Regulamin Czytelni Czasopism Biblioteki Politechniki Śląskiej

 1. Czytelnia Czasopism jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:  
  • wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelników,
  • zgłoszenia przyniesionych książek i innych materiałów własnych.
 3. W Czytelni Czasopism obowiązuje:
  1. zachowanie ciszy,
  2. zakaz używania telefonów komórkowych,
  3. zakaz spożywania posiłków i napojów.
 4. W Czytelni Czasopism można korzystać z:
  • czasopism bieżących (wolny dostęp do półek, bez obowiązku wypełniania rewersu);
  • czasopism z lat ubiegłych (zamówionych z magazynu za pomocą rewersu);
  • wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze podręcznym;
  • materiałów własnych.
 5. Materiały udostępniane w Czytelni można kopiować tylko po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo nie wyrazić zgody na kopiowanie dokumentu.
 6. Dopuszczalne jest nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentu zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na własnym sprzęcie użytkowników. Nie wolno używać lamp błyskowych.
 7. Czas oczekiwania na materiały zamówione z magazynu wynosi ok. 20 min. Ostatnie zamówienia realizowane są pół godziny przed zamknięciem Czytelni.
 8. Wykorzystane materiały czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi i ma obowiązek poczekać aż zostaną sprawdzone – liczba woluminów, ich stan i kompletność.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione materiały biblioteczne i powstałe z jego winy uszkodzenia. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi, w przeciwnym razie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów naprawy uszkodzenia lub odkupienia woluminu; wysokość tej opłaty jest ustalana przez bibliotekarza i wynosi nie mniej niż 30 zł. Brak wniesienia opłaty skutkuje zawieszeniem w prawach czytelnika, a w przypadku studentów również przekazaniem sprawy do odpowiedniego dziekanatu.
 10. Zbiorów z Czytelni nie wypożycza się do domu.
 11. Korzystanie z Czytelni należy ukończyć na 10 min. przed zamknięciem.
 12. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z czytelni:
  • osoby zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
  • osoby, które uzna za nietrzeźwe,
  • osoby używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  • osoby naruszające ogólnie obowiązujące normy higieny osobistej,
  • niestosujących się do przepisów regulaminu.
 13. Wobec czytelników niestosujących się do przepisów regulaminu Dyrekcja Biblioteki zastrzega sobie możliwość zawieszenia prawa do korzystania z Czytelni Czasopism, a w uzasadnionych przypadkach osoba dyżurująca ma prawo wezwać służby porządkowe.
 14. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione w Czytelni bez opieki.
 15. Wszelkich informacji udzielają osoby dyżurujące.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin Czytelni Czasopism