Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki („ustawa”), działalność upowszechniająca naukę obejmuje realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje (art. 25 ww. ustawy):

1) promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;

2) organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;

3) upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;

4) podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.

 

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się również:

1) bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, na:

- utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;

- opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;

- udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej (art. 25 ust. 3 ustawy).

 

2) na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet (art. 25 ust. 4a ustawy).

 

Wniosek:

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek w ramach każdego z celów określonych w art. 25 ust. 3, 4a i 5 ustawy, a w przypadku celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy - nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane samodzielnie i nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane w grupie podmiotów. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację nie więcej niż 5 zadań.

Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym  OSF w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań. Dane określone w części A składa się dodatkowo na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 166).

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html

 

 

 

 

 

kalkulacja_kosztow_DUN.dockalkulacja_kosztow_DUNWojciech Pawłowski
Rozporzadzenie_MNiSW2018_DUN.pdfRozporzadzenie_MNiSW2018_DUNWojciech Pawłowski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)