32 237 16 40 lub mailowo: bg.czyt1@polsl.pl. W przypadku potrzeby skorzystania z norm i patentów informacje można uzyskać pod nr 32 237 28 95 lub poprzez adres mailowy: bg.normy@polsl.pl.

We wszystkich agendach Biblioteki informacje są udzielane na bieżąco w godzinach pracy telefonicznie i mailowo.

Formy i godziny pracy mogą ulec zmianie. Informacje o nowych zarządzeniach będą publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Biblioteki Politechniki Śląskiej.

 

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 11:39, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2020 11:44, wykonana przez: Aleksandra Weber
27 marca 2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

W związku z dalszymi ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych oraz wynikającym z tego wyzwaniem dotyczącym zorganizowania opieki dla dzieci w wieku szkolnym został opracowany system działań, dzięki któremu rodzice i opiekunowie będą mogli uzyskać przedłużenie zasiłku na okres dłuższy niż 14 dni. Prezentujemy procedurę, która będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie specjalnej ustawy regulującej te kwestie.

Informacja została opracowana na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Zabrzu.

Na mocy „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie z 11 marca 2020 r . w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” nastąpiło przedłużenie okresu, w którym z normalnego, dziennego funkcjonowania zostały wyłączone placówki oświatowe, takie jak np. przedszkola i szkoły. Według dokumentu taki stan rzeczy może potrwać do 10 kwietnia. W odpowiedzi na tę niecodzienną sytuację przygotowano specjalne rozwiązania, dzięki którym pracownik opiekujący się dzieckiem może wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Procedura wnioskowania przewiduje dwie możliwości:
 
1) Złożenie analogicznego oświadczenia jak wcześniej, a więc wniosku o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki.
Droga wnioskowania pozostaje taka sama, a rozpatrzenie nastąpi po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

2) Wystąpienie o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach – oznacza to, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym.
Do jego wypłaty wymagane są dokumenty: m.in. wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.
Po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., takie zgłoszenie będzie traktowane jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oznacza to, że okres przyznanego zasiłku nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Przypominamy, w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia na Politechnice Śląskiej:
1. Pracownik składa oświadczenie bezpośredniemu przełożonemu.
2. Przełożony po podpisaniu oświadczenia przesyła je drogą e-mailową na adres rr5-3@polsl.pl.
3. Oryginał należy dostarczyć pocztą wewnętrzną na adres: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Podatków i ZUS ul. Konarskiego 18, pokój 254.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 09:14, autor: Dominika Gnacek
26 marca 2020
Rozporządzenie MNiSW ws. elektronicznego podejmowania uchwał

Od 26 marca 2020 r. kolegia elektorów uczelni publicznych, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Źródło:
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 528
 
 
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511)
 
w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W okresie, o którym mowa w ust. 1, kolegia elektorów uczelni publicznych, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.”.
 
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

Wiadomość utworzona: 26 marca 2020 13:04, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2020 13:06, wykonana przez: Jadwiga Witek
26 marca 2020
Konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19

Status uczelni badawczej zobowiązuje do aktywnego poszukiwania naukowych rozwiązań dotyczących powstrzymania pandemii wirusa SARS-CoV-2. Z myślą o usprawnieniu tego typu przedsięwzięć w życie weszło Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z 25 marca 2020 r. w sprawie konkursu projakościowego na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Na jego mocy wszystkie osoby realizujące czynności badawcze w związku z koronawirusem lub pragnące wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu wspomożenia walki z pandemią będą mogły otrzymać specjalne wsparcie finansowe.

– Jako uczelnia badawcza mamy szczególny obowiązek aktywnego włączania się w poszukiwania naukowych, skutecznych rozwiązań powstrzymania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Aby efektywnie wspomóc Państwa zaangażowanie w tym obszarze ogłaszam na mocy Zarządzenia konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19 – powiedział w specjalnym komunikacie do Wspólnoty Politechniki Śląskiej JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. –Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi Państwu realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie skutecznych rozwiązań w walce z zagrożeniem, które tak dotkliwie dotyczy nas wszystkich – dodał.

W ramach konkursu należy stworzyć zespoły badawcze, których skład może być zdywersyfikowany (nie tylko pracownicy, ale także doktoranci i studenci).
Kierownik tak ukształtowanej grupy zobowiązany jest do złożenia wniosku w Biurze Badań Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2020 roku (środa).
 
W skład komisji opiniującej wchodzą Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, Pełnomocnik Rektora ds. Priorytetowego Obszaru Badawczego Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna prof. Joanna Polańska, Dziekan Wydziału Automatyki, EIektroniki i Informatyki, oraz prof. Marek Łos, Dyrektor Centrum Biotechnologii.

W ramach wniosków ocenie podlegać będzie merytoryka (temat, przyjęte metody badawcze, rekomendacje uzyskane od autorytetów), potencjał osobowościowy (dotychczasowy dorobek naukowy kierownika i członków zespołu, charakterystyka ewentualnych partnerów zewnętrznych) oraz projekt prac (w tym m.in. harmonogram i wskazanie potrzebnego budżetu).

Przewidywane jest wsparcie grantowe w wysokości do 150 000 zł.

Wiadomość utworzona: 26 marca 2020 12:02, autor: Dominika Gnacek
25 marca 2020
Komunikat JM Rektora Politechniki Śląskiej
Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Politechniki Śląskiej! 23 marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni w Polsce do 10 kwietnia 2020 r., a 24 marca Ministerstwo Zdrowia zaostrzyło zapisy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii.

Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga od nas rozważnego postępowania oraz zachowania wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa. Stosujmy się do wprowadzonych na czas epidemii przepisów i ograniczajmy bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum! Wykorzystujmy przede wszystkim komunikatory elektroniczne!
 
Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy i Studenci!
W związku ze stanem epidemii COVID-19 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasowo zawiesił wszystkie wykłady, zajęcia i konsultacje dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a także inne kontaktowe formy kształcenia. Obecnie zajęcia na Politechnice Śląskiej są prowadzone w trybie zdalnym, głównie z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji.

Pragnę Państwu podziękować za zrozumienie powagi sytuacji i natychmiastowe podjęcie bezkontaktowego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Będąc nauczycielem akademickim doskonale wiem, że ta nagła sytuacja jest dla nas trudna, wiąże się z koniecznością opanowania nowych narzędzi informatycznych, reorganizacji i szybkiego przystosowania się do tej zmiany.

Od 16 marca na Platformie Zdalnej Edukacji zarejestrowali Państwo prawie 4000 przedmiotów! Dane statystyczne wyraźnie potwierdzają również, że studenci aktywnie korzystają z możliwości edukacyjnych i materiałów, które Państwo przygotowują. Bardzo za to dziękuję!

Drodzy Studenci!
Zdajemy sobie sprawę, że możliwości zdalnego uczenia się poza siedzibą Politechniki są zróżnicowane. Zapewniam, że Politechnika Śląska dokłada wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji organizacja zajęć zdalnych przebiegała sprawnie. Kształcenie zdalne na taką skalę nie było dotychczas prowadzone w Uczelni. Monitorujemy działanie systemu, tak aby przekaz informacji był poprawny i zachodził bez zakłóceń. Prowadzący zajęcia w porozumieniu ze starostami grup starają się dostosować formę do możliwości technicznych każdego z Was, by wspólnie uzyskać oczekiwane efekty. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie, udział w zajęciach zdalnych i otwartość na konieczne zmiany.

Jestem bardzo wdzięczny za pomoc i merytoryczną współpracę z Samorządem Studenckim Politechniki Śląskiej i Samorządem Doktorantów! Dziękuję także za zaufanie, które od Was otrzymujemy.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 przedłużeniu do 30 kwietnia ulega ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Śląskiej. Ograniczenie nie obejmuje sytuacji, gdy obecność pracownika jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do pracowników administracji i obsługi – dzięki Państwa zaangażowaniu procesy organizacyjne i finansowe przebiegają bez zakłóceń, a obiekty utrzymywane są w stanie funkcjonalności i możliwie najlepszych warunków bezpieczeństwa.

Jako uczelnia badawcza mamy szczególny obowiązek aktywnego włączania się w poszukiwania naukowych, skutecznych rozwiązań powstrzymania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Aby efektywnie wspomóc Państwa zaangażowanie w tym obszarze ogłaszam na mocy Zarządzenia konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

Konkurs jest adresowany do pracowników Politechniki Śląskiej, którzy stworzą zespoły ba-dawcze. W skład zespołu mogą wchodzić także doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej. Grant przyznawany jest w wysokości do 150 000 zł. Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi Państwu realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie skutecznych rozwiązań w walce z zagrożeniem, które tak dotkliwie dotyczy nas wszystkich.

Przypominam, że kluczowe informacje na temat funkcjonowania Uczelni oraz zasad postępowania na Politechnice Śląskiej w czasie epidemii znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polsl.pl w zakładce „Koronawirus. Ważne informacje”.

Pragnę zapewnić Państwa, że celem wszystkich decyzji podejmowanych przez władze Politechniki Śląskiej jest dbałość o nasze dobro wspólne.

Dzięki współpracy, wzajemnej życzliwości, ale również rozsądkowi i odpowiedzialnemu stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa wkrótce zdrowo powrócimy do normalności.

Postępujmy rozważnie, chrońmy siebie, bliskich i wszystkich innych ludzi!
 
Z wyrazami szacunku
Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Wiadomość utworzona: 25 marca 2020 15:42, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 19:59, wykonana przez: Jadwiga Witek
25 marca 2020
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej tworzy pomoce szkolne

Studentki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli i rodziców, stworzyły stronę, na której prezentują autorskie pomysły na realizację zajęć zdalnych.
 
W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zostały odwołane zajęcia kontaktowe w szkołach i przedszkolach. Aby zrealizować podstawę programową, wprowadzono zdalny system nauczania.

Polski rynek edukacyjny nie dysponuje jednak odpowiednimi zasobami do prowadzenia zajęć na etapie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Studentki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli i rodziców stworzyły stronę, na której prezentują autorskie pomysły na realizację zajęć zdalnych, a także propozycje dla rodziców na spędzenie tego czasu na naukę przez zabawę. W zasobach znajdują się gotowe karty pracy, gry dydaktyczne a także filmy instruktażowe.

Wiadomość utworzona: 25 marca 2020 12:10, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 12:11, wykonana przez: Jadwiga Witek
25 marca 2020
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w międzynarodowym zespole pracują nad jednym z kluczowych enzymów wirusa SARS-CoV-2

Nowoczesne metody obliczeniowe pozwalają na znaczne przyspieszenie badań pozwalających poznać strukturę i funkcję białek – również wirusowych, a w efekcie służą jako pomoc w zaprojektowaniu skutecznych leków czy szczepionek. Naukowcy z grupy badawczej Tunneling Group, działającej przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, wykorzystując symulacje dynamiki molekularnej i autorskie oprogramowanie, dogłębnie poznali strukturę głównej proteazy wirusa SARS-CoV-2, enzymu, który jest jednym z kluczowych enzymów w cyklu życiowym wirusa.

Młody zespół działający pod kierunkiem dra hab. Artura Góry z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w ramach nawiązanej współpracy z badaczami z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie oraz Politechniki w Turynie scharakteryzował główną proteazę SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Mpro) oraz porównał ją z odpowiadającym enzymem wirusa wywołującego SARS (SARS-CoV Mpro).

