Najważniejsze osiągnięcia Biblioteki Głównej od roku 2004

I. Gabinet Historyczny
Rok 2005: W ramach procesu selekcji księgozbioru wyłączono z głównego magazynu wydawnictwa sprzed 1945 roku (najstarsze pozycje to "Jeodezya wyższa" i "Miernictwo i równoważenie" Antoniego Szahina wydane w Wilnie w 1829 r.) tworząc z nich osobną kolekcję w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.


II. Modernizacja magazynów
W latach 2006-2007 zmodernizowano magazyny zbiorów wprowadzając składowanie zwarte dzięki wyposażeniu ich w regały przesuwne z napędem ręcznym i elektrycznym. W chwili obecnej Biblioteka dysponuje łącznie ponad 16 km półek, natomiast wielkość zbiorów to ok. 590 tys. woluminów, co zajmuje ok. połowy półek.


III. Własna strona Internetowa
W roku 2005 uruchomiono na własnym serwerze stronę WWW w Internecie, uniezależniając się od Centrum Komputerowego. Za jej pośrednictwem udostępniamy sieciowo dla pracowników i studentów 12 pełnotekstowych baz zawierających ponad 25 tys. tytułów zagranicznych czasopism naukowych i 1.5 tys. tytułów książek oraz dostęp do bibliograficznych baz danych, takich jak np.: SCI indeksujący 6.650 tytułów czasopism ze 150 dyscyplin naukowych i SCOPUS indeksujący 16.500 tytułów czasopism (zawierający również ponad 23 mln patentów). Obie bazy oferują pełne analizy cytowań. Niektóre z baz oferują usługi interaktywne, takie jak np.: wykonywanie obliczeń za pomocą umieszczonych w nich wzorów czy też kreślenie wykresów po wprowadzeniu danych. Udostępniamy też specjalistyczne bazy danych, jak np.: BEILSTEIN, która zawiera opisy 9 mln związków chemicznych i 11 mln reakcji, czy też zawierające opisy patentowe i normy (dane na XII 2009r). Dostęp do tych baz jest też możliwy z domów za pośrednictwem usługi VPN.


IV. Filia w Katowicach
W roku 2007, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przeprowadzono gruntowny remont i modernizację pomieszczeń Filii w Katowicach, wyposażając ją w nowoczesny zestaw mebli, sprzęt komputerowy i kserograficzny. Połączono to z selekcją księgozbioru i zmianą jego ustawienia na system sygnaturowy, w celu włączenia do komputerowego katalogu OPAC Biblioteki Głównej, co zostało dokonane w roku 2009.


V. Filia w Rybniku
W roku 2009 przeprowadzono  remont pomieszczeń. Biblioteka uzyskała dwa dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyny oraz czytelnię.  W roku 2010 przeprowadzono selekcję księgozbioru w celu wprowadzenia do komputerowego komputera OPAC. Nastąpiło to na przełomie lat 2010/2011.


VI. Konferencje
W maju 2007 roku Biblioteka Główna była, po raz pierwszy w swojej historii, organizatorem konferencji naukowej pt. "Między IQ a empatią. Dobry bibliotekarz to jaki...", która wzbudziła żywe zainteresowanie środowiska bibliotekarskiego. Tematyką konferencji, której moderatorem był dyrektor dr inż. Krzysztof Zioło, były cechy osobowościowe i pożądane kwalifikacje jakie powinien posiadać współczesny bibliotekarz, zależność jakości kształcenia od poziomu usług oferowanych przez bibliotekarzy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych w pracy z czytelnikiem. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w pierwszym numerze własnego pisma - Biuletynu Biblioteki Głównej.


VII. Struktura organizacyjna
Rok 2008: Zreorganizowano strukturę Biblioteki, tak aby w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez komputerowy system zarządzania biblioteką PROLIB. Zmniejszono ilość jednostek organizacyjnych z 13 do 7, co oznacza zmniejszenie liczby kadry kierowniczej o 6 osób. Wprowadzono strukturę macierzową tworząc sekcje międzyoddziałowe: Systemową, Digitalizacji i Promocji Biblioteki. Pracownicy tych sekcji dzielą swój czas pracy pomiędzy dwa stanowiska. Przyniosło to usprawnienie procesu zarządzania, a połączenie w zintegrowanych oddziałach pokrewnych procesów bibliotecznych zaowocowało wzrostem wydajności pracy i jakości obsługi użytkowników. Stworzono Kolegium Biblioteczne - kolegialny organ doradczy dyrektora, w celu włączenia kierowników oddziałów w odpowiedzialność za efekt działania biblioteki jako całości.


