Publikacje w czasopismach naukowych - punktacja według wykazów MNiSW

Ewaluacja 2017-2020

Artykuły z lat 2019-2020 Wykaz czasopism z 18.12.2019 r.
Artykuły z lat 2017-2018 Wykaz czasopism z 25.1.2017 r.
Część A,Część B, Część C
Artykuły z lat 2017-2018 indeksowane w:
  • Scopus – jeśli posiada status czasopisma aktywnego
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index
i nieujęte w wykazie czasopism z 25.1.2017 r.
jak najniżej punktowane czasopismo w części A wykazu z 25.1.2017
Pozostałe artykuły 5 punktów
Artykuły recenzyjne 25% wartości z wykazów czasopism

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

  • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy,
  • problemowy albo przekrojowy opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem  naukowym  jest  również  artykuł  recenzyjny opublikowany  w czasopiśmie  naukowym  zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.
  

Wyszukiwarka czasopism w PBN

Rok 2019

komunikat z: 18.12.2019
Wykaz czasopism: pdf, xls
komunikat z: 31.7.2019
Wykaz czasopim pdf, xls

Wykazy zbiorcze do ankiety jednostki za lata 2013-2016

komunikat
Część A - Wykaz czteroletni czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czteroletni czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czteroletni czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
 
Rok 2016

Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
 
Rok 2015

komunikatkomunikat - sprostowanie
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
 
Rok 2014

komunikat, obwieszczenie o sprostowaniu błędów
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
 
Rok 2013

komunikat
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Rok 2011 i 2012

komunikat
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Obwieszczenie MNiSW o sprostowaniu niektórych pozycji części B wykazu czasopism
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Rok 2010

Wykaz wybranych czasopism naukowych z dnia 29.12.2010 r.

Wykaz tytułów czasopism będących w bazie JCR 2009 i posiadających Impact Factor z dnia 10 grudnia 2010 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych za lata 2007-2010 opublikowany 25 czerwca 2010 r.
Rok 2009

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych opublikowany 18 czerwca 2009 r.

Komunikat MNiSW
z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
Rok 2008

Ujednolicony wykaz czasopism opublikowany 26 sierpnia 2008 r.

Komunikat MNiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
Rok 2007

Komunikat nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 28.11.2007 r.
Rok 2005 i 2006

Wykaz czasopism do Komunikatów MNiSW z 7 i 25.10. 2005 r.

Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika impact factor do oceny dorobku jednostekPublikacje w czasopismach spoza wykazu MNiSW
według Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. (wchodzi w życie z dn. 1.01.2017 r.)
Recenzowana publikacja w języku innym niż polski zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych 5 punktów

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.
Dla grupy nauk humanistycznych i społecznych:
publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
4 punktyRedakcja czasopism

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. (wchodzi w życie z dn. 1.01.2017 r.)
pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma wymienionego w części A wykazu MNiSW 4 punkty

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.
Pełnienie przez pracownika naukowego funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach ERIH lub JCR lub czasopisma naukowego nieposiadającego IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 punktów 2 punkty
Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism umieszczonych na listach ERIH lub JCR 1 punkt

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 października 2007 r.
Redaktor naczelny czasopisma umieszczonego w JCR lub innym czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym, dla którego narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dziedziny 10 punktów
Redaktor naczelny recenzowanego czasopisma krajowego lub zagranicznego wymienionego w Wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w języku niepodstawowym dla danej dyscypliny 6 punktów

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Punktacja za publikacje w czasopismach naukowych