Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Inspektorat BHP

   

Aktualności

16.10.2020r.

W dniu 13.10.2020r. wyszło nowe Zarządzenie JM Rektora w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej.

https://prawo.polsl.pl/Lists/Monitor/Attachments/6506/M.2020.949.Z.226.pdf

Na mocy w/w Zarządzenia zostały wprowadzone na terenie obiektów Politechniki Śląskiej 4 strefy zagrożenia. Wszystkie poziomy zostały opisane poniżej.

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:

  • dezynfekcja rąk  oraz  dokładne mycie rąk wodą z mydłem
  • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
  • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
  • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
  • częste wietrzenie pomieszczeń,
  • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów, itp.), sanitariatów,
  • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach  Politechniki Śląskiej,
  • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
  • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

 

POZIOM ZAGROŻENIA 0

RYGOR SANITARNY

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; stosowanie podstawowych zasad higieny; korzystanie z sal dydaktycznych jak w zwykłym trybie.

POZIOM ZAGROŻENIA 1

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie podstawowych wytycznych, tj.: dezynfekcja rąk  lub dokładne mycie rąk wodą z mydłem; zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m; przy braku możliwości zachowania bezpiecznej  odległości – konieczne zakrywanie nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali; częste wietrzenie pomieszczeń; częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

POZIOM ZAGROŻENIA 2

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Częsta dezynfekcja rąk lub regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem; bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m; bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Ograniczenie kontaktów do minimum. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach sali. Częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

POZIOM ZAGROŻENIA 3

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Częsta dezynfekcja rąk lub regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem; bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości - co najmniej 1,5 m; bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Zamknięcie budynków dla osób spoza Uczelni. Bezwzględne ograniczenie kontaktów do minimum. Zawieszenie do odwołania możliwości korzystania z sal dydaktycznych, częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

Poniżej dołączono oznakowanie.

 

Poziomy zagrożenia_0.pdf

Poziomy zagrożenia_1.pdf

Poziomy zagrożenia_2.pdf

Poziomy zagrożenia_3 v1.pdf

Poziomy zagrożenia_3 v2.pdf

             Poniżej dołączono ogólne zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-COV2.

Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV2.pdf 

09.10.2020 r.

        W związku z nowym rokiem akademickim 2020/2021 wszyscy studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia mają obowiązek przejścia szkolenie BHP w formie online na platformie zdalnej edukacji. Poniżej dołączono instrukcje logowania i korzystania z w/w kursu. Termin realizacji szkolenia: 01.10.2020r. - 31.10.2020r.

Szkolenie wstępne studentów I roku ZDALNA EDUKACJA 2020,2021.pdf

 

          W związku z nowym Zarządzeniem nr 205/2020 JM Rektora z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu szkoleń okresowych na Platformie Zdalnej Edukacji przypominamy o konieczności zgłaszania przez bezpośrednich przełożonych list uczestników szkolenia w celu nadania kodów dostępu. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2014r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracownik pracujący na stanowisku:
- administracyjnym i inżynieryjno- technicznym,
- naukowo- dydaktycznym,
- kierowniczym,

 ma obowiązek przejść szkolenie okresowe w ustalonym terminie- nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

21.09.2020 r. 

                      W związku z Zarządzeniami JM Rektora dot. postępowania w czasie pandemii oraz ogólnych wytycznych PIS'u, GIS'u i Ministerstwa Zdrowia , w najbliższych dniach Inspektorat BHP będzie przeprowadzał kontrole na poszczególnych wydziałach/ jednostkach pod kątem wdrażania procedur bezpieczeństwa związanych z zabezpieczeniem pracowników oraz studentów przed potencjalnym zarażeniem na SARS-COV 2 oraz przygotowania pomieszczeń do przyjęcia studentów w nowym roku akademickim.  

 

03.08.2020r.

                  W imieniu Rektora Politechniki Śląskiej prosimy o zapoznanie się z Oceną Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji.

 

ORZ COVID POLSL.DOC

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce 'Koronawirus'

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu