27 marca 2020
NCBR - Uproszczenia w rozliczaniu projektów i raportowaniu w czasie pandemii
Na swojej stronie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje podjętych działaniach mających przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii koronawirusa na sytuację Wykonawców poprzez wprowadzenie szeregu usprawnień pozwalających na realizację zadań przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka epidemicznego.

W przypadku projektów międzynarodowych NCBR prosi, aby wszystkie pisma i pozostałe dokumenty** (w szczególności wnioski o zmiany, raporty okresowe) w projektach międzynarodowych kierowane do NCBR były składane także* w postaci elektronicznej, w formie elektronicznej kopii dokumentu (skanu dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby), na skrzynkę sekretariatdwm-at-ncbr.gov.pl.

W tytule wiadomości należy zawsze podać nazwę konkursu i numer umowy. W sytuacji, gdy dokumenty zostały już przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone do NCBR, nie należy ich dodatkowo przesyłać na skrzynkę mailową.

Do każdego dokumentu przesłanego na skrzynkę należy dołączyć każdorazowo stosowne Oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną (w formie elektronicznej kopii dokumentu tj. skanu oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem), w którym zobowiązują się Państwo do dostarczenia do NCBR oryginału dokumentu odpowiadającego przesłanemu dokumentowi w postaci elektronicznej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie podejmować działania w oparciu o dokument elektroniczny/elektroniczną kopię dokumentu i dlatego Wykonawca odpowiada za pełną zgodność obu postaci ww. dokumentów.

* niezależnie od obowiązku złożenia dokumentu w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem). ** za wyjątkiem pism i dokumentów, dla których zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uproszczenia-w-rozliczaniu-projektow-i-raportowaniu-w-czasie-pandemii-62021/.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 14:31, autor: Agnieszka Kwiatkowska
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2020 14:36, wykonana przez: Agnieszka Kwiatkowska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Programów Europejskich