Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Inspektorat BHP jest to obecnie czteroosobowa komórka organizacyjna pełniąca na Politechnice Śląskiej funkcję służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Za stan bhp w jednostkach i komórkach organizacyjnych Uczelni odpowiadają ich kierownicy.

Kierownicy podstawowych, ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i pozawydziałowych jednostek powołują pełnomocników ds. bhp.

 Do obowiązków pełnomocników ds. bhp należy:

1) sporządzanie i przedkładanie kierownikom jednostek organizacyjnych pisemnych informacji o stanie bhp w danej jednostce oraz występujących źródłach zagrożeń zawodowych koniecznych do oceny ryzyka zawodowego, wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,

2) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy warunków bhp w jednostce organizacyjnej oraz propagowanie przepisów i zagadnień z zakresu bhp,

3) współuczestniczenie w kontrolach warunków pracy na stanowiskach pracy oraz kontrola realizacji zaleceń wydanych przez: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspektorat BHP, społeczną inspekcję pracy oraz lekarza medycyny pracy,

4) nadzór nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń wstępnych ‒ instruktaży stanowiskowych, okresowych i specjalistycznych – oraz prowadzenie rejestrów szkoleń pracowników,

5) kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą, sprzęt ochrony osobistej i środki czystości zgodnie z obowiązującymi normami oraz jej dokumentacja (karta ewidencyjna wyposażenia),

6) współpraca z kierownictwem jednostki organizacyjnej i Inspektoratem BHP w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

7) współpraca z kierownictwem jednostki organizacyjnej przy organizowaniu badań okresowych pracowników (kontrola i egzekwowanie ich aktualizacji),

8) prowadzenie rejestru i kontroli stanowisk pracy, na których występują warunki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia oraz kontrola wypłat dodatków za pracę w tych warunkach, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,

9) kontrola prawidłowości opracowania oceny ryzyka zawodowego w jednostkach. Udział w zespole oceniającym ryzyko zawodowe i nadzór nad prawidłowością sporządzenia dokumentacji oraz współpraca z Inspektoratem BHP w tym zakresie.

 

Pełnomocnicy ds. bhp kierowników jednostek organizacyjnych powołani na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku

mgr inż. arch. Daniel PŁOCICA (RAr)

mgr inż. Jarosław HOMA (RAu)

dr inż. Bartłomiej GRZESIK (RB)

dr inż. Celina PIESZKO (RCh)

mgr inż. Krzysztof NOWAK (RE)

dr inż. Marcin KRAUSE (RG)

dr inż. Damian NAKONIECZNY (RIB)

dr hab. inż. Jerzy MYALSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. (RM)

dr inż. Florian PIECHURSKI (RIE)

dr hab. inż. Maciej ROSKOSZ (RIE)

dr inż. Jacek URYGA (RMS)

dr inż. Jarosław MIKUŁA (RMT)

mgr Alina BROL (ROZ)

dr inż. Mirosław WITASZEK (RT)

dr inż. Sławomira PAWEŁCZYK (RIF)

dr Justyna KRAWCZYK (RK)

                                    Jednostki ogólnouczelniane

mgr Anna OBRZUT (RJO1)

mgr Magdalena KACPRZAK (RJO2)

mgr Leszek SOBOTA (RJO5)

                                  Jednostki międzywydziałowe

mgr Sławomir KAJKO (RJM1)

dr Roman KOBIELSKI (RJM2)

dr inż. Anita PAWLAK-JAKUBOWSKA (RJM4)

                                  Jednostki pozawydziałowe

mgr inż. Tomasz GMEREK (RJP1)

Irena PACULA (RJP2)

dr inż. Łukasz WIERZBICKI (RT6)

mgr inż. Krzysztof GAWRYŚ (RJP7)

Maciej STEFANEK (RJP8)

Marta OLEJNIK (RD3)

Anita ŁADOŚ (RN4)

mgr Ewelina ŚLIZOWSKA (CP)

mgr Sandra OCZKO (CZP)

 

ZARZĄDZENIE nr 53/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie funkcjonowania służby bhp na Politechnice Śląskiej oraz powołania pełnomocników ds. bhp w jednostkach organizacyjnych

2017.53.Z.53.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej