Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Politechniki Śląskiej  

Podczas realizacji procesu obsługi wypożyczeń (zamówienia, rezerwacje, zwroty, informacje o dostępności zbiorów, godzinach otwarcia itp.) wykorzystywane są kanały komunikacji elektronicznej, w których używane są dane kontaktowe czytelnika zdefiniowane  w Statucie Politechniki Śląskiej.

1.   Prawo wypożyczania ze zbiorów Biblioteki przysługuje: 

a.  studentom i pracownikom Politechniki Śląskiej; 
b.  studentom państwowych uczelni Aglomeracji Śląskiej, z którymi podpisano stosowną umowę1), pracownicy nauki tych uczelni mają prawo wypożyczenia książek na podstawie rewersu międzybibliotecznego lub po wpłaceniu kaucji;
c.  innym osobom zameldowanym na stałe w województwie śląskim pod warunkiem wpłacenia kaucji za każdą wypożyczoną książkę.

2.     Prawo do wypożyczania uzyskuje się po:

a.  dokonaniu zapisu do Biblioteki;
b.  zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni;
c.  podpisaniu zobowiązania o przestrzeganiu wszystkich przepisów obowiązujących na terenie Bibliotek Politechniki Śląskiej.

3.   Podstawą zapisu do Biblioteki Politechniki Śląskiej jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika zawierająca dane określone w załączniku nr 3 do Statutu Politechniki Śląskiej $4 pkt 1 oraz:

a.   dla studentów oraz doktorantów Politechniki Śląskiej w Gliwicach - ważna legitymacja studencka lub indeks, dla uczestników studiów podyplomowych - karta słuchacza; 
b.   dla studentów wydziałów pozamiejscowych Politechniki Śląskiej /Katowice, Rybnik, Zabrze/ - ważna legitymacja studencka lub indeks;
c.    dla studentów innych uczelni państwowych Aglomeracji Śląskiej, z którymi podpisano stosowną umowę1) - indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki oraz adnotacją macierzystej biblioteki głównej;
d.   dla pracowników Politechniki Śląskiej - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w Politechnice Śląskiej;
e.   dla pracowników innych państwowych wyższych uczelni województwa śląskiego oraz inne osoby zameldowane na stałe w województwie śląskim - dowód osobisty;
f.   czytelników spoza Politechniki Śląskiej nie zapisujemy w okresie od
30 września do 2 listopada.

4.   Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest legitymacja studencka lub doktorancka, a dla osób, które jej nie posiadają (słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy Politechniki Śląskiej oraz osoby spoza uczelni) dowód osobisty lub aktualna karta biblioteczna.

a.   Legitymacja (dowód osobisty lub karta biblioteczna) jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Właściciel odpowiada za każde jej użycie.

b.   Karta biblioteczna jest wydawana czytelnikom spoza Politechniki Śląskiej, pracownikom Politechniki Śląskiej oraz słuchaczom studiów podyplomowych.

c.   Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o każdorazowej zmianie legitymacji, adresu stałego zamieszkania, zmianie kierunku studiów, bądź zmianie nazwiska.

d.   W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty. Koszt wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zaniedbania obciążają właściciela karty.

5.     Zasady wypożyczania książek:

W tabeli podano odpowiednio ilości książek i czas ich wypożyczenia:

Lp 

Czytelnik

Sumaryczna ilość wypożyczeń

Okres wypożyczenia  beletrystyka 
Książki i skrypty

pracownik 

20

1 rok

1 miesiąc 

doktorant

20

1 rok

doktorant zaoczny

15 

5 miesięcy

student

15

5 miesięcy

student aglomeracji1)

5

1 miesiąc

student podyplomowy

5

3 miesiące

7

osoby spoza uczelni

3

2 tygodnie

2 tygodnie

1) tylko uczelnie z którymi podpisano umowy
5 miesięcy = 180 dni /3 miesiące = 90 dni /2 tygodnie = 14 dni

6.     Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

a.   zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych;
b.   dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni;
c.   słowników, encyklopedii, bibliografii, informatorów, przewodników i map;
d.   wydawnictw albumowych;
e.   gazet i czasopism.

7.   Kaucja:

a.   wysokość kaucji jest ustalana każdorazowo przez Kierownika Wypożyczalni, nie może być jednak niższa od kwoty minimalnej podanej w Załączniku do Regulaminu;
b.   kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie książek;
c.    za każdy rozpoczęty dzień poza terminem zwrotu książek potrąca się
z kaucji opłatę zgodną z
Załącznikiem.

8.     Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu książki lub prolongaty terminu zwrotu:

a.  prolongatę można uzyskać w przypadku gdy książka nie została zamówiona przez innego czytelnika;
b.  przy prolongacie należy okazać wypożyczoną książkę;
c.  dopuszczalna jest trzykrotna prolongata książki przez czytelnika poprzez system OPAC WWW. System dopuszcza prolongatę tylko wtedy, gdy czytelnik: 
    -  nie przekroczył terminu wypożyczenia żadnej książki;  
    - 
ma uregulowane ewentualne zaległości wobec biblioteki.
d.   w razie przekroczenia terminu zwrotu książki konto czytelnika zostaje zablokowane;
e.   za nie zwrócone w terminie książki Biblioteka pobiera od wszystkich grup czytelników opłatę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
f.    Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu książki przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu - dotyczy to pozycji szczególnie poczytnych.

9.   Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonej książki, oraz za wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie (podkreślenia, adnotacje, uszkodzenia mechaniczne, braki stron, uszkodzenia kodu paskowego itp.), a nie zgłoszone przez czytelnika w chwili wypożyczenia. W takim przypadku czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu sprawy z bibliotekarzem do:

a.   odkupienia identycznej książki i pokrycie kosztów ponownego włączenia dzieła do księgozbioru;
b.   pokrycia kosztów oprawy uszkodzonej książki;
c.    przekazania bibliotece innych książek, o tematyce i wartości uzgodnionej
z Oddziałem Udostępniania Zbiorów i do pokrycia kosztów włączenia ich do księgozbioru.
 

10.  Warunki otrzymania pieczątki na karcie obiegowej:

a.    zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów;
b.    indeks z potwierdzeniem zwrotu książek wypożyczonych z innych bibliotek;
c.    uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie książki;
d.    dowód osobisty dla osób niezapisanych w systemie bibliotecznym Biblioteki Politechniki Śląskiej.

11. Cennik opłat za usługi biblioteczne oraz za nieprzestrzeganie regulaminu jest zawarty w załączniku.

12. Organizacja i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni: załącznik nr 3 do Statutu Politechniki Śląskiej

1)Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, AWF Katowice, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin Wypożyczalni