– Początkowo chcieliśmy porównać zachowanie obu enzymów i na tej podstawie zaproponować związki, które były już wcześniej przebadane i mogłyby szybko zostać wprowadzone, aby zahamować aktywność głównej proteazy, a tym samym zahamować namnażanie się wirusa. Niestety, już podczas wstępnych analiz okazało się, że kieszeń wiążąca substrat, w której miałoby następować wiązanie związków hamujących działanie enzymu, jest bardzo ruchliwa. Co oznacza, że nie możemy skorzystać z drogi na skróty – opowiada o wynikach badań dr hab. Artur Góra. – Dodatkowo zaobserwowaliśmy, że nasz cel molekularny może łatwo ulec dalszym zmianom, gdyż charakteryzuje się dużą zmiennością ewolucyjną – dodaje. – To w efekcie oznaczałoby, że cały nasz i naszych Partnerów wysiłek może pójść na marne. Dlatego też niezwłocznie rozpoczęliśmy prace nad wytypowaniem innego – mniej ruchliwego i ewolucyjnie stabilnego – rejonu białka Mpro, do którego potencjalne leki mogłyby się wiązać skuteczniej – mówi dr hab. inż. Artur Góra.

– Poprzez połączenie analizy dynamiki białka z analizą ewolucyjną oraz analizą wpływu dalszych mutacji na stabilność enzymu chcemy wygrać ten szczególnego rodzaju wyścig zbrojeń, inaczej mówiąc chcemy przechytrzyć wirusa i przewidzieć kolejne możliwe drogi jego ewolucji. Już teraz wiemy, że wirus wyizolowany we Włoszech różni się od tego z Wuhan. Mutacje prowadzące do zmian w sekwencji głównej proteazy to także tylko kwestia czasu i chcemy być na tę ewentualność dobrze przygotowani – opowiada. – Nasze prace nie są wyłącznie teoretyczne, skuteczność wiązania się wytypowanych związków możemy błyskawicznie sprawdzić dzięki nowoczesnej platformie do wysokoprzepustowej analizy interakcji międzycząsteczkowych dostarczonej przez firmę NanoTemper. Możemy mówić o dużym szczęściu w tej sytuacji, grant na pozyskanie unikalnej infrastruktury badawczej otrzymaliśmy pod koniec zeszłego roku i przy wykorzystaniu MonolithNT.Automated jesteśmy w stanie zweryfikować kilkaset związków dziennie.

Prace w kierunku scharakteryzowania SARS-CoV-2 Mpro ruszyły w momencie, kiedy udostępniona została struktura krystalograficzna tego białka. Na jej podstawie wykonane zostały symulacje dynamiki molekularnej, które następnie przeanalizowano pod kątem zmian dynamiki i zachowania białka. Grupa Tunneling Group stworzyła program AQUA-DUCT, który pozwala na przeanalizowanie dynamiki zachowania białka z uwzględnieniem zmian w dostępnych przestrzeniach wewnątrzcząsteczkowych, co przy konwencjonalnej analizie jest zwykle pomijane. Dodatkowo, badania zostały rozszerzone o analizę ewolucyjną wirusowych białek Mpro oraz badanie stabilności białka. Pierwsze wyniki badań zespołu dra Góry zostały udostępnione dla wszystkich zainteresowanych już na początku marca, czekają również na recenzje w jednym z topowych czasopism.

W zespole badawczym z ramienia Politechniki Śląskiej pracują: dr hab. Artur Góra z Centrum Biotechnologii, doktorantki - mgr Karolina Mitusińska z Centrum Biotechnologii i Wydziału Chemicznego, mgr inż. Maria Bzówka ze Wspólnej Szkoły Doktorskiej, oraz inż. Agata Raczyńska i inż. Aleksandra Samol z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
 

Wiadomość utworzona: 25 marca 2020 10:20, autor: Aleksandra Weber
27 marca 2020
Politechnika Śląska opracowała stanowiska termowizyjne dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach startuje system przesiewowego mierzenia temperatury z użyciem kamer termowizyjnych. Pomaga Politechnika Śląska.

Z prośbą o pomoc w budowie takiego systemu zwrócił się do Politechniki Śląskiej Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Chodziło o budowę systemu, który mógłby przesiewowo mierzyć temperaturę osób wchodzących do budynków.

Politechnika zaoferowała wykorzystanie kamer termowizyjnych, które mogą być użyte do bezdotykowego badania z odległości temperatury pacjentów i osób przekraczających próg szpitala lub przychodni. System ma docelowo znaleźć się zarówno w budynku głównym, jak i w pozostałych obiektach, w których prowadzona będzie podstawowa opieka zdrowotna oraz nocna i świąteczna pomoc. Cel jest jeden: screening wszystkich osób wchodzących do budynków, pozwalający wykryć ludzi z podwyższoną temperaturą ciała.

W wyniku prac prowadzonych przez zespół Politechniki Śląskiej w składzie: dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, dr hab. inż. Wojciech Adamczyk (Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), dr inż. Damian Borys (Katedra Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki/Centrum Biotechnologii) oraz pracowników szpitala – Grzegorza Niźnikiewicza i Marcina Krasuckiego, zidentyfikowano możliwość uruchomienia procedury screeningowej z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, którymi dysponuje Uczelnia. – Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski z Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab.

– W wyniku prowadzonych prac i rozmów zidentyfikowaliśmy potencjalną możliwość współpracy i wspomożenia szpitala w Gliwicach w celu zaproponowania i użyczenia sprzętu, który mógłby być wykorzystany przez personel szpitala do uruchomienia procedury screeningowej. Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski.

Wskazywano na możliwość wykorzystania standardowego oprogramowania kamer umożliwiającego personelowi szpitala zidentyfikowanie najcieplejszych miejsc na skórze w rejonie szyi i głowy.

– Chcemy wspomóc w kryzysowej sytuacji szpital oraz umożliwić jego pracownikom bezdotykowy (tj. bezpieczny) pomiar – wskazuje profesor Z. Ostrowski. Wciąż prowadzone są ustalenia w sprawie odległości, z której dokonywany będzie pomiar, jednak według pierwszych propozycji ma to być ok. 1 metra. Jesteśmy  zadowoleni z tego, że w trudnym momencie dla szpitala możemy liczyć na ekspertów z Politechniki Śląskiej – podkreślił Marcin Krasucki, koordynator projektu z ramienia placówki medycznej.

– W Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab od lat zajmujemy się pomiarami wielkości fizjologicznych. W tym zakresie prowadzimy badania i pomiary temperatury skóry, w tym termowizyjne oraz modelowanie wymiany ciepła w żywych organizmach – wyjaśnia prof. Z. Ostrowski. – Staramy się wykorzystać tę wiedzę, którą posiadamy, aby wspomóc i pracować razem dla dobra ludzi wobec potrzeb, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Wiadomość utworzona: 25 marca 2020 10:17, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2020 10:29, wykonana przez: Jadwiga Witek
25 marca 2020
Zapowiedź „Biuletynu” – wywiady z pracownikami nagrodzonymi podczas Gali Nauki Polskiej

W ramach Dnia Nauki Polskiej zorganizowano specjalną Galę, podczas której wręczono unikatowe wyróżnienia tym badaczom, których osiągnięcia w ramach konkursowych dziedzin zostały uznane za najbardziej znaczące dla polskiej nauki. W gronie wyszczególnionych znaleźli się pracownicy Politechniki Śląskiej – prof. Dariusz Arkadiusz Bartocha, dr inż. Czesław Baron oraz prof. Magdalena Małgorzata Żmudzińska-Nowak. W najnowszym „Biuletynie” przyjrzymy się ich dokonaniom.

– Odlewnictwo jest dziedziną niezwykle interdyscyplinarną i to niejako wymusza współpracę w większych lub mniejszych zespołach – mówi prof. D. Bartocha. – Spośród wszystkich działań mających na celu wykonanie dzwonu „Vox Patris”, w które byliśmy w większym czy mniejszym stopniu zaangażowani, niewątpliwie najtrudniejszym było określenie wysokości tonu przyszłego dzwonu – dodaje. „Vox Patris” jest największym kołysanym dzwonem na świecie o parametrach: 55 ton, ponad 4 m wysokości i 4,5 m średnicy. Za opracowanie jego koncepcji i zaprojektowanie oprzyrządowania oraz dobór parametrów technologicznych odpowiedzialni byli dr hab. inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha, prof. PŚ, oraz dr inż. Czesław Baron (obaj z Katedry Odlewnictwa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym). Podczas Gali Nauki Polskiej otrzymali nagrodą zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej: „Opracowanie technologii odlewania dzwonu Vox Patris opartej na tradycyjnych technikach i materiałach”. W „Biuletynie” dowiecie się m.in., jakie zadanie wymagało największych nakładów czasowych, a które sprawiło naukowcom z Politechniki Śląskiej największą badawczą satysfakcję.

W artykule będzie możliwość przeczytania także rozmowy z dr hab. inż. arch. Magdaleną Małgorzatą Żmudzińską-Nowak, prof. PŚ (Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury, Wydział Architektury). Przyznano jej nagrodę Indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, będącą wyrazem uznania dla zaangażowania badaczki w „nawiązywanie i rozwijanie naukowej współpracy międzynarodowej i krajowej”. – To swoisty „towar eksportowy” w zakresie dobrych praktyk, dzięki któremu jesteśmy jednostką atrakcyjną dla naszych partnerów z Włoch, Portugalii, Egiptu czy Chin jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń – mówi o działaniach z zakresu konserwacji, modernizacji czy rewitalizacji obiektów architektonicznych prowadzonych na Śląsku oraz o doświadczeniu z zakresu badań and dziedzictwem architektonicznym. – Jeśli się uda zrealizować szkołę letnią, chcielibyśmy zaproponować temat związany z architekturą II połowy XX wieku na Górnym Śląsku – zdradza plany dotyczące tegorocznej International Summer School of Architecture, której jest pomysłodawcą i kierownikiem.  W „Biuletynie” przeprowadza czytelników przez wiele przedsięwzięć w skali krajowej oraz tych wykraczających poza granice Polski, ukazując w ten sposób wartość badawczą procesów z zakresu ochrony obiektów i obszarów cennych kulturowo.

Zachęcamy do lektury!
Najnowszy „Biuletyn” pojawi się już wkrótce!

Wiadomość utworzona: 25 marca 2020 10:03, autor: Dominika Gnacek
24 marca 2020
Komunikat ws. wyborów

W związku z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu ograniczenia działalności uczelni w Polsce do 10 kwietnia br., Uczelniana Komisja Wyborcza podtrzymuje decyzję z 14 marca br. o zawieszeniu akcji wyborczej do odwołania. Termin wyborów OKW w trybie zdalnym oraz informacje o pozostałych czynnościach wyborczych UKW przekaże w stosownym czasie.

Wiadomość utworzona: 24 marca 2020 16:55, autor: Jadwiga Witek
24 marca 2020
Nabór do konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) systematycznie organizuje specjalne programy konkursowe dla osób znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Wśród tegorocznych propozycji można znaleźć organizowane po raz dziewiętnasty konkursy OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Organizowane przez Narodowe Centrum Nauki przedsięwzięcia różnią się między sobą w kwestiach: okresu realizacji projektów, grupy docelowej, wielkości składu zespołów badawczych i wymagań im stawianych, wysokości budżetów konkursowych oraz finansowań przydzielonych badaczom.

Do największego grona adresatów kierowany jest konkurs OPUS, ponieważ w prace zespołów projektowych mogą być zaangażowani studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. W ostatnim czasie nastąpiło również poszerzenie formuły. Naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu może być jednak tylko osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Planowany czas realizacji badań mieści się w przedziale między 12 a 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM również jest przedsięwzięciem otwartym na naukowców na różnym szczeblu akademickim, choć ze swojego grona wyklucza wszystkie osoby posiadające już stopień naukowy doktora. W tym konkursie obowiązują odrębne reguły w zakresie zagadnień i liczebności grup badawczych. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, a zespoły projektowe mogą liczyć maksymalnie tylko trzy osoby (kierownik projektu, opiekun naukowy, jeszcze jeden naukowiec). Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy.
POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. NCN pełni rolę operatora części programu poświęconej badaniom podstawowym.
 
Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców, a jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Do wyboru jest jedna z dwóch opcji – 12 lub 24 miesiące – z możliwością przedłużenia, jednak nie więcej, niż do 30 kwietnia 2024 roku.

Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin ich składania upływa 16 czerwca 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w grudniu 2020 r.

Wiadomość utworzona: 24 marca 2020 14:28, autor: Dominika Gnacek
24 marca 2020
Power by Power – Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

Biuro Karier Studenckich PŚ na czas zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadza zdalny tryb szkoleń i konsultacji.
 
Kursy oraz materiały dydaktyczne oferowane w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” znajdują się na stronie Platformy Zdalnej Edukacji PŚ. Zostały uruchomione kursy: Catia V5, Programowanie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-1500, DATA MINING, Audytor wew. ISO 9001:2015, AutoCad projektowanie 2D i w przestrzeni 3D, PRINCE2 Foundation.
 
Ponadto prowadzone są szkolenia językowe z języków: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego. Wkrótce zostanie uruchomiony kurs języka polskiego dla obcokrajowców.
 
Zainteresowani przystąpieniem do projektu studenci czterech ostatnich semestrów mogą składać dokumenty wraz z CV i wyciągiem z SOTS w formie skanu lub zdjęcia na adres kariera@polsl.pl lub w uzasadnionych przypadkach osobiście w środy od godz. 10:00 do 12:00 po uprzednim kontakcie mailowym.
 
Zdalnie odbywają się także spotkania z doradcą zawodowym – codziennie w godzinach od 10:00 do 12:00 za pomocą komunikatora Skype.
 
Biuro Karier Studenckich prowadzi prace od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00. Można kontaktować się mailowo: kariera@polsl.pl lub telefonicznie:
• w sprawach doradztwa: zawodowego 691-441-028; psychologicznego 691-441-028; ds. przedsiębiorczości 695-651-696.
• w sprawie Konkursu „Mój Pomysł na Biznes”: 695-651-696
• w sprawach programów stażowych:
-„Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”: 691-441-028
- Global Manufacturing Academy - FCA: 691-441-028
- Junior Engineer Project - Opel: 691-441-028
Programy:
- Corporate Readiness Certificate: 691-441-028
- Palo Alto Networks Academy: 691-441-028
- Program „Veni, vidi, vici?": 691-441-028, 695-651-696
• w sprawie konsultacji w ramach programu „Architekci CV” przez komunikator Skype: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.
 
 

Wiadomość utworzona: 24 marca 2020 10:19, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2020 10:23, wykonana przez: Aleksandra Weber
24 marca 2020
Certyfikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla Politechniki Śląskiej

20 marca 2020 roku Uczelnia uzyskała dwa certyfikaty – Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu Part-M/G Politechniki Śląskiej oraz Organizacji Obsługowej Statków Powietrznych Part-M/F Politechniki Śląskiej.

Podnosząc standardy kształcenia, bezpieczeństwa i jakości wykonywanej pracy, Urząd Lotnictwa Cywilnego przyznał Politechnice Śląskiej certyfikat Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu Part-M/G Politechniki Śląskiej (ang. Continuing Airworthiness Management Organizations - CAMO) o numerze PL.MG.230. Politechnika Śląska, będąc certyfikowaną organizacją CAMO, może zarządzać posiadanymi statkami powietrznymi we własnym zakresie.

Drugim certyfikatem, który został przyznany naszej Uczelni, jest Certyfikat Organizacji Obsługowej Statków Powietrznych Part-M/F Politechniki Śląskiej (ang. Approved Maintenance Organisation – AMO). Organizacja ta, obok CAMO, jest cennym uzupełnieniem organizacji lotniczych i lotniczych warsztatów specjalistycznych funkcjonujących na Politechnice Śląskiej. Powoduje to, że obok samodzielnego nadzoru nad zdatnością do lotu statków powietrznych i ich obsługami, Uczelnia może samodzielnie realizować pełne szkolenie mechaników lotniczych: szkolenie teoretyczne i praktyczne, do kategorii B 1.2. – samoloty o napędzie tłokowym, a częściowo także do kategorii B 1.1. – samoloty o napędzie turbinowym.

Organizacje te wraz z zapleczem technicznym i statkami powietrznymi będącymi w dyspozycji Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego – ATO Politechniki Śląskiej tworzą unikatową bazę szkoleniową, w oparciu o którą można realizować zarówno zajęcia laboratoryjne ze studentami, jak również prowadzić badania podstawowe m.in. w obszarach związanych z technologiami lotniczymi, transportem lotniczym, szkoleniem lotniczym, czynnikiem ludzkim w lotnictwie.

Wiadomość utworzona: 24 marca 2020 09:38, autor: Aleksandra Weber
23 marca 2020
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w międzynarodowym zespole pracują nad jednym z kluczowych enzymów wirusa SARS-CoV-2

Nowoczesne metody obliczeniowe pozwalają na znaczne przyspieszenie badań pozwalających poznać strukturę i funkcję białek – również wirusowych, a w efekcie służą jako pomoc w zaprojektowaniu skutecznych leków czy szczepionek.  Naukowcy z grupy badawczej Tunneling Group, działającej przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, wykorzystując symulacje dynamiki molekularnej i autorskie oprogramowanie, dogłębnie poznali strukturę głównej proteazy wirusa SARS-CoV-2, enzymu, który jest jednym z kluczowych enzymów w cyklu życiowym wirusa.

Młody zespół działający pod kierunkiem dra hab. Artura Góry z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w ramach nawiązanej współpracy z badaczami z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie oraz Politechniki w Turynie scharakteryzował główną proteazę SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Mpro) oraz porównał ją z odpowiadającym enzymem wirusa wywołującego SARS (SARS-CoV Mpro).

– Początkowo chcieliśmy porównać zachowanie obu enzymów i na tej podstawie zaproponować związki, które były już wcześniej przebadane i mogłyby szybko zostać wprowadzone, aby zahamować aktywność głównej proteazy, a tym samym zahamować namnażanie się wirusa. Niestety, już podczas wstępnych analiz okazało się, że kieszeń wiążąca substrat, w której miałoby następować wiązanie związków hamujących działanie enzymu, jest bardzo ruchliwa. Co oznacza, że nie możemy skorzystać z drogi na skróty – opowiada o wynikach badań dr hab. Artur Góra. – Dodatkowo zaobserwowaliśmy, że nasz cel molekularny może łatwo ulec dalszym zmianom, gdyż charakteryzuje się dużą zmiennością ewolucyjną – dodaje. – To w efekcie oznaczałoby, że cały nasz i naszych Partnerów wysiłek może pójść na marne. Dlatego też niezwłocznie rozpoczęliśmy prace nad wytypowaniem innego – mniej ruchliwego i ewolucyjnie stabilnego – rejonu białka Mpro, do którego potencjalne leki mogłyby się wiązać skuteczniej – mówi dr hab. inż. Artur Góra.

– Poprzez połączenie analizy dynamiki białka z analizą ewolucyjną oraz analizą wpływu dalszych mutacji na stabilność enzymu chcemy wygrać ten szczególnego rodzaju wyścig zbrojeń, inaczej mówiąc chcemy przechytrzyć wirusa i przewidzieć kolejne możliwe drogi jego ewolucji. Już teraz wiemy, że wirus wyizolowany we Włoszech różni się od tego z Wuhan. Mutacje prowadzące do zmian w sekwencji głównej proteazy to także tylko kwestia czasu i chcemy być na tę ewentualność dobrze przygotowani – opowiada. – Nasze prace nie są wyłącznie teoretyczne, skuteczność wiązania się wytypowanych związków możemy błyskawicznie sprawdzić dzięki nowoczesnej platformie do wysokoprzepustowej analizy interakcji międzycząsteczkowych dostarczonej przez firmę NanoTemper. Możemy mówić o dużym szczęściu w tej sytuacji, grant na pozyskanie unikalnej infrastruktury badawczej otrzymaliśmy pod koniec zeszłego roku i przy wykorzystaniu MonolithNT.Automated jesteśmy w stanie zweryfikować kilkaset związków dziennie.

Prace w kierunku scharakteryzowania SARS-CoV-2 Mpro ruszyły w momencie, kiedy udostępniona została struktura krystalograficzna tego białka. Na jej podstawie wykonane zostały symulacje dynamiki molekularnej, które następnie przeanalizowano pod kątem zmian dynamiki i zachowania białka. Grupa Tunneling Group stworzyła program AQUA-DUCT, który pozwala na przeanalizowanie dynamiki zachowania białka z uwzględnieniem zmian w dostępnych przestrzeniach wewnątrzcząsteczkowych, co przy konwencjonalnej analizie jest zwykle pomijane. Dodatkowo, badania zostały rozszerzone o analizę ewolucyjną wirusowych białek Mpro oraz badanie stabilności białka. Pierwsze wyniki badań zespołu dra Góry zostały udostępnione dla wszystkich zainteresowanych już na początku marca, czekają również na recenzje w jednym z topowych czasopism.

W zespole badawczym z ramienia Politechniki Śląskiej pracują: dr hab. Artur Góra z Centrum Biotechnologii, doktorantki - mgr Karolina Mitusińska z Centrum Biotechnologii i Wydziału Chemicznego, mgr inż. Maria Bzówka ze Wspólnej Szkoły Doktorskiej, oraz inż. Agata Raczyńska i inż. Aleksandra Samol z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
 

Wiadomość utworzona: 23 marca 2020 15:02, autor: Dominika Gnacek
23 marca 2020
Akcja „Student sam w domu”

Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w akcji „Student sam w domu”, której celem jest zaprezentowanie ciekawych pomysłów i projektów wykonanych bez wychodzenia z domu.

Akcja „Student sam w domu” to wydarzenie skierowane do tych, którzy poszukują inspiracji na zagospodarowanie czasu spędzanego w domu, oraz tych, którzy chcą się dzielić kreatywnymi i konstruktywnymi działaniami, niewymagającymi opuszczania własnego pokoju.

Studenci, chcący pochwalić się ciekawymi pomysłami, mogą umieszczać je w postach wydarzenia na Facebooku w postaci filmików, zdjęć, boomerangów lub na kontach na Instragamie z użyciem hashtagu #studensamwdomu i oznaczeniem Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej (@samorzadpolsl).

Pomysłodawcą akcji „Student sam w domu” jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiadomość utworzona: 23 marca 2020 11:11, autor: Aleksandra Weber
23 marca 2020
Centrum Popularyzacji Nauki poleca filmy Laboratorium Pana Korka

Czas spędzony w domu może sprzyjać odkryciom naukowym. Filmy o eksperymentach i naukowych zagadnieniach realizowane przez Laboratorium Pana Korka poleca Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Zbiór filmów popularnonaukowych można zobaczyć na profilu Pan Korek Laboratorium w ramach akcji #NIEferie i #akcjaedukacja.

Twórcami filmów oraz Laboratorium Pana Korka są m.in. absolwenci Politechniki Śląskiej. Działania naukowców z zespołu Pana Korka popularyzują naukę, prowadząc warsztaty i wykłady dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. 

Wiadomość utworzona: 23 marca 2020 11:09, autor: Aleksandra Weber
23 marca 2020
Plebiscyt „Nieprzeciętni 2020”

Radiowa „Czwórka” poszukuje osób w wieku pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, które wyróżniają nieprzeciętnymi wyczynami, niebanalnymi zainteresowaniami, nietypowymi działaniami.
Celem plebiscytu „Nieprzeciętni 2020” jest prezentacja osób, które na co dzień podejmują niezwykłe działania.

