Przydatne definicje

Arkusz wydawniczy - przeciętnie jest to 40 000 znaków typograficznych (ok. 22 s.), 800 wierszy obliczeniowych lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.

Indeks Hirscha (h-Index) - współczynnik określający rangę dorobku naukowego pracownika poprzez liczbę publikacji i ich cytowalność. Liczba h wskazuje, że autor ma h publikacji cytowanych co najmniej h razy. Indeks Hirscha podają bazy bibliograficzne: Web of Science i Scopus a także Google Scholar.

Impact Factor (współczynnik wpływu) - wskaźnik cytowalności czasopisma podawany w bazie Journal Citation Reports (JCR). Obliczany jest jako stosunek liczby cytowań artykułów danego czasopisma do liczby ogólnej liczby artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie. Impact Factor dla danego roku oblicza się na podstawie dwóch poprzednich lat. Baza JCR podaje także pięcioletni Impact Factor oraz Immediacy Index obliczany na podstawie jednego roku.

Monografia - spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Monografia powinna być recenzowana oraz zawierać bibliografię naukową. Rozporządzenie MNiSW z dn. 13.7.2012 r. określa też minimalną objętość jako 6 arkuszy wydawniczych.

Sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora -  ten wskaźnik pojawia się w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie nadawania tytułu doktora habilitowanego jako jedno z kryteriów.

Liczymy go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających IF, wg wzoru:

Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku
IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy. 

Słownik dr Heleny Dryzek - zawiera wiele przydatnych pojęć z zakresu bibliografii, cytowań i informacji naukowej

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Przydatne definicje