Zakres materiału do egzaminu B2 z języka niemieckiego

 

GRAMATYKA

1. Szyk wyrazów w zdaniu- miejsce dopełnień i okoliczników.

2. Negacja- słowotwórstwo (przedrostki o znaczeniu negującym).

3. Usystematyzowanie wiedzy o czasach:  Praesens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I.

4. Usystematyzowanie wiadomości o typach zdań złożonych:

- Saetze mit: und, aber, denn, oder, sondern, dann, deshalb, sonst, trotzdem

- Relativsaetze

- Finalsatz mit: damit, um...+ Inf.

- Modalsaetze mit: ohne...das, (an)statt...dass

- Vergleichsaetze mit als, wie, je...desto/umso, als/als, ob/als wenn im Konjunktiv

- Temporalsaetze

- Subjektsaetze.

5. Strona bierna (Passiv).

6. Mowa zależna (Konjunktiv I).

7. Dwuczłonowe spójniki: nicht nur...sondern auch, sowohl...als auch, weder...noch.

8. Zaimki nieokreślone: man, irgendwas, irgendwo, niemand, irgendwer.

9. Przyimki z dopełniaczem (Genitiv).

10. Rekcja przymiotników, czasowników i rzeczowników (połączenia z przyimkami).

11. Użycie partykuł w zdaniu.

12. Przekształcanie zdań z użyciem: sein+zu+Inf., haben+zu+Inf., nicht(s) brauchen+zu+Inf., lassen+Inf.

 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. Ojczyzna, emigracja, integracja w nowym środowisku, lokalne tradycje i święta.

2. Język gestów i ciała, zachowania uwarunkowane kulturowo. Relacje między ludźmi- stosunki sąsiedzkie, międzypokoleniowe, związki partnerskie, sytuacje konfliktowe i sposoby porozumienia, sztuka rozmawiania.

3. Praca, aktywność zawodowa, firma, finanse, dialogi przez telefon, pracoholizm, atrakcyjne zawody.

4. Nauka, technika, ich wpływ na współczesny świat, zdobywanie wiedzy, rozwijanie talentów.

5. Świat kultury : język, muzyka, sztuka, literatura, film.

6. Uczucia i emocje.

7. Meldunki i informacje ze świata: formy komunikacji.

8. Spojrzenie w przyszłość- prognozy, alternatywne źródła energii, zawody przyszłości.

9. Praca za granicą- wady i zalety, poszukiwanie pracy, przygotowanie wyjazdu.

10. Przyroda, zmiany klimatyczne, katastrofy, prognozy dotyczące zmian na ziemi.

11. Sztuka kulinarna- tadycja, moda, zdrowe odżywianie się, mity i oszustwa z tym związane.

12. Sport- współzawodnictwo, ryzyko, moda i sposób na życie.

13. Podróżowanie- sposoby, ulubione cele wypraw, relacje z podróży.

14. Podstawowe słownictwo charakterystyczne dla dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem studiów.

 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

1. Wypowiadanie się na wyżej podane oraz inne aktualne i abstrakcyjne tematy z wyrażeniem swoich opinii i poglądów. Zaprezentowanie własnej wiedzy, zainteresowań- udział w formalnej dyskusji (prelekcja, wykład, prezentacja).

2. Relacjonowanie zdarzeń, opowiadanie historii i przeżyć.

3. Zajmowanie stanowiska w rozmowach i dyskusjach, argumentowanie, podawanie propozycji i uzsadnianie swojego poglądu, odnoszenie się do argumentów rozmówcy.

4. Przedstawianie problemu, wyrażanie przypuszczeń co do jego przyczyn i skutków, rozważanie pozytywnych i negatywnych stron, negocjowanie w celu uzyskania kompromisu, znalezienia rozwiązania, ustalenia, uzgadnianie warunków.

5. Wyrażanie uczuć i emocji, reagowanie na uczucia wyrażone przez inne osoby.

6. Udzielanie porad i wskazówek, oferowanie pomocy.

7.Przeprowadzanie wywiadów.

8. Osobiste i telefoniczne załatwianie spraw, uzyskiwanie informacji w urzędach i placówkach usługowych.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zakres materiału egz.B2 j.niem.