Pierwszy etap konkursu potrwa do 19 kwietnia. Następnie dziesięciu finalistów zostanie wyłonionych 18 maja przez jury, w którego skład wchodzą: Hanna Dołęgowska, Dtekk (Jędrzej Dondziło), Michał Duchniewicz, Dawid Godziek, Sara Kordowska, Rafał Masny, Aleksandra i Piotr Stanisławscy oraz Areta Szpura.

Drugi etap konkursu potrwa od 18 maja do 14 czerwca, a głosy na wybranego kandydata będą oddawali słuchacze „Czwórki” za pomocą formularza na stronie internetowej [link ]. Zwycięzca głosowania zostanie wyłoniony na uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 25 czerwca.

Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać: rodzina, przyjaciele, znajomi oraz współpracownicy, a także sami kandydaci poprzez stronę internetową „Czwórki” lub profile na Facebooku i Instagramie, a także drogą mailową na adres nieprzecietni@polskieradio.pl.

Wiadomość utworzona: 23 marca 2020 11:07, autor: Aleksandra Weber
22 marca 2020
Wystąpienie Rektora Politechniki Śląskiej | The Rector's Appeal to the Academic Community

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka na temat funkcjonowania Uczelni w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego przez koronawirus.

Szanowni Państwo, członkowie Wspólnoty Akademickiej, w związku z zagrożeniem epidemicznym Uczelnia znalazła się w wyjątkowej sytuacji. Zawiesiliśmy zajęcia kontaktowe i obecność studentów i doktorantów oraz pracowników na terenie Politechniki Śląskiej. Na Uczelni pracują tylko osoby niezbędne do zapewnienia jej bieżącego funkcjonowania (...)  mówi JM Rektor.
 
 
--------------------------------
 

We invite you to watch the speech of the Rector of the Silesian University of Technology professor Arkadiusz Mężyk about the functioning of the University in connection with the state of epidemic threat caused by coronavirus.
 
Ladies and Gentlemen, members of the Academic Community, due to an epidemic threat, the University has found itself in a unique situation. We have suspended contact classes and the presence of students and doctoral students as well as employees at the Silesian University of Technology. Only persons necessary to ensure its current functioning work at the University (...) - says Rector.

Watch the speech in the full version [video].

Wiadomość utworzona: 22 marca 2020 22:16, autor: Jadwiga Witek
24 marca 2020
Politechnika Śląska pracuje nad stanowiskiem termowizyjnym dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach startuje system przesiewowego mierzenia temperatury z użyciem kamer termowizyjnych. Pomaga Politechnika Śląska.

Z prośbą o pomoc w budowie takiego systemu zwrócił się do Politechniki Śląskiej Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Chodziło o budowę systemu, który mógłby przesiewowo mierzyć temperaturę osób wchodzących do budynków.

Politechnika zaoferowała wykorzystanie kamer termowizyjnych, które mogą być użyte do bezdotykowego badania z odległości temperatury pacjentów i osób przekraczających próg szpitala lub przychodni. System ma docelowo znaleźć się zarówno w budynku głównym, jak i w pozostałych obiektach, w których prowadzona będzie podstawowa opieka zdrowotna oraz nocna i świąteczna pomoc. Cel jest jeden: screening wszystkich osób wchodzących do budynków, pozwalający wykryć ludzi z podwyższoną temperaturą ciała.

W wyniku prac prowadzonych przez zespół Politechniki Śląskiej w składzie: dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, dr hab. inż. Wojciech Adamczyk (Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), dr inż. Damian Borys (Katedra Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki/Centrum Biotechnologii) oraz pracowników szpitala – Grzegorza Niźnikiewicza i Marcina Krasuckiego, zidentyfikowano możliwość uruchomienia procedury screeningowej z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, którymi dysponuje Uczelnia. – Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski z Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab.

– W wyniku prowadzonych prac i rozmów zidentyfikowaliśmy potencjalną możliwość współpracy i wspomożenia szpitala w Gliwicach w celu zaproponowania i użyczenia sprzętu, który mógłby być wykorzystany przez personel szpitala do uruchomienia procedury screeningowej. Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski.

Wskazywano na możliwość wykorzystania standardowego oprogramowania kamer umożliwiającego personelowi szpitala zidentyfikowanie najcieplejszych miejsc na skórze w rejonie szyi i głowy.

– Chcemy wspomóc w kryzysowej sytuacji szpital oraz umożliwić jego pracownikom bezdotykowy (tj. bezpieczny) pomiar – wskazuje profesor Z. Ostrowski. Wciąż prowadzone są ustalenia w sprawie odległości, z której dokonywany będzie pomiar, jednak według pierwszych propozycji ma to być ok. 1 metra. Jesteśmy  zadowoleni z tego, że w trudnym momencie dla szpitala możemy liczyć na ekspertów z Politechniki Śląskiej – podkreślił Marcin Krasucki, koordynator projektu z ramienia placówki medycznej.

– W Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab od lat zajmujemy się pomiarami wielkości fizjologicznych. W tym zakresie prowadzimy badania i pomiary temperatury skóry, w tym termowizyjne oraz modelowanie wymiany ciepła w żywych organizmach – wyjaśnia prof. Z. Ostrowski. – Staramy się wykorzystać tę wiedzę, którą posiadamy, aby wspomóc i pracować razem dla dobra ludzi wobec potrzeb, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Wiadomość utworzona: 21 marca 2020 08:52, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2020 13:14, wykonana przez: Jadwiga Witek
20 marca 2020
Szkolenia online – publikowanie otwarte

Biblioteka Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w szkoleniach online organizowanych przez IEEE.

IEEE to organizacja zajmująca się rozwojem technologii na rzecz ludzkości. Wśród swoich propozycji posiada dwie sesje obejmujące zagadnienia związane z publikowaniem otwartym, w tym procesy dotyczące autorów i administratorów (Open Access at IEEE - Process for Authors and Administrators in Poland).

Szkolenia są zaplanowane na: 24 marca o godz. 11:30 oraz 26 marca o godz. 13:00.
Aby wziąć udział w sesjach online, należy zarejestrować się na stronie IEEE.

Wiadomość utworzona: 20 marca 2020 09:21, autor: Aleksandra Weber
19 marca 2020
Film "Bal 75-lecia Politechniki Śląskiej" już do obejrzenia!

W piątek 20 marca w murach katowickiego NOSPR-u miał odbyć się Koncert Galowy Politechniki Śląskiej. Jednak, jak wiemy, został przesunięty na inny termin z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego wywołanego przez koronawirus.
 
Mając jednak nadzieję, że ten trudny dla nas wszystkich czas w końcu kiedyś minie, zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z Balu 75-lecia Uczelni, który miał miejsce niemal miesiąc temu, 22 lutego. Oby jak najszybciej udało nam się wrócić do tej rzeczywistości!
 
Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, a naszym Partnerom za pomoc w realizacji tego pięknego przedsięwzięcia.

Miłego oglądania!
 
 

Wiadomość utworzona: 19 marca 2020 14:39, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2020 15:20, wykonana przez: Jadwiga Witek
25 marca 2020
Platforma Zdalnej Edukacji – dynamika zajęć zdalnych na Politechnice Śląskiej nabiera tempa!

Od 16 marca aż do odwołania zaprzestaliśmy prowadzenia  zajęć w trybie kontaktowym. Obecnie zajęcia na Politechnice Śląskiej są prowadzone tylko za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji, a posiadanie konta na Platformie i korzystanie z niego stało się warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć.
 
Wkroczyliśmy w okres całkowitego przeniesienia się na tryb zdalnej edukacji. Jest to sytuacja nowa dla większości nauczycieli akademickich i studentów. Wspólnie cały czas się uczymy, poszukując i wdrażając nowe, coraz lepsze rozwiązania, korzystając w tym zakresie z oprogramowania Platformy Zdalnej Edukacji.
 
Operatorem i administratorem Platformy Zdalnej Edukacji jest Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Centrum udostępnia dedykowany system informatyczny, przeznaczony do wspomagania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Materiały merytoryczne w ramach poszczególnych kursów opracowują i udostępniają sami prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy ze wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.
 
Liczba przedmiotów realizowanych na Politechnice w trybie zdalnym w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych stale rośnie. W krótkim czasie, bo od 16 marca, czyli od dnia, gdy zgodnie z zarządzeniem rektora Politechnika Śląska przeszła na zdalny tryb kształcenia, obserwujemy bardzo dynamiczny przyrost kursów udostępnianych na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Jest to już nawet do kilkuset nowych przedmiotów dziennie, z których mogą korzystać zalogowani studenci.
 
Tylko z ciągu ostatnich 24 godzin z 18 na 19 marca zarejestrowano 400 przedmiotów, które ze świata realnego zostały przeniesione do cyberprzestrzeni. Obecnie liczba tych przedmiotów na Platformie wynosi ok. 3000. Średnia dzienna liczba logowań studentów i nauczycieli akademickich wynosi ok. 30 tysięcy. Co warto zaznaczyć obecnie na Uczelni kształci się blisko 19 tys. studentów i doktorantów!
 
Dla prowadzących zajęcia został przygotowany do dyspozycji specjalny szablon do tworzenia materiałów edukacyjnych oraz oprogramowanie do samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, wykorzystywanych w kształceniu zdalnym.
 
Zarówno studenci, jak i prowadzący zajęcia mogą skorzystać również z działań pomocniczych Centrum Zdalnej Edukacji, należą do nich:
- wsparcie techniczne i szkolenia  w zakresie zdalnej edukacji,
- popularyzacja nowoczesnych metod kształcenia na odległość,
- obsługa systemu  HelpDesk  dostarczającego pomoc oraz wsparcie techniczne dla użytkowników Platformy Zdalnej Edukacji.
 
Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby organizacja zajęć zdalnych przebiegała sprawnie. Prowadzony jest monitoring sposobu działania systemu, tak aby przekaz informacji był poprawny i zachodził bez zakłóceń.

Wiadomość utworzona: 19 marca 2020 13:05, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 12:38, wykonana przez: Aleksandra Weber
22 marca 2020
Wystąpienie Rektora Politechniki Śląskiej | The Rector's Appeal to the Academic Community

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka na temat funkcjonowania Uczelni w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego przez koronawirus.

Szanowni Państwo, członkowie Wspólnoty Akademickiej, w związku z zagrożeniem epidemicznym Uczelnia znalazła się w wyjątkowej sytuacji. Zawiesiliśmy zajęcia kontaktowe i obecność studentów i doktorantów oraz pracowników na terenie Politechniki Śląskiej. Na Uczelni pracują tylko osoby niezbędne do zapewnienia jej bieżącego funkcjonowania (...)  mówi JM Rektor.
 
 
--------------------------------
 

We invite you to watch the speech of the Rector of the Silesian University of Technology professor Arkadiusz Mężyk about the functioning of the University in connection with the state of epidemic threat caused by coronavirus.
 
Ladies and Gentlemen, members of the Academic Community, due to an epidemic threat, the University has found itself in a unique situation. We have suspended contact classes and the presence of students and doctoral students as well as employees at the Silesian University of Technology. Only persons necessary to ensure its current functioning work at the University (...) - says Rector.

Watch the speech in the full version [video].

