CLIL - co to jest?

CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego, jest metodą innowacyjną, rozszerzającą wiedzę fachową przy jednoczesnym pogłębianiu kompetencji językowej. Metoda ta rozpowszechniła się na uczelniach europejskich i jest polecana do stosowania w szkolnictwie wyższym przez Komisję Europejską. Jest nauką przez działanie, dzięki której nauczane treści merytoryczne i językowe znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce oraz przyczynia się do rozwoju takich umiejętności miękkich jak komunikatywność, myślenie przedsiębiorcze i rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, itd. Uczy pracy zespołowej i rozwija kreatywność.

Etapy projektu:

1. Nawiązanie kontaktu z nauczycielem przedmiotu na wybranym wydziale Politechniki Śląskiej.

2. Postawienie zadania przez nauczyciela przedmiotu (koordynatora merytorycznego).

3. Ustalenie terminów i kontaktów z koordynatorem merytorycznym.

4. Zbieranie materiałów źródłowych oraz informacji w celu wykonania zadania.

5. Podział studentów na grupy zadaniowe oraz utworzenie wspólnego adresu Gmail i Google Dysku do przesyłania wszystkich wypracowanych materiałów i ich oceny przez nauczycieli.

6. Zaplanowanie poszczególnych etapów projektu i wyznaczenie terminów ich zakończenia.

7. Realizacja projektu poprzez wyznaczenie zadań w zespołach, dobór materiałów, organizację i podział pracy oraz prowadzenie dokumentacji poszczególnych etapów pracy w zespołach (raporty, plakaty, notatki, fotografowanie kluczowych czynności i działań).

8. Prezentowanie i omawianie wyników etapów pracy w zespołach na forum całej grupy.

9. Zakończenie projektu poprzez przedstawienie produktu końcowego w formie prezentacji w języku obcym, w obecności koordynatorów projektu, merytorycznego i językowego, oraz napisania raportu końcowego z całości projektu wykonanego przez dany zespół studentów.

Projekty CLIL mogą być prowadzone przez jeden lub dwa semestry, jeśli zadanie projektowe będzie tego wymagało. W przypadku  dwóch semestrów, pierwszy semestr jest zwykle poświęcony poszerzaniu wiedzy teoretycznej koniecznej do sprawnego wykonania zadania w semestrze drugim.

Do projektów CLIL prowadzimy nabór studentów danego roku ze wszystkich grup językowych na danym poziomie i wydziale,      którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu na początku semestru. W tym celu na pierwszych zajęciach organizujemy spotkanie wszystkich takich grup, na którym przedstawiamy projekt wszystkim studentom licząc na to, że część z nich będzie zainteresowana przystąpieniem do projektu.


 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CLIL-co to jest?