Biuro Badań Naukowych jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju (Zarządzenie nr 81/15/16 Rektora Politechniki Sląskiej z dnia 1 września 2016).

Biuro zajmuje się szeroko pojętym wsparciem kadry naukowej Uczelni w jej działalności naukowo-badawczej a w szczególności w ubieganiu się o środki finansowe na naukę pochodzące ze źródeł budżetowych oraz pozabudżetowych.

Do zadań Biura Badań Naukowych należy:

 • weryfikacja wniosków o dotację na działalność statutową przekazywanych do MNiSW,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań realizowanych w ramach działalności statutowej,
 • weryfikacja wniosków o dotację na finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych finansowanych przez MNiSW,
 • weryfikacja wniosków o finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”,
 • weryfikacja wniosków o nagrodę MNiSW dla nauczycieli akademickich,
 • weryfikacja wniosków o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich,
 • koordynowanie przyznawania i rozliczania rektorskich grantów profesorskich (RGP)
  i habilitacyjnych (RGH),
 • koordynowanie i sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosków związanych
  z ubieganiem się o stypendium dla młodych uczonych z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program START),
 • koordynacja składania wniosków o stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców,
 • sprawdzanie i koordynacja realizacji umów finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym prac naukowo – badawczych (NB), usługowo – badawczych (U), wdrożeń (W),
 • weryfikacja dokumentacji zleceń wewnętrznych (ZW),
 • koordynacja procesu podpisywania umów o współpracę pomiędzy Uczelnią
  a przemysłem,
 • rejestracja wniosków o zorganizowanie konferencji naukowych na Politechnice Śląskiej oraz sporządzanie rocznego planu konferencji naukowych,
 • wprowadzanie źródeł finansowania, kontrola dostępności środków w ramach prac statutowych (BK), naukowo-badawczych (NB), usługowych (U), wdrożeń (W), zleceń wewnętrznych (ZW),
 • obsługa rektorskich komisji ds. grantów rektorskich i ds. nagród dla nauczycieli akademickich,
 • sporządzanie sprawozdań, opracowań statystycznych, zestawień, planów
  z działalności naukowo – badawczej Uczelni i części sprawozdania Rektora w zakresie działalności badawczej Uczelni.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacja o RN2