Wiadomość utworzona: 18 marca 2020 15:16, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2020 22:14, wykonana przez: Jadwiga Witek
20 marca 2020
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

W oparciu o materiały Urzędu Ochrony Danych Osobowych publikujemy ważne zalecenia, do których stosowania zobowiązani są pracownicy pracujący obecnie poza swoimi biurami (tj. zdalnie). Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego Politechnika Śląska wdrożyła niezbędne środki, by zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się koronawirusa wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej. Część pracowników rozpoczęła pracę w trybie zdalnym.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował listę zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej. Wyszczególnionych zostało kilka hasłowych zagadnień, które prezentujemy w odniesieniu do Politechniki Śląskiej:

1.Urządzenia
a)Podczas pracy w domu obowiązują procedury bezpieczeństwa stosowane w organizacji, a więc wszystkie osoby na Politechnice Śląskiej, które obecnie pracują w trybie zdalnym, proszone są o nieinstalowanie dodatkowych aplikacji i oprogramowań niezgodnych z uczelnianymi procedurami.
b)Koniecznym jest zadbanie o to, by wszystkie urządzenia, z których korzysta pracownik, miały niezbędne aktualizacje systemu operacyjnego (IOS lub Android), oprogramowania oraz systemu antywirusowego.
c)Należy zachować środki ostrożności również w środowisku pozawirtualnym – wydzielenie sobie odrębnej przestrzeni bez dostępu dla osób postronnych, blokowanie urządzenia, gdy zachodzi konieczność oddalenia się od niego, zabezpieczenie poprzez używanie silnych haseł dostępu oraz wielopoziomowego uwierzytelniania.
d)Należy podjąć szczególne środki, aby urządzenia, z których korzysta pracownik podczas pracy, szczególnie te wykorzystywane do przenoszenia danych (jak dyski zewnętrzne), nie zostały zgubione. Jeśli doszło do kradzieży lub zgubienia, należy w takim stopniu, w jakim to możliwe, zdalnie wyczyścić pamięć.

2.E-mail
a)Obowiązują zasady dotyczące korzystania ze służbowej poczty elektronicznej (e-mail) na Politechnice Śląskiej.
b)Zalecane jest korzystanie ze służbowych kont, a w przypadku konieczności użycia prywatnego maila, trzeba upewnić się, że treść i załączniki są właściwie szyfrowane. Należy unikać używania danych osobowych lub poufnych informacji w temacie wiadomości.
c)Apeluje się o zachowanie czujności przy przesyłaniu wiadomości i ich odbieraniu – upewnienie się, że wpisano właściwego adresata oraz unikanie odczytywania maili od nieznanych adresatów i otwierania załączników bądź linków przez nich podesłanych.

3.Dostęp do sieci i chmury
a)Obowiązują wszelkie zasady i procedury organizacyjne dotyczące logowania i udostępniania danych.
b)Należy korzystać tylko z zaufanego dostępu do sieci i chmury. Jeśli pracownik wykonuje swoje zadania poza nimi, powinien zadbać o bezpieczne archiwizowanie danych.

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych (Na podstawie Protecting Personal Data When Working Remotely przygotowanego przez DPC Ireland)
 
Przygotowanie do pracy zdalnej
W celu usprawnienia pracy zdalnej i zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań prezentujemy listę kontrolną, której punkty należy sprawdzić przed rozpoczęciem czynności wykonywanych w trybie zdalnym.
 
Przed przystąpieniem do pracy zdalnej, należy odpowiednio przygotować stanowisko pracy. Lista kontrolna zawiera punkty dotyczące zasad korzystania ze sprzętu oraz oprogramowania podczas wykonywania czynności pracowniczych w miejscu innym niż zakład pracy. Sprawdzenie wszystkich punktów listy i zastosowanie się do zasad poprawi bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych.
 
Lista kontrolna została przygotowana przez Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych Osobowych.
 
 

Wiadomość utworzona: 18 marca 2020 12:04, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2020 15:21, wykonana przez: Aleksandra Weber
25 marca 2020
Zajęcia w trybie zdalnym – co powinieneś wiedzieć | Distance learning - what you should know

Od 16 marca część zajęć i wykładów na Politechnice Śląskiej odbywa się w trybie zdalnym. Listy przedmiotów prowadzonych w tej formule znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
 
Rozwiązanie to zostało wprowadzone z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19, w wyniku którego do odwołania zawieszono wykłady, zajęcia i konsultacje dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.

Podstawowe kwestie organizacyjne prowadzenia zajęć na odległość na Politechnice Śląskiej określa „Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wykładów i innych zajęć na Politechnice Śląskiej w sytuacjach kryzysowych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2”.

Zasady te dostosowano do specyfiki zajęć, w zależności od tego, czy dotyczą wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych, lektoratów, zajęć laboratoryjnych, wychowania fizycznego czy seminariów.
 
WYKŁADY | ĆWICZENIA | SEMINARIA
Udostępnione przez prowadzącego w formie elektronicznej materiały dydaktyczne będą zabezpieczone poprzez konieczność podania nazwy użytkownika i hasła, a więc tym samym wymagają zalogowania się na Platformę Zdalnej Edukacji.

Weryfikacja i ocena efektów kształcenia będą różnić się w zależności od formy zajęć:
a) W przypadku wykładów w mocy pozostają ustalenia określone w karcie przedmiotu. Jednocześnie istnieje możliwość przystosowania formy zaliczenia wykładu do zdalnych warunków pracy – wymaga to jednak uprzedniego uzgodnienia ze starostą grupy studenckiej oraz zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektora Kolegium Studiów.
b) Prowadzący ćwiczenia, zajęcia projektowe i lektoraty ustalają ze swoimi studentami sposób weryfikacji oraz oceny efektów cząstkowych. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie ustaleń zawartych w karcie przedmiotu podlega archiwizacji przez prowadzącego.
c) Decyzja o formie prowadzenia seminariów oraz dokumentowania efektów kształcenia podejmowana jest drogą wspólnych uzgodnień prowadzącego zajęcia i prowadzącego przedmiot.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE
W okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być realizowane w trybie zdalnym, zostają zawieszone. Niezrealizowany wymiar zajęć laboratoryjnych podlega obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu, nie
później jednak niż do dnia zakończenia semestru.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
W okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego zostają zawieszone. Po zakończeniu okresu obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego podlegają obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu.

PRAKTYKI ZAWODOWE
W obecnej sytuacji, jeśli nie ma możliwości odbycia planowanej praktyki można (po uzyskaniu zgody pełnomocnika rektora ds. studenckich oraz kierunkowego opiekuna praktyk) uzyskać wskazanie innego terminu jej realizacji. W przypadku tzw. praktyki dyplomowej, która nie może zostać opóźniona, pełnomocnik rektora ds. studenckich oraz kierunkowy opiekun praktyk mogą zaproponować inny sposób zaliczenia tej formy aktywności.

ZALICZENIA I EGZAMINY (także dyplomowe)
Egzaminy podsumowujące rezultaty kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów mogą być przeprowadzane z użyciem technologii informatycznych; w przypadku egzaminów dyplomowych aż do odwołania obowiązuje wyłącznie taka forma. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja egzaminów w sposób zdalny pociąga za sobą konieczność ich kontroli, rejestracji, a także identyfikacji tożsamości studentów do nich podchodzących. Podczas egzaminów dyplomowych użytkowane będzie oprogramowanie umożliwiające zachowanie synchronicznej interakcji między dyplomowanym a komisją.
Terminy zaliczeń i egzaminów w imieniu studentów konsultuje starosta roku. Terminy te są zależne od szybkości realizacji materiału – egzaminy mogą nastąpić w dowolnym czasie w trakcie semestru. Szczegółowe informacje będą podawane na stronach poszczególnych wydziałów.
Przypominamy, że do zaliczenia zajęć jest wymagana aktywność na Platformie Zdalnej Edukacji. Należy traktować ją jako formę studiowania równą tradycyjnym sposobom kształcenia.


WAŻNE! Posiadanie konta na Platformie Zdalnej Edukacji i korzystanie z niego jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć.
Listy przedmiotów prowadzonych przez poszczególne wydziały w trybie zdalnym znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.


PLATFORMA ZDALNEJ EDUKACJI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Zajęcia te są prowadzone na Politechnice Śląskiej za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Listy przedmiotów odbywających się w trybie zdalnym są publikowane na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów. Posiadanie konta na Platformie i korzystanie z niego jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć.

Operatorem i administratorem Platformy Zdalnej Edukacji, za pomocą której odbywa się kształcenie w tzw. trybie na odległość, jest Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Centrum udostępnia dedykowany system informatyczny, przeznaczony do wspomagania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla prowadzących zajęcia został przygotowany do dyspozycji specjalny szablon do tworzenia materiałów edukacyjnych oraz oprogramowanie do samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, wykorzystywanych w kształceniu zdalnym. 

Zarówno studenci, jak i prowadzący zajęcia mogą skorzystać również z działań pomocniczych Centrum Zdalnej Edukacji, należą do nich:
- wsparcie techniczne i szkolenia  w zakresie zdalnej edukacji,
- popularyzacja nowoczesnych metod kształcenia na odległość,
- obsługa systemu  HelpDesk  dostarczającego pomoc oraz wsparcie techniczne dla użytkowników Platformy Zdalnej Edukacji.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby organizacja zajęć zdalnych przebiegała sprawnie. Prowadzony jest monitoring sposobu działania systemu, tak aby przekaz informacji był poprawny i zachodził bez zakłóceń.
 
----------------------------------------------------------------
Due to the COVID-19 epidemic threat, lectures, classes and consultations for undergraduate students, doctoral and graduate students as well as other forms of education, excluding classes which are conducted online, are suspended until further notice. From 16 March, some classes and lectures at the Silesian University of Technology take place over the Internet. Preparations are underway to launch distance learning in other subjects.
 
The basic organizational issues of conducting online classes at a distance are set out in the “Rector’s Resolution on the introduction of rules for the implementation of lectures and other classes at the Silesian University of Technology in crisis situations related to preventing the spread of SARS-CoV-2 virus.
 
The rules have been adapted to the specific character of classes such as: lectures, workshops, project classes, language classes, laboratory classes, physical education or seminars.
 
LECTURES | WORKSHOPS | SEMINARS
The didactic materials provided by a teacher in an electronic form will be secured. A username and a password need to be provided. It requires logging into the Distance Learning Platform.
 
Verification and assessment of learning outcomes will vary depending on the type of classes:
a) As far as lectures are concerned, all arrangements set out in the subject card remain in force. It is possible to adapt the method of getting a lecture completion test to remote work conditions - however this requires prior arrangement with a representative of a student group and informing the director of the College of Studies via email.
b) Teachers conducting workshops, project and language classes agree with their students how to verify and evaluate partial learning effects. Documentation confirming compliance with the arrangements contained in the subject card is stored by a teacher.
c) The decision on the form of conducting seminars and on the way the learning outcomes are documented is made by  mutual arrangements between a teacher conducting classes and a teacher conducting a subject. 

LABORATORIES | PHYSICAL EDUCATION
Workshops taking place in laboratories as well as physical education classes are suspended for the duration of the Resolution (until further notice). They are obligatory to be made up for after the traditional way of studying is restored. The deadline for the completion of laboratory classes falls on the last day of the semester (thus the time to make up for missed classes cannot exceed this date).

APPRENTICESHIPS
In the current situation, if it is not possible to complete the planned apprenticeship, you can obtain another deadline for its completion (having obtained the consent of the Rector's Plenipotentiary for Student Affairs and the consent of the apprenticeship supervisor). In the case of the diploma apprenticeship, which cannot be delayed, the Rector's Plenipotentiary for Student Affairs and the apprenticeship supervisor may suggest another way of completing this form of activity.

COURSE COMPLETION TESTS I EXAMINATIONS (including diploma examinations)

Examinations summarizing the learning outcomes of individual subjects can be conducted using IT technologies; in the case of diploma examinations this is the only form which applies until further notice. However, it needs to be stressed that examinations carried out in a remote way causes the need to control them, register and check students’ identity. During diploma examinations, software will be used to maintain synchronous interaction between the Graduate and the Committee.