VIII. Współpraca z bibliotekami naukowymi
Rok 2008: Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie katalogowania w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT - uzyskaliśmy prawo do bezpłatnego, nielimitowanego pobierania danych z bazy NUKAT, zobowiązując się do uczestniczenia we współkatalogowaniu, co wymagało zdobycia odpowiednich uprawnień. Każdy opis dokumentu umieszczony w bazie NUKAT jest tworzony tylko raz w jednej z bibliotek uczestniczących w projekcie, wg ściśle określonej procedury, a następnie kopiowany do katalogów lokalnych wszystkich bibliotek nabywających dany dokument. Wymiana rekordów bibliograficznych w sposób znaczący usprawnia i przyspiesza proces katalogowania, gdyż eliminuje przypadki dublowania wykonywanej pracy. Przykładowo w grudniu 2009 r. wprowadziliśmy do systemu Virtua 171 nowych rekordów bibliograficznych, a skopiowaliśmy 420. Ogółem od momentu wprowadzenia pierwszego tytułu do bazy NUKAT skopiowaliśmy 6.843 rekordy bibliograficzne. NUKAT jest również cenną bazą informacyjną dla pracowników wypożyczalni międzybibliotecznych. W efekcie tej współpracy jesteśmy widoczni w światowych bazach danych, takich jak: World Cat (Word Catalog - największy serwis biblioteczny na świecie łączący ponad 10 tys. Bibliotek), OCLC (Online Computer Library Center, w chwili obecnej łączy wszystkie biblioteki USA), Google Scholar, bierzemy udział w projekcie Virtual International Authority File (Wirtualny Międzynarodowy Katalog Haseł Wzorcowych). Przygotowujemy się technicznie do udziału w kolejnych projektach: NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej (scalenie 30 katalogów bibliotek współpracujących z NUKAT ) oraz Scentralizowany System Obsługi Wypożyczeń Międzybibliotecznych. Uzupełniamy rekordy bibliograficzne o linki skierowujące czytelnika do zdigitalizowanych dokumentów umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej.


IX. Biblioteka cyfrowa - BCPŚl
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Oficjalne otwarcie odbyło się 25 września 2008 r. Zasób Biblioteki podzielony jest na zbiory o określonym charakterze, tzw. kolekcje:

  • Czasopisma naukowe - Kolekcja zawiera przede wszystkim teksty czasopism wydawanych w Politechnice Śląskiej, a także najstarsze czasopisma naukowe przechowywane w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej. Liczba publikacji w kolekcji: 32.
  • Historia nauki i techniki - Kolekcja zawiera teksty historyczne z zakresu nauki i techniki. Liczba publikacji w kolekcji: 47.
  • Materiały dydaktyczne: Liczba publikacji w kolekcji: 57.
  • Materiały konferencyjne - materiały z konferencji, zjazdów i sympozjów dostarczone przez autorów. Liczba publikacji w kolekcji: 9.
  • Monografie i podręczniki - Kolekcja zawiera monografie, skrypty, podręczniki i inne druki zwarte wydane przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej i objęte specjalną licencją na udostępnianie z platformy cyfrowej. Liczba publikacji w kolekcji: 306.
  • Politechnika Śląska - Kolekcja obejmuje dokumenty dotyczące Politechniki Śląskiej, zarówno jej działalności statutowej jak i życia studenckiego, a także dokumenty historyczne związane z uczelnią. Liczba publikacji w kolekcji: 11.
  • Rozprawy doktorskie. Kolekcja zawiera teksty rozpraw doktorskich dostarczone do Biblioteki Głównej przez ich autorów. Liczba publikacji w kolekcji: 4.
  • Varia - Publikacje sprzed 1945r. Liczba publikacji w kolekcji: 18.  

X. Dydaktyka
Biblioteka Główna prowadzi dwa rodzaje kursów dydaktycznych:

  1. Warsztaty z informacji naukowej w utworzonej 2008r. nowoczesnej komputerowej pracowni dydaktycznej, przeznaczone dla studentów starszych lat studiów, młodych pracowników nauki i doktorantów, celem wyrobienia umiejętności wyszukiwania relewantnej informacji tak w źródłach drukowanych jak i serwisach elektronicznych.
  2. Przysposobienie biblioteczne udostępnione od 2009 roku na Platformie Zdalnej Edukacji, jest przeznaczone dla studentów I roku w celu zapoznania ich ze zbiorami i usługami oferowanymi przez Bibliotekę. W chwili obecnej nieobowiązkowe.

 


XI. Społeczno-kulturalne oddziaływanie Biblioteki Głównej
Od 2005 roku, w związku z uruchomieniem sali wystawowej, Biblioteka Główna stała się miejscem wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Biblioteczna Galeria "Zakamarek" to już znany w Gliwicach adres prezentacji wystaw, których organizujemy każdego roku 10, wieczorów autorskich i wernisaży. Najbardziej spektakularny był cykl wystaw i filmów poświęconych Kresom. Rokrocznie "galerię" odwiedza ponad tysiąc osób. Tradycją stały się akcje charytatywne organizowane przez Bibliotekę na rzecz gliwickiego Domu Dziecka oraz coroczne obchody Dnia Bibliotekarza, obejmujące wykłady, edukacyjne pokazy rzemiosła, występy zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury. Część wydarzeń kulturalnych jest organizowana na zewnątrz we współpracy z: Urzędem Miasta, Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II, Biblioteka Miejską, Archiwum Państwowym itp. W 2009r Biblioteka po raz pierwszy aktywnie włączyła się w organizację Nocy Naukowców.

 

XII. Niepełnosprawni
Na dwunastu wydziałach Politechniki Śląskiej studiuje obecnie 171 osób o różnym typie niepełnosprawności, w tym 30 osób niewidomych lub słabo widzących. W ramach likwidacji barier w roku 2009 czytelnię nr II wyposażono w stanowiska komputerowe ułatwiające dostęp do informacji i literatury fachowej osobom niepełnosprawnym wzrokowo.
Aby osoby niewidome mogły swobodnie korzystać z zasobów komputera przygotowano dwa multimedialne stanowiska wyposażone w oprogramowanie powiększające (Supernova), syntezatory mowy dla języka polskiego i angielskiego, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu, program odczytu ekranu (Jaws) współpracujący z syntezatorami mowy, monitor brajlowski (Focus), urządzenie do tworzenia grafiki wypukłej (rysunków, wykresów, diagramów), drukarkę brajlowską, wydajne skanery. Takie wyposażenie umożliwia niepełnosprawnym wzrokowo studentom skorzystanie z dostępnej w czytelniach literatury.  XIII. Lokalna sieć komputerowa

Modernizację sieci rozpoczęto w 2007 roku. LAN Biblioteki jest w chwili obecnej wirtualną infrastrukturą zrealizowaną na strukturze fizycznej w postaci klastra złożonego z dwóch fizycznych serwerów, macierzy dyskowej i sieci SAN. Odpowiednie oprogramowanie zapewnia wymierne oszczędności w kosztach eksploatacji, skraca czas reakcji, ułatwia serwisowanie, zwiększa elastyczność i skalowalność infrastruktury. Niezwykle ważna jest tu możliwość nieprzerwanej pracy systemu dzięki migracji w sytuacjach awaryjnych pracujących wirtualnych serwerów z jednego serwera fizycznego na drugi przy zerowym czasie przestoju i ciągłej dostępności usług oraz pełnej spójności transakcji. Zastąpiono też indywidualne komputery PC terminalami roboczymi co przyniosło dalsze oszczędności i ułatwiło administrowanie sprzętem i oprogramowaniem.


XIV. Zabezpieczenie budynku i zbiorów
W latach 2002/03 zakupiono i zainstalowano w czytelniach bramki elektromagnetyczne firmy METO. Zbiory zabezpieczono specjalnymi paskami. W roku 2010 zakupiono i zainstalowano telewizyjny system nadzoru i rejestracji w czytelniach oraz korytarzach budynku Biblioteki.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Osiągnięcia