Ocena parametryczna 2017

UWAGA!
Zgodnie z rozporządzeniem o Systemie Informacji o Nauce istnieje możliwość wprowadzania danych po zakończeniu okresu sprawozdawczego PBN z dniem 28 lutego. Oznacza to, że dane z lat 2013-2016 można wprowadzać w sposób ciągły.

PBN - najczęściej zadawane pytania

Wykazy zbiorcze do ankiety jednostki za lata 2013-2016:

Część A - Wykaz czteroletni czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czteroletni czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czteroletni czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Publikacje naukowe są jednym z kryteriów oceny jednostek naukowych - Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Publikacje afiliowane do jednostek naukowych w Politechnice Śląskiej powinny być zarejestrowane w bazie Dorobek.

Szczegółowy zakres danych o publikacjach określa Rozporządzenie MNiSW z dn 29.6.2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Z bazy Dorobek wykonywany jest import rekordów bibliograficznych do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Terminy aktualizacji danych w Module Sprawozdawczym PBN określa Rozporządzenie MNISW z dn. 26.02.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji Naukowej. 

Aktualizacja dokonywana jest wg stanu na dzień:

 • 30 czerwca – w terminie do końca sierpnia danego roku
 • 31 grudnia – w terminie do końca lutego następnego roku

Importerzy publikacji dla poszczególnych jednostek naukowych:

 • Wydział Architektury – mgr Halina Skrzypiec
 • Wydział Automatyki, Elektroniki, Informatyki – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Budownictwa – mgr Halina Skrzypiec
 • Wydział Chemiczny – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Elektryczny – mgr inż. Dagmara Wolny
 • Wydział Górnictwa i Geologii – mgr Halina Skrzypiec
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej – mgr Joanna Dziak
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – mgr Joanna Dziak
 • Wydział Matematyki Stosowanej – mgr Joanna Kalinowska
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny – mgr Urszula Długaj
 • Wydział Organizacji i Zarządzania – mgr Mariola Kretek
 • Wydział Transportu – mgr Mariola Kretek
 • Instytut Fizyki – mgr Joanna Dziak
 • Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych – mgr Joanna Kalinowska

Kontakt:

tel.  32 237-14-64, 32 237-26-47
e-mail: bg.info@polsl.pl

Zgłoszenia do bazy Dorobek, korekta danych w bazie:  bg.dnp@polsl.pl

Kierownik: mgr Joanna Dziak, tel. 32 237-14-66


Więcej informacji o dorobku naukowym, ocenie publikacji i zasadach punktacji

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankieta Jednostki 2017