On behalf of students dates of course completion tests and examinations are agreed by the representative of every student group.  These dates depend on the pace of material implementation - examinations can take place at any time during the semester. Detailed information will be provided on individual faculty websites.

We remind you that you need to be active on the Distance Learning Platform to successfully complete the course. It should be treated as a form of study equal to traditional methods of education.

DISTANCE LEARNING PLATFORM OF THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

These classes are conducted at the Silesian University of Technology via Distance Learning Platform. Lists of subjects conducted remotely are published on every faculty website. In order to successfully compete the course, it is a prerequisite to have an e-learning account on the Platform and to use it.

The Distance Learning Centre of the Silesian University of Technology is the operator and the administrator of the Distance Learning Platform, through which the education in the so-called distance mode is conducted. The Centre provides a dedicated IT system designed to support and conduct classes using distance learning methods and techniques. For the lecturers a dedicated template for preparing educational materials and a dedicated software for preparing didactic and educational materials used in distance learning have been prepared.


Both students and teachers may use support offered by the Distance Learning  Centre, including:
- technical support and training in distance learning,
- popularizing modern methods of distance learning,
- use of the HelpDesk system providing help and technical support for users of the Distance Learning Platform.


The University makes every effort to ensure that arranging distance learning runs smoothly. Monitoring of the system operation is carried out to ensure that the information transfer is correct and uninterrupted.

Wiadomość utworzona: 17 marca 2020 12:08, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 12:35, wykonana przez: Aleksandra Weber
19 marca 2020
Komunikat ws. domów studenckich Politechniki Śląskiej przeznaczonych na kwarantannę

W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, działania władz województwa zmierzają do przeznaczenia domów studenckich na cele kwarantanny. Politechnika Śląska również wdraża środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na uwadze sprawę przekazania akademików.

Władze uczelni nie zdecydowały jednak o wykwaterowaniu mieszkańców domów studenckich, jak to ma miejsce na wielu innych uczelniach, a jedynie o przekwaterowaniu tych osób, które zamieszkują w akademikach wytypowanych przez wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego na miejsca kwarantanny. Pamiętajmy, że sytuacja ma charakter nadzwyczajny i wymaga od nas wszystkich zrozumienia i gotowości współpracy.

Na mocy Zarządzenia nr 62/2020 Rektora PŚ z 18 marca, w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 przeznacza się domy studenckie „Piast” (Gliwice, ul. Łużycka 30), „Ziemowit” (Gliwice, ul. Łużycka 32) i „Alaska” (Zabrze, ul. Jagiellońska 38). Akademiki te zostały wskazane w planie zarządzania kryzysowego województwa śląskiego jako na obiekty kwarantannowe dla osób poddanych koniecznej izolacji.

Dodatkowo dom studencki „Karlik” część A (Gliwice, ul. Kujawska 10) zostaje przeznaczony jako miejsce ewentualnej kwarantanny dla studentów i pracowników Politechniki Śląskiej, którzy nie będą mieć możliwości powrotu do miejsc zamieszkania.
 
UWAGA! Najpóźniej do 19 marca mieszkańcy ww. akademików zostaną czasowo przekwaterowani do innych obiektów na Osiedlu Studenckim.

W tej sytuacji niezwykle ważne jest zrozumienie i współpraca. Zaleca się również, aby studenci mieszkający w Polsce obecnie przebywający w domach studenckich Politechniki Śląskiej w miarę możliwości zaplanowali powrót, na czas zagrożenia epidemicznego, do miejsca stałego zamieszkania.

Udostępnienie obiektów Politechniki Śląskiej będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i koniecznych środków ostrożności. W tym celu, został opracowany plan czynności, które należy podjąć w tym zakresie. Plan ujmuje w szczególności zasady przekwaterowania do innych obiektów oraz sposób zabezpieczenia mienia tych studentów, którzy nie będą mogli uczynić tego we własnym zakresie.

Wiadomość utworzona: 17 marca 2020 10:54, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2020 12:24, wykonana przez: Jadwiga Witek
16 marca 2020
Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu Biura Karier

W odpowiedzi na rządowe zalecenia dotyczące przejścia na tryb pracy zdalnej, a także w związku z ustaleniami dotyczącymi ograniczenia kontaktów bezpośrednich na linii pracownik–student, a także pracownik–pracownik, Biuro Karier Studenckich wprowadziło zmiany w sposobie organizacji swojej działalności.

W trosce o sytuację studentów, a także aby zapewnić płynność we wszystkich obszarach działalności pracownicy Biura Karier Studenckich wdrażają nowy tryb funkcjonowania oparty na pracy zdalnej. W ten sposób dążą do zapewnienia możliwości kontaktu z nimi mimo koniecznych ograniczeń i wytycznych właściwych dla aktualnej rzeczywistości społecznej związanej z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 marca 2020 r. podstawową formą kontaktu jest ten realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym przypadku: kariera@polsl.pl) oraz telefonu.

Studenci mogą telefonicznie uzyskać m.in. poradę z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego i związanego z przedsiębiorczością. Tą samą drogą można konsultować swoje pytania dot. realizowanych na Politechnice Śląskiej programów stażowych, szkoleniowych i innych.

Pracownicy BKS zapewniają również możliwość wideorozmowy (Skype) codziennie w godz. 10.00-12.00. Jest to również forma konsultacji zalecana w sprawie programu „Architekci CV”.

W przypadku konieczności osobistego dostarczenia dokumentów, należy to uczynić w środę (np. 18 marca, 25 marca itd.) między godz. 10.00 a 12.00.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2020 13:10, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2020 15:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
14 marca 2020
Apel do studentów o powstrzymanie się od udziału w imprezach towarzyskich | APPEAL ADDRESSED TO STUDENTS

Drodzy Studenci! Z uwagi na realne zagrożenie zdrowotne wywołane PANDEMIĄ KORONAWIRUSA, apelujemy o zrozumienie powagi sytuacji i stosowanie się do zasad postępowania ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także przepisów Politechniki Śląskiej.

Apelujemy o powstrzymanie się od organizowania i udziału w imprezach towarzyskich oraz unikanie tych aktywności, które mogłyby pociągnąć za sobą ryzyko zarażenia się koronawirusem. Pamiętajcie, że potencjalnie, mimo braku objawów, czas inkubacji koronawirusa może wynosić nawet ponad 20 dni!
Prosimy, by przestrzegać zaleceń GIS i śledzić komunikaty zamieszczane na stronach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechniki Śląskiej. Konieczność zadbania o zdrowie WŁASNE, BLISKICH, ZNAJOMYCH I INNYCH OSÓB wymaga zachowania ostrożności i odpowiedzialności przy podejmowaniu jakichkolwiek działań.
-----------------------------------------
Dear Students. Due to the real health threat caused by the CORONAVIRUS PANDEMIC, we call for your understanding of the gravity of the situation and compliance with the rules of conduct announced by the Chief Sanitary Inspector, as well as the regulations of the Silesian University of Technology.

We urge you to refrain from organizing and participating in social events and avoiding these activities, which could carry the risk of getting infected with the coronavirus. Please, bear in mind that despite the lack of symptoms, the incubation time for coronavirus can take even more than 20 days!
Please follow the GIS (General Sanitary Inspectorate) recommendations and messages posted on the website of the Ministry of Health, Ministry of Science and Higher Education and the Silesian University of Technology. IN ORDER TO TAKE GOOD CARE OF YOUR HEALTH CONDITION AND YOUR CLOSE ONES, FRIENDS AND OTHER PEOPLE, it requires you to take appropriate precautions and responsibility in all your actions.

Wiadomość utworzona: 14 marca 2020 10:21, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2020 10:21, wykonana przez: Jadwiga Witek
14 marca 2020
KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z zawieszeniem przez rząd organizowania spotkań powyżej 50 osób, zawiesza się do odwołania spotkania wyborcze na Politechnice Śląskiej.

Obecnie trwają konsultacje nad wprowadzeniem elektronicznego systemu głosowania. Dalsze ustalenia w tej kwestii będą publikowane na stronie internetowej Politechniki Śląskiej, a także zostaną rozesłane za pośrednictwem Newslettera PŚ na indywidualne konta pocztowe członków Wspólnoty Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 14 marca 2020 09:07, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2020 09:34, wykonana przez: Jadwiga Witek
17 marca 2020
KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW WS. OPIEKI NAD NAJBLIŻSZYMI

Politechnika Śląska rekomenduje pracownikom skorzystanie z kilku rozwiązań w zakresie opieki nad najbliższymi, np. dziećmi i seniorami, na czas zagrożenia epidemicznego wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa.

PRACA ZDALNA
Na mocy Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie pracy zdalnej zaleca się kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych, aby, wydając polecenia pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym, uwzględniali w szczególności rodziców lub innych opiekunów prawnych dzieci do lat ośmiu, osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. powyżej 60. roku życia, oraz osoby z przewlekłymi chorobami, a także z orzeczoną niepełnosprawnością.
OPIEKA NAD DZIEĆMI DO DO LAT 8
Procedura wnioskowania o przyznanie tzw. opieki nad dzieckiem do ósmego roku życia.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu
od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Procedura wnioskowania:

  1. Pracownik składa oświadczenie bezpośredniemu przełożonemu.
  2. Przełożony po podpisaniu oświadczenia przesyła je drogą e-mailową na adres rr5-3@polsl.pl.
  3. Oryginał należy dostarczyć pocztą wewnętrzną na adres: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Podatków i ZUS ul. Konarskiego 18, pokój 254.

Pobierz druk oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8.

 

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 10:03, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2020 13:56, wykonana przez: Dominika Gnacek
14 marca 2020
KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW PŚ WS. OGRANICZENIA KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej, kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum.

Zgodnie z § 5 ust. 2: „W komunikacji wewnętrznej zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich poprzez wykorzystywanie korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych, a także przekazywanie wszelkiej dokumentacji papierowej pocztą wewnętrzną”.


Apelujemy o unikanie osobistego przychodzenia do biur administracyjnych na terenie kampusu Politechniki Śląskiej.

Zachęcamy do zachowania spokoju i korzystania wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji prosimy o śledzenie informacji, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:

- Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  

- rządowych, na których publikowane są najważniejsze komunikaty dot. sytuacji społecznej związanej z koronawirusem w Polsce oraz zalecenia i wskazówki,

- Politechniki Śląskiej, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dla społeczności akademickiej Uczelni.

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 09:21, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2020 09:34, wykonana przez: Jadwiga Witek
25 marca 2020
Działalność Klubu Malucha Kropka zawieszona

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2020 r., z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, do 30 kwietnia br., zawieszona zostaje działalność Klubu Malucha Kropka.

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 09:10, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 21:02, wykonana przez: Aleksandra Weber
13 marca 2020
Apel MNISW — Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.
 
Wiele jednak zależy od Ciebie!
• Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
• Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
• Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć https://www.gov.pl/web/koronawirus
 
Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 09:07, autor: Jadwiga Witek
25 marca 2020
Lodowisko „TAFLA” i Hala tenisowa wyłączone z użytkowania do 30 kwietnia.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 z 25 marca 2020 r. Rektora Politechniki Śląskiej, z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, do 30 kwietnia br. wstrzymuje się możliwość korzystania z lodowiska „TAFLA” oraz Hali tenisowej.

Wiadomość utworzona: 12 marca 2020 21:45, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 20:59, wykonana przez: Aleksandra Weber
12 marca 2020
Komunikat w sprawie zmiany funkcjonowania Biblioteki PŚ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2020 z 12 marca 2020 r. Rektora Politechniki Śląskiej, z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, do 30 kwietnia br. Biblioteka Politechniki Śląskiej będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

W tym czasie książnica będzie dostępna wyłącznie dla pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej, z możliwością korzystania z wypożyczalni oraz zasobów online. Czytelnie będą niedostępne.

Wiadomość utworzona: 12 marca 2020 21:38, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2020 21:59, wykonana przez: Jadwiga Witek
25 marca 2020
Komunikat dla studentów w sprawie rejestracji na Platformie Zdalnej Edukacji

Przypominamy, że w odpowiedzi na zaistniałą sytuację związaną z rosnącym zagrożeniem zarażenia koronawirusem i zawieszeniem zajęć przeprowadzanych w budynkach Politechniki Śląskiej poszczególne wykłady i zajęcia będą się odbywać za pośrednictwem Internetu. Poniżej publikujemy zasady korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji.

Uwaga! Posiadanie konta na Platformie Zdalnej Edukacji i korzystanie z niego jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć.

Zasady logowania się użytkowników na Platformie Zdalnej Edukacji:
1. Przed zalogowaniem należy wybrać odpowiedni serwer Platformy Zdalnej Edukacji. Lista dostępnych serwerów znajduje się na stronie głównej dostępnej pod adresem https://platforma.polsl.pl.
2. Podczas logowania należy użyć danych uwierzytelniających przeznaczonych dla usługi poczty elektronicznej w domenie @polsl.pl lub @student.polsl.pl
3. Poprawna nazwa użytkownika to ciąg znaków poprzedzających znak @ (at) .
4. Studenci logują się na Platformie przy pomocy konta utworzonego w systemie SOTS dostępnym pod adresem https://sots.polsl.pl/student/ .
5. Studenci mają możliwość odzyskania i zmiany hasła pod adresem: https://sots.polsl.pl/Student.Rejestracja/RecoverPasswd.aspx .
6. Dla kont utworzonych indywidualnie obowiązuje sposób logowania ustalony podczas rejestracji.
7. Każdorazowe zalogowanie się użytkownika oznacza jednocześnie akceptację zapisów Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji oraz Polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych.

Powyższa informacja jest także dostępna na stronie głównej Platformy pod adresem:
https://platforma.polsl.pl/mod/page/view.php?id=421

Platforma jest czynna 24h na dobę, a rejestracji można dokonać w dowolnej chwili. Warunkiem, który należy spełnić, by z niej skorzystać, jest posiadanie czynnego konta w domenie @polsl.pl

Wiadomość utworzona: 12 marca 2020 15:58, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 12:41, wykonana przez: Aleksandra Weber
14 marca 2020
KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW WS. ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Szanowni Studenci, Szanowni Doktoranci, ze względu na podjęte działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej i kolejnymi przypadkami zachorowań w Polsce informujemy, że do niezbędnego minimum zostają ograniczone bezpośrednie  kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni oraz kontakty pracowników ze studentami i doktorantami.
 
Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny.

Składanie lub odbieranie dokumentów osobiście będzie możliwe tylko w uzasadnionych, pilnych przypadkach – po dokonaniu wcześniejszych ustaleń telefonicznie bądź
e-mailowo. Miejsce i czas złożenia lub odbioru dokumentów wskażą pracownicy Biura Obsługi Studentów.
 
Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.
Ważności legitymacji studenckich Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłuża do 31 maja z mocy prawa. Podobne rozwiązanie dotyczą legitymacji doktoranckich.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy stosować się do poleceń i wytycznych pracowników Politechniki Śląskiej.
Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Prosimy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
  • www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590,
  • www.polsl.pl - aktualne informacje dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej są publikowane na stronie internetowej Uczelni.

Wiadomość utworzona: 12 marca 2020 12:44, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2020 10:49, wykonana przez: Jadwiga Witek
14 marca 2020
KOMUNIKAT w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej | ANNOUNCEMENT on preventing the spread of Coronavirusi

Na mocy Zarządzenia nr 46/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 marca 2020 r. zostają wprowadzone szczególne środki zapobiegawcze w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19.

Do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje
dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Od 16 marca część zajęć i wykładów będzie odbywać się przez Internet. Lista przedmiotów zostanie przekazana studentom z wyprzedzeniem. 

WAŻNE! Zawieszenie nie obejmuje działalności naukowej, badawczej i administracyjnej w Uczelni. Pracownicy wykonujący tę działalność prowadzą ją w zakładzie pracy.

Przynajmniej do 30 kwietnia 2020 r. zostają zawieszone lub odwołane poniższe formy aktywności akademickiej:

  • odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady, w tym zajęcia Politechniki Juniora i Seniora, występy artystyczne i inne spotkania tego typu organizowane przez Politechnikę Śląską). W odniesieniu do  wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni, również zaleca się ich odwoływanie,
  • zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki,
  • wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na Politechnikę Śląską,
  • Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach PŚ oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z pełną treścią
 
Znajdą tam Państwo informacje o zaleceniach i obowiązkach formalno-organizacyjnych spoczywających na wszystkich członkach naszej społeczności akademickiej.
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikujemy w zakładce PYTANIA / ODPOWIEDZI.

Zachęcamy również do stałego monitorowania strony internetowej Uczelni, gdzie zamieszczamy wszystkie komunikaty.
--------------------------------------
ANNOUNCEMENT on preventing the spread of COVID-19 virus among the academic community of the Silesian University of Technology

Pursuant to Resolution No 46/2020 of the Rector of the Silesian University of Technology of 11 March 2020, specific precautionary measures are introduced in relation to the growing threat of the COVID-19 coronavirus outbreak.

Lectures, classes and consultations for students, doctoral candidates and postgraduate students as well as other forms of education are suspended until further notice, excluding classes which are conducted online. From 16 March some classes and lectures will be held online. The list of subjects will be provided to students in advance.

IMPORTANT! This suspension does not include scientific, research or administrative activities at the University. Employees performing this type of activity conduct it in their workplace.

At least until 30 April 2020, the following forms of academic activity shall be suspended or cancelled:

• open events (such as: conferences, symposia, lectures, including Junior and Senior of SUT classes, artistic performances and other meetings of this type organised by the Silesian University of Technology). In relation to events organised by other external entities at the premises of the University, it is also recommended to cancel them,
• international business trips and participation in domestic conferences by the employees, doctoral candidates, students and post-graduate students of the Silesian University of Technology are also being suspended,
• the arrival of foreign guests to the Silesian University of Technology is suspended,
• The check in of newly arrived individuals at the dormitories and other SUT facilities is suspended. It is prohibited to receive guests in these facilities. This does not apply to facilities providing hotel services in the hotel part and on a commercial basis.
 
Here you will find information concerning recommendations and formal-organisational obligations for all members of our academic community.
We publish the answers to frequently asked questions in the QUESTIONS / ANSWERS section [Polish language].
We also encourage you to constantly monitor our University website, where all the announcements are published.

Wiadomość utworzona: 11 marca 2020 18:45, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2020 10:48, wykonana przez: Jadwiga Witek
12 marca 2020
Apel o kontrolowanie swojego stanu zdrowia

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy – zanim przyjdziesz do pracy chory, zastanów się, czy istnieje obawa, że zarazisz inne osoby.

Nie lekceważ żadnych objawów pogorszenia stanu swojego zdrowia. Jeśli czujesz się źle, zrezygnuj z przyjścia do pracy i udaj się do lekarza. Jeśli jednak podejrzewasz, że zostałeś zarażony koronawirusem, postępuj zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.


Taka odpowiedzialna, obywatelska postawa jest ważna nie tylko dla zachowania własnego zdrowia, ale stanowi także dowód społecznej dojrzałości i świadomej współodpowiedzialności za nasze dobro wspólne.

Wiadomość utworzona: 11 marca 2020 18:03, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2020 07:14, wykonana przez: Jadwiga Witek
10 marca 2020
Wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy wstrzymane do odwołania | International business trips as well as arrivals are being suspended until further notice

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej nr 45 z dnia 10 marca 2020 r. wstrzymuje się do odwołania międzynarodowe służbowe wyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Śląskiej oraz przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników z zagranicy.
 

Decyzja o zawieszeniu wszystkich wyjazdów i przyjazdów została podjęta na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego związanego z ryzykiem rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej powracający z wyjazdów powinni przez dwa kolejne tygodnie kontrolować swój stan zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu. Wynikające z tego nieobecności na zajęciach lub w pracy zostaną usprawiedliwione.
 
 
KONTAKTY – w jakiej sprawie?

 W sprawach związanych z przyjazdami i wyjazdami w ramach programu Erasmus+
Sekcja Wymiany Międzynarodowej, e-mail: mobility@polsl.pl, tel. 32 237 13 29.

• W sprawie zgłoszenia nieobecności:

studenci i doktoranci powinni przesłać wiadomość  o nieobecności do Centrum Obsługi Studiów na adres e-mail: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 11 90)

pracownicy
powinni zgłosić nieobecność kierownikowi jednostki/komórki organizacyjnej, który jest zobowiązany każdorazowo przesłać wiadomość e-mail do Działu Zasobów Osobowych.

• W innych sprawach prosimy kierować zapytania na adres Biura Rzecznika Prasowego, e-mail: rr8-brpr@polsl.pl, rzecznik.prasowy@polsl.pl lub telefonicznie 32 237 11 80, 32 237 11 81.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do Przychodni Akademickiej lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, tel. 32 338 05 00, bądź zgłosić się bezpośrednio do najbliższego oddziału CHORÓB ZAKAŹNYCH.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia www.gov.pl/zdrowie i Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl.
 

Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (800 190 590), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dot. właściwego postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.
 

Please be informed that pursuant to Resolution No 45/2020 of the Rector of the Silesian University of Technology of 10 March 2020, international business trips of students, doctoral students and employees of the Silesian University of Technology as well as arrivals of students, doctoral students and employees coming from abroad are being suspended until further notice.

Employees, students and doctoral students of the Silesian University of Technology returning from international trips from countries affected by epidemiological threats (current information is available on Chief Sanitary Inspectorate website) should monitor their health for two consecutive weeks and perform work or study from home.

Absence from classes or work resulting from the above will be excused.

We kindly ask you to carefully follow the messages on the website of the Silesian University of Technology, where any new and important organizational information will be published.

In cases related to arrivals and departures under the Erasmus + programme International Mobility Office, e-mail mobility@polsl.pl , tel. 32 237 13 29.
In the case of reporting absence:
students and doctoral students should send an e-mail informing about their absence to the Studies Service Centre e-mail address: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 11 90)
employees should report their absence to the head of the organizational unit, who is responsible for sending an e-mail to Human Resources Office each time.
In other cases, please send your inquiries to the Press Office e-mail address: rr8-brpr@polsl.pl , rzecznik.prasowy@polsl.pl or via phone 32 237 11 80, 32 237 11 81

Information containing recommendations in case of disturbing symptoms can be found on the website:
https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=3160

In urgent cases, students and employees may address questions related to their health to the Academic Medical Centre or to the District Sanitary and Epidemiological Station in Gliwice, phone 32 338 05 00, or to report to the nearest INFECTIOUS DISEASES ward.

Detailed information is available on the websites of the Ministry of Health www.gov.pl/zdrowie and the Chief Sanitary Inspectorate at www.gis.gov.pl

A special recommendation has been posted on the website of the Ministry of Science and Higher Education in relation to the conduct at universities in the event of a coronavirus threat.

A 24-hour helpline of the National Health Fund was launched (800 190 590). Here you can obtain detailed information regarding steps to be taken in case you suspect the infection.

 

Wiadomość utworzona: 10 marca 2020 18:22, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020 19:42, wykonana przez: Jadwiga Witek
10 marca 2020
Koronawirus – środki ostrożności na Politechnice Śląskiej | Coronavirus – precautionary measures at the Silesian University of Technology

W związku z profilaktyką Politechniki Śląskiej przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa, na terenie kampusów Uczelni oraz w domach studenckich zostały podjęte szczególne środki ostrożności w zakresie ograniczenia ryzyka zachorowania.

Dozowniki z płynem dezynfekującym

Znajdują się  we wszystkich obiektach Uczelni – w widocznych miejscach na portierniach, w Dziale Zasobów Osobowych oraz w Biurach Obsługi Studentów, w Bibliotece i we wszystkich akademikach.

Odkażanie powierzchni
We wszystkich budynkach Uczelni są stale myte i odkażane powierzchnie szczególnego ryzyka roznoszenia wirusa, takie jak: klamki, drzwi, poręcze. W domach studenckich tym celu wykorzystuje się specjalne środki dezynfekujące, zakupione przez Administrację Osiedla Akademickiego.

Mycie i osuszanie rąk
UWAGA! Po umyciu rąk zaleca się korzystanie z ręczników papierowych. Nie należy używać suszarek elektrycznych. W toaletach na terenie Uczelni suszarki zostały czasowo wyłączone z użytkowania.

Więcej informacji na temat zasad postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem ...

 
---------------------------------------------------------

In relation to preventive measures against the spread of coronavirus, special precautions have been taken to reduce the risk of disease on the University campus and in dormitories.

 
Dispensers with disinfectant liquid
Dispensers are located in all of the university facilities - in visible places at porters’ lodges, in every administrative unit, including Personnel Management Office and Student Service Offices, in the Library and in all dormitories.

 
Disinfection of surfaces
In order to minimise the virus transmission risk, all high-contact surfaces such as: door handles, doors and handrails are regularly cleaned and disinfected in all university buildings.
 
Hand washing and drying
ATTENTION! After washing your hands, it is recommended to use paper towels. Do not use electric dryers. Dryers have been temporarily out of use in all toilets at the University.

Wiadomość utworzona: 9 marca 2020 17:31, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020 15:28, wykonana przez: Jadwiga Witek
9 marca 2020
Uchwała w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na rektora

Na ostatnim posiedzeniu Rada Uczelni Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na rektora Radzie Uczelni.

Zgłoszenie wraz z dokumentami, kreślonymi w uchwale, kandydat składa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej – Zgłoszenie kandydata na funkcję rektora w kadencji 2020-2024” w sekretariacie Rady Uczelni w pok. 39 przy ul. Akademickiej 2A. Można tego dokonać osobiście w terminie od 16 marca 2020 roku do 19 marca 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 10.00.
 
Istnieje również możliwość przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej na adres mailowy: rada.uczelni@polsl.pl w terminie od 16 marca 2020 roku do 19 marca 2020 roku do godz. 10.00. Zebrane zgłoszenia traktowane są jako poufne.

Treść uchwały wraz z formularzami wymaganych dokumentów są dostępne w zakładce „Wybory 2020 – 2024” strony głównej Uczelni.

Wiadomość utworzona: 9 marca 2020 12:51, autor: Dominika Gnacek
9 marca 2020
II stopień wyborów elektorów do Kolegium Elektorów

W środę zorganizowany zostanie kolejny stopień wyborów. Nadchodzące głosowanie dotyczy kandydatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 
Wybory odbędą się środę 11 marca br. o godzinie 11.00 w auli 300 na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2. To drugi stopień wyborów elektorów do Kolegium Elektorów. Kandydaci pochodzą z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Wyborca powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Uczelniana Komisja Wyborcza prosi o niezawodne przybycie. Punktualność i obecność pozwolą na sprawne przeprowadzenie głosowania.

Wiadomość utworzona: 9 marca 2020 12:48, autor: Dominika Gnacek
9 marca 2020
Ruszyła Rejestracja na Noc Naukowców Politechniki Śląskiej dla naukowców

Centrum Popularyzacji Nauki zaprasza wszystkich naukowców, doktorantów oraz studentów PŚ do rejestracji na tegoroczną, piętnastą już edycję Nocy Naukowców.
 
Rejestracji można dokonywać przez miesiąc, aż do 9 kwietnia br. (tj. czwartek).
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Nocy Naukowców. Wszelkie pytania i wątpliwości należy przesyłać na adres: nocnaukowcow@polsl.pl
 
Noc Naukowców Politechniki Śląskiej to cykliczne wydarzenie popularnonaukowe, które ma na celu w atrakcyjnej formule zaprezentować różne aspekty wiedzy naukowej, a tym samym zachęcić młodych ludzi do poszerzania własnych horyzontów. Bogactwo przygotowanych atrakcji pozwala zobaczyć Politechnikę Śląską jako miejsce interdyscyplinarnej nauki, otwarte na oczekiwania młodzieży oraz na nowe formy promocji wiedzy.
 
Fot. Adrianna Kasperska

Wiadomość utworzona: 9 marca 2020 11:42, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2020 13:48, wykonana przez: Aleksandra Weber
9 marca 2020
Podwójne zwycięstwo ligowe ŁUKOSZ WTS Polonii Bytom

Drużyna ŁUKOSZ WTS Polonia Bytom odniosła zwycięstwo nad ŁSTW Ocmer Łódź w piątej kolejce Ekstraklasy Mistrzostw Polski Seniorów 2020 w Piłce Wodnej. W składzie Polonii Bytom znaleźli się studenci oraz absolwent Politechniki Śląskiej – Jakub Struzik, Patryk Cebo i Dawid Jung.
 
7 marca na basenie „Olimpijczyk” w Gliwicach drużyna ŁUKOSZ WTS Polonia Bytom zmierzyła się w dwóch meczach z aktualnym Mistrzem Polski – ŁSTW OCMER Łódź. Bytomianie, prowadzeni przez Krzysztofa Paczynę i Marka Broncla, odnieśli dwa zwycięstwa.
 
Wynik pierwszego meczu został rozstrzygnięty w ostatniej kwarcie, w której bytomianie zdobyli pięć bramek i ostatecznie zwyciężyli 12:8. Koniec drugiego spotkania przyniósł remis 8:8. Po odbytej serii skutecznych rzutów karnych zawodników Polonii Bytom mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 12:10.
 
ŁUKOSZ WTS Polonia Bytom jest liderem Ekstraklasy Mistrzostw Polski Seniorów 2020. Za tydzień bytomianie zagrają mecz wyjazdowy z Box Logistics Waterpolo Poznań.

 

Wiadomość utworzona: 9 marca 2020 11:33, autor: Aleksandra Weber
9 marca 2020
Spotkanie informacyjne ze specjalistami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zaprasza naukowców i przedsiębiorców na spotkanie informacyjne prowadzone przez specjalistów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Spotkanie odbędzie się 17 marca w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. Będzie dotyczyło trwającego konkursu (nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20) w ramach Osi Priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typu projektu I: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” oraz II „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zostanie omówiona dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

Wydarzenie jest skierowanie do przedstawicieli uczelni oraz biznesu, zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszarów: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące. Beneficjentami pomocy mogą być między innymi konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) oraz przedsiębiorstw i instytutów badawczych.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości to wojewódzka jednostka organizacyjna, pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: biznes@polsl.pl. Liczba miejsc na spotkanie informacyjne jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

Wiadomość utworzona: 9 marca 2020 11:17, autor: Aleksandra Weber
5 marca 2020
Doktoranci Politechniki Śląskiej w półfinale FameLab Poland

Mgr inż. Marcelina Jureczko, doktorantka w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, oraz mgr inż. Adam Gryc, doktorant w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej, zakwalifikowali się do półfinału konkursu dla naukowców FameLab Polska.
 
FameLab to międzynarodowy konkurs, którego celem jest popularyzacja wiedzy i komunikacji naukowej. Uczestnicy wydarzenia dzielą się swoimi zainteresowaniami badawczymi z publicznością i jury, mając na ich przedstawienie tylko 3 minuty.
 
Przedmiotem prac naukowych mgr inż. Marceliny Jureczko są m.in. badania dotyczące grzybów przyczyniających się do usuwania farmaceutyków ze środowiska. Zainteresowania badawcze mgr. inż. Adama Gryca to odlewnicze stopy magnezu, kompozyty na osnowie stopów magnezu, materiały termoelektryczne, materiały dla przemysłu lotniczego i kosmicznego.
 
Półfinał 9. edycji FameLab Polska 2020 odbędzie się 7 marca o godz. 13:00  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wiadomość utworzona: 5 marca 2020 09:30, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2020 09:33, wykonana przez: Aleksandra Weber
9 marca 2020
Zmarł mgr Bronisław Maciuk

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarł mgr Bronisław Maciuk, wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej.

Mgr Bronisław Maciuk urodził się 1 września 1947 r. Z Politechniką Śląską był związany w latach 1972-2018. Przez 46 lat pracował w Laboratorium ETO, początkowo na Wydziale Organizacji Produkcji, a następnie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz w Katedrze Informatyki Przemysłowej.
 
Z głębokim żalem żegnamy pracownika, kolegę i sportowca, łącząc się w smutku z rodziną i najbliższymi zmarłego.
 
 
Pogrzeb odbędzie sie 9 marca o godz. 8:45 w kościele Świętego Ducha w Siemianowicach Śląskich.

Wiadomość utworzona: 5 marca 2020 09:26, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2020 07:07, wykonana przez: Aleksandra Weber
4 marca 2020
Finał ogólnopolskiego konkursu "Elektronika – by żyło się łatwiej"

5 marca na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki odbędzie się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”.

Konkurs jest  organizowany przez pracowników Katedr powstałych z Instytutu Elektroniki z partnerami: firmą Siemens i Kamami. Kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się elektroniką, automatyką, robotyką, informatyką, a także lubią samodzielnie eksperymentować. Konkurs ma formułę otwartą, co oznacza że nie ma ściśle określonego zadania.

Uczestnicy przysyłali praktycznie zrealizowane projekty, mieszczące się w zakresie tematyki konkursu. Jury konkursowe wyłoniło dziesięć najlepszych prac, które w czasie finału będą rywalizowały o jak najlepsze miejsca i cenne nagrody.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 107 osób, które pracując samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach, zaproponowały 70 projektów. W konkursie wzięli udział uczniowie z całej Polski, między innymi z: Warszawy, Poznania, Gdańska, Białegostoku, Lublina, Zielonej Góry, Grudziądza, Siedlec, Jarosławia, Nowego Sącza, Tarnowa, Biłgoraju, Białogardu, Olkusza, Skarżyska-Kamiennej, Kędzierzyna-Koźla i wielu okolicznych miast.

Tematyka projektów jest niezwykle szeroka: obejmuje elementy automatyki domowej, centrale alarmowe oraz układy kontroli dostępu, układy zasilające, urządzenia do analizy jakości wody, inteligentne systemy stosowane w produkcji żywności, pomoce dydaktyczne, specjalizowane roboty mobilne, humanoidalne, zaawansowane roboty przemysłowe, systemy geolokalizacji obiektów, sterowane numerycznie wiertarki, obrabiarki, pomoce dla osób starszych lub niepełnosprawnych, systemy nagłaśniające, syntezatory audio, urządzenia zwiększające bezpieczeństwo na drogach, gry elektroniczne, a także aplikacje na telefony komórkowe.

Zainteresowanie konkursem kolejny raz przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Młodzi ludzie mają nie tylko niezwykłe pomysły i bardzo głęboką wiedzę techniczną, ale nade wszystko znajdują czas, aby te pomysły realizować.

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej” stanowi fo