Zakres materiału do egzaminu z języka angielskiego

 

GRAMATYKA – poziom B2

1.     Czasy:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 •  Past Simple
 • Past Continuous
 • Present Perfect Simple
 • Present Perfect Continuous
 • Future Simple
 • Konstrukcja 'going to'

2.     Formy gerundialne i bezokolicznikowe (Gerunds and Infinitives)

3.     Czasowniki modalne (Modal Verbs): can, could, should, must

4.     Strona bierna (Passive Voice)

5.     Mowa zależna (Reported Speech / reporting verbs): zdania twierdzące, przeczące, pytające; prośby, rozkazy

6.     Zdania złożone (Complex sentences)

 • Zdania warunkowe I i II typu (First and Second Conditional)
 • Zdania czasowe (Time clauses): as soon as, when, while, before, after
 • Zdania przydawkowe  (Defining and non-defining relative clauses)
 • Zdania z czasownikami cause, make, let, enable, allow, stop, prevent (from)
 • Zdania wyrażające cel: in order to, by means of
 • Zdania określające związki przyczynowo-skutkowe: due to, owing to, because of, as a result 

7.     Konstrukcje pytające (Questions): pytania ogólne i szczegółowe; pytania pośrednie

8.     Stopniowanie przymiotników i przysłówków (Comparison of Adjectives and Adverbs)

9.     Przyimki (Prepositions)

10.   Wyrażenia i konstrukcje:

 • have to vs. must
 • can vs. be able to
 • to be possible
 • be capable of
 • succeed in
 • manage to
 • have/get something done

GRAMATYKA – poziom C1

1. Czasy:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Present Perfect Simple
 • Present Perfect Continuous
 • Past Perfect Simple/ Past Perfect Continuous
 • Future Simple
 • Future Continuous  
 • Futrure forms with ‘to be’
 • Future in the Past
 • Future Perfect

2. Tworzenie pytań (Question forms)

3. Czasowniki modalne (Modal and semi-modal verbs)

4.  Strona bierna (Passive voice, Causatives)

5.  Wyrażenia ilościowe (Quantifiers)

6.  I, II, III tryb warunkowy, tryby mieszane (Conditionals, Alternatives to ‘if’)

7.  Formy czasownika (Verb patterns: -ing / infinitive)

8.  Mowa zależna (Reported Speech, Reporting using nouns)

8.  Zdania przydawkowe (Relative Clauses, Non-finite clauses)

9.  Formy gerundialne i bezokolicznikowe (Gerunds and Infinitives)

10.  Phrasal Verbs (Transitive / Intransitive phrasal verbs, Prepositional verbs)

11.  Spójność (Cohesion: linking, substitution, ellipses, nominalisation)

 

Zakres tematyczny i leksykalny – poziom B2 i C1

Tematyka i związane z nią słownictwo zarówno na poziomie B2 jak i C1 zależne są od obranego podręcznika wiodącego i uwzględnione w odpowiednich rozkładach materiału dla każdego z podręczników.

 

Umiejętności komunikacyjne i funkcje językowe – poziom B2 i C1*

1.    Autoprezentacja. Określenie swoich zainteresowań i planów zawodowych.

2.    Przygotowanie i wygłoszenie formalnej prezentacji w oparciu o oryginalne źródła w języku obcym na temat związany z obranym kierunkiem studiów.

3.    Posługiwanie się pomocą wizualną w trakcie prezentacji. Odwoływanie się do ilustracji, zdjęć, schematu, wykresu itp.

4.    Opisywanie wykresów, grafów.

5.    Opis działania urządzenia.**

6.    Opis procesu.**

7.    Opis wynalazku lub innowacji technologicznej.**

8.    Opis typowych zjawisk rynkowych związanych z marketingiem, reklamą, negocjacjami.**

9.    Omawianie typowych zagadnień związanych z zakładaniem, funkcjonowaniem i rozwijaniem firmy.**

10. Omawianie wad i zalet różnorodnych zjawisk rynkowych oraz rozwiązań technicznych.**

11. Zabieranie głosu w rozmowie: zgadzanie się i nie zgadzanie z przedstawioną opinią, zadawanie pytań, pytanie o informacje; odpowiadanie na pytania i udzielanie informacji, wyrażanie opinii, przekonywanie, akceptowanie propozycji, przedstawianie przeciwnych argumentów, przedstawienie problemu, proponowanie rozwiązań, zasięganie i udzielanie rady.

12. Redagowanie wypowiedzi pisemnych m.in. korespondencji formalnej w postaci maila lub listu (np. mail/list wyrażający zażalenie lub reklamację, zamówienie towaru lub usługi, prośbę o doprecyzowanie informacji lub udzielenie informacji, list motywacyjny) - poziom B2; redagowanie wypowiedzi pisemnych m.in. korespondencji formalnej w postaci maila lub listu, listu motywacyjnego, sprawozdania, notatki służbowej, opisywanie wykresu -poziom C1. 

*zakres umiejętności komunikacyjnych i funkcji językowych dla poziomu B2 i C1 jest określony zadaniami egzaminacyjnymi; od zdającego wymaga się biegłości językowej w stopniu właściwym dla danego poziomu zaawansowania i zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

**w zależności od obranego podręcznika wiodącego i związanego z nim profilu kształcenia językowego (język techniczny lub język biznesu)

 

Podczas egzaminu ustnego zwraca się uwagę na następujące elementy wypowiedzi mające wpływ na ocenę:

- poprawność wymowy, właściwy akcent zdaniowy i intonacja
- bogactwo językowe i styl wypowiedzi formalnej
- komunikatywność i swoboda wypowiedzi
- spójność i płynność wypowiedzi formalnej
- umiejętność zaangażowania się w rozmowę, odpowiadanie na pytania i zadawanie pytań
- organizacja prezentacji formalnej i stopień trudności opracowanego tematu
- dobór, różnorodność i poprawność stosowanych struktur gramatycznych


W wypowiedziach pisemnych stanowiących część egzaminu pisemnego o ocenie decydują:

- realizacja zadania
- organizacja tekstu
- poprawność gramatyczna
- bogactwo językowe
- zastosowanie właściwej formy i stylu

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zakres materiału egz.B2 j.ang.