Kolegium Studiów jest jednostką ogólnouczelnianą o symbolu organizacyjnym RJO3. Zostało utworzone z dniem 1 października 2019 zarządzeniem nr 107/2019 Rektora Politechniki Śląskiej i podlega bezpośrednio prorektorowi ds. studenckich i kształcenia.

Do zadań Kolegium Studiów należy koordynowanie procesu kształcenia prowadzonego na Politechnice, w tym koordynacja zlecania zajęć dydaktycznych.
Gremium opiniodawczym i doradczym dyrektora kolegium jest rada kształcenia. Rada Kształcenia:
 • nadzoruje realizację strategii Uczelni w zakresie kształcenia,
 • opracowuje zasady tworzenia programów studiów,
 • opracowuje standaryzację dokumentacji procesu kształcenia,
 • opiniuje wnioski o utworzenie kierunków studiów, ich przekształcanie lub likwidację,
 • opiniuje wnioski w sprawie zmian w programach studiów,
 • proponuje warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na studia,
 • proponuje sposób potwierdzania efektów uczenia się,
 • ocenia promocję oferty edukacyjnej Politechniki,
 • inicjuje działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia,
 • opracowuje wytyczne do standaryzacji procesu kształcenia w Uczelni.

Skład Rady Kształcenia
  Dyrektor Kolegium – przewodniczący
  1. prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Wydział Chemiczny (RCh)

  Zastępcy dyrektora:

  2. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ, Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ)
  3. dr inż. Piotr Holajn, Wydział Elektryczny (RE)

  Nauczyciele akademiccy reprezentujący jednostki podstawowe:
  4. dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ, Wydział Architektury (RAr)
  5. dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. PŚ, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu)
  6. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ, Wydział Budownictwa (RB)
  7. dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. PŚ, Wydział Chemiczny (RCh)
  8. dr inż. Sergiusz Boron, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej (RG)
  9. dr inż. Wojciech Więcławek, Wydział Inżynierii Biomedycznej (RIB)
  10. dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ, Wydział Inżynierii Materiałowej (RM)
  11. dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. PŚ, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE)
  12. dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ, Wydział Matematyki Stosowanej (RMS)
  13. dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. PŚ, Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT)
  14. dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ)
  15. dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej (RT)
  16. dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, prof. PŚ Instytut Fizyki (RIF)
  17. dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RIBEK)

  Przedstawiciele studentów:

  18. Maciej Ciupka, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu)
  19. Rafał Dubel, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu)
  20. Julia Pokorny, Wydział Elektryczny (RE)
  21. Dawid Więcek, Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT)

  Przedstawiciele administracji:
  22. mgr Grażyna Maszniew, Kierownik Centrum Obsługi Studiów (RD1 – COS)
  23. mgr Barbara Czabanka, Kolegium Studiów (RJO3)
   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Kolegium Studiów