REGULAMIN
AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

§ 1

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej, zwany dalej "Inkubatorem", jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Śląskiej, współpracującą w szczególności z Biurem Karier Studenckich, Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz innymi pokrewnymi jednostkami, utworzoną w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, poprzez wspieranie działalności gospodarczej środowiska akademickiego.
 2. Inkubator pomaga osobom ze środowiska akademickiego, w tym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we wszelkich prawem dozwolonych formach, a szczególnie osobom, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Do zadań Inkubatora należy w szczególności:

 1. promowanie i wspieranie w środowisku akademickim Uczelni innowacyjności oraz przedsiębiorczości m.in. poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń,kursów dokształcających, warsztatów, itp.
 2. aktywizacja społeczności akademickiej Uczelni do podejmowania działalności gospodarczej,
 3. stwarzanie warunków organizacyjno-technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw,
 4. aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów Uczelni poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw i ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania,
 5. wspieranie tworzenia firm typu spin-off,spin-out i start-up przy wykorzystaniu infrastruktury znajdującej się w Parku Naukowo-Technologicznym "Technopark Gliwice" oraz własnych możliwości Inkubatora,
 6. prowadzenie konsultacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 7. organizowanie spotkań i działań promocyjnych,
 8. pomoc w organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom:
  • - pracownikom Politechniki Śląskiej,
  • - studentom,
  • - doktorantom
  • - absolwentom Uczelni do roku od ukończenia przez nich studiów,
  zwanym dalej "Beneficjentami"
 9. kierowanie i lokowanie zainteresowanych podmiotów w Parku Naukowo-Technologicznym "Technopark Gliwice" lub Inkubatorze (udostępnienie adresu w celu rejestracji działalności),
 10. Prowadzenie strony internetowej Inkubatora.
 11. Współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości.

§ 3

Inkubator poprzez swoje działania umożliwia Beneficjentom:

 1. uzyskanie niezbędnych informacji do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w  pierwszym okresie funkcjonowania firmy,
 2. bezpłatny udział w organizowanych przez Inkubator konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach dokształcających, warsztatach, itp.,
 3. korzystanie z bezpłatnego doradztwa biznesowego oraz specjalistycznej literatury,
 4. udział w spotkaniach biznesowych, promocyjnych oraz możliwość zaprezentowania firmy na stronie internetowej Inkubatora,
 5. kontakty ze środowiskiem gospodarczym miasta, regionu i kraju, a także poza jego granicami,
 6. korzystanie z obsługi biurowej Inkubatora w podstawowym zakresie (fax,telefon, Internet, komputer), a także możliwość udostępnienia powierzchni na zasadzie open-space, z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
 7. Korzystanie z usług firm i instytucji wspierających beneficjentów AIP na określonych zasadach (m.in. obsługa księgowa oraz prawna)

§ 4

 1. Inkubatorem kieruje Dyrektor powołany i odwoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 2. Kadencja Dyrektora trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września roku następnego po rozpoczęciu kadencji organów Politechniki Śląskiej.

§ 5

Do obowiązków i kompetencji Dyrektora Inkubatora należy w szczególności:

 1. zarządzanie Inkubatorem zgodnie z zakresem działania,
 2. wyznaczanie zakresu obowiązków pracownikom,
 3. inicjowanie tematyki projektów i udział w programach UE,
 4. dysponowanie, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, pozyskanymi środkami finansowymi wspierającymi działalność Inkubatora, organizowanie współpracy i udział w sieciach podobnego typu jednostek w kraju i UE,
 5. przygotowywanie corocznego planu rzeczowo-finansowego i przedstawianie go do zatwierdzenia Rektorowi oraz sprawozdania z wykonania planu,
 6. przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Inkubatora, po zaopiniowaniu sprawozdania przez Radę Nadzorującą, Rektorowi,a Senatowi - na wniosek Rektora,
 7. opracowanie regulaminów wewnętrznych z zasadami obowiązującymi Beneficjentów, w szczególności regulaminu prezentacji firm na stronie internetowej Inkubatora, regulaminów organizowanych konkursów przedsiębiorczości i innych regulaminów niezbędnych do funkcjonowania Inkubatora.
 8. powoływanie, w zależności od tematu złożonych wniosków o wsparcie, składu Komisji do ich oceny, za zgodą Rady Nadzorującej.

§ 6

 1. W Inkubatorze działa Rada Nadzorująca Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwana dalej "Radą", powoływana przez Rektora, w skład, której wchodzą:
  • - Kierownik Biura Karier Studenckich,
  • - Dyrektor "Technoparku Gliwice",
  • - dwie osoby wskazane przez Rektora,
  • - Przewodniczący Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego,
  • - Przewodniczący Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów,
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Kadencja Rady jest zgodna z kadencją organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz dodatkowo na wniosek Rektora lub Dyrektora Inkubatora.
 5. Rada jest organem nadzorującym działanie Inkubatora. Do podstawowych zadań Rady należy:
  • - przedstawianie Rektorowi kandydatów na funkcję Dyrektora Inkubatora,
  • - akceptacja planu rzeczowo-finansowego Inkubatora oraz sprawozdania z wykonania planu,
  • - opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Inkubatora,
  • - opiniowanie regulaminów wewnętrznych Inkubatora,
  • - określenie szczegółowych wytycznych, które powinny zostać zawarte w planie biznesu oraz kryteriów oceny przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów,
  • - ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach oferty Inkubatora,
  • - podejmowanie decyzji o przyznaniu pomocy w ramach oferty Inkubatora, z uwzględnieniem oceny Komisji, o której mowa w § 5 pkt.8. Rada może podejmować decyzje bez odbywania posiedzeń, poprzez pisemne głosowanie w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość. Decyzje Rady są wiążące i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7

 1. Koszty działalności Inkubatora finansowane są z uzyskiwanych przychodów, darowizn i dotacji Uczelni.
 2. Przychody Inkubatora, mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów działalności, o której mowa w § 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8

 1. Inkubator udziela pomocy na wniosek zainteresowanego podmiotu – beneficjenta Inkubatora.
 2. Do składanego wniosku o przyznanie pomocy przez Inkubator należy obligatoryjnie dołączyć skrócony opis planowanego przedsięwzięcia oraz plan biznesu.
 3. Przy ocenie projektu uwzględnia się: jakość planu biznesu, innowacyjność projektu, oryginalność pomysłu, szanse powodzenia i determinacja do rzeczywistego założenia firmy.
 4. Oceny wniosku wraz z załączonym planem biznesu dokonuje 3-osobową Komisja, której przewodniczy Dyrektor Inkubatora.
  1. Rada Inkubatora podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy beneficjentom.
 5. Pozytywnie rozpatrzone wnioski zostają objęte wsparciem Inkubatora lub zarekomendowane do skorzystania z pomocy "Technoparku Gliwice".

§ 9

Nadzór nad działalnością Inkubatora sprawuje Rektor Politechniki Śląskiej lub upoważniony Prorektor.

§ 10

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane na wniosek Rektora, w trybie tworzenia Regulaminu. Podmioty korzystające z pomocy Inkubatora
  o zmianach powiadamiane będą pisemnie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości