REGULAMIN XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

1. CEL

Celem Olimpiady jest sprawdzenie umiejętności i znajomości języka niemieckiego wśród studentów Wyższych Uczelni Technicznych. Olimpiada ma również na celu zachęcenie przyszłych inżynierów do rozszerzania i wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej języka niemieckiego z elementami języka technicznego jak i kultury oraz zwyczajów krajów niemieckojęzycznych. Ważnym celem Olimpiady jest sprawdzenie podczas zdrowej rywalizacji znajomości języka technicznego.

2. UCZESTNICY

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Wyższych Szkół Technicznych w Polsce uzyskujący tytuł inżyniera. Na każdy z etapów Olimpiady uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją studencką.

Zwycięzcy z ubiegłych lat nie mają prawa uczestniczyć w kolejnych edycjach Olimpiad.


3. ORGANIZATOR

Organizatorem XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych jest Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Zespół Lektorów Języka Niemieckiego.
 
4. KOMITET GŁÓWNY

Organizator powołał Komitet Główny XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych z siedzibą w SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Skład Komitetu Głównego:

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas
mgr Gabriela Szewiola

mgr Roswita Krywalska
mgr Renata Pelka
mgr Barbara Dimitruk

5. PRZEBIEG OLIMPIADY

XV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych składa się z dwóch etapów.

Zainteresowane uczelnie powinny nadesłać pisemną informację odnośnie uczestników pragnących wziąć udział w Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Formularz Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie należy przesłać pocztą elektroniczną do SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach do dnia 25.11.2019r.

Etap I:

Termin: czwartek, 28.11.2019r., godzina 15.30. (ta część olimpiady odbywa się o tej samej porze we wszystkich uczelniach biorących udział w Olimpiadzie)

Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz język techniczny. Test przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady zostanie przesłany do uczelni macierzystych. Każda uczelnia sama powiela test w odpowiedniej ilości.

Czas trwania
: 90 minut

Miejsce
: w ośrodkach macierzystych studentów.

Wyniki
: test sprawdzany jest przez lektorów języka niemieckiego w uczelniach macierzystych i oceniany według kryteriów nadesłanych przez Komitet Główny Olimpiady.

Wyniki wraz ze sprawdzonymi pracami uczestników Olimpiady razem z listą osób, które zakwalifikowały się do I Etapu należy odesłać pocztą zwykłą do SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach do dnia 10.12.2019r. Każda uczelnia zobligowana jest również do przesłania Protokołu z przeprowadzenia I Etapu Olimpiady.

Organizator zastrzega sobie prawo kontroli testów nadesłanych przez uczelnie.

Organizator powiadamia uczelnie ostatecznie do dnia 10.01.2020r.
o osobach zakwalifikowanych do II Etapu XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

Etap II: Finał, dwie części

Część I Pisemna:

Termin: piątek, 15.05.2020r., godzina 11.00.

Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz język techniczny. Test przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady.

Czas trwania
: 60 minut

Miejsce
: na terenie SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Wyniki
: test sprawdzany jest po zakończeniu części pisemnej przez Komisje powołane przez Komitet Główny Olimpiady. W skład Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy z Zespołu Germanistów SJO PŚ w Gliwicach.

Lista 20 osób zakwalifikowanych do Części II Ustnej podana zostanie zaraz po sprawdzeniu testu w SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Część II Ustna:

Termin: piątek, 15.05.2020r., około godziny 14.00

Rodzaj sprawdzianu: Rozmowa w języku niemieckim dotycząca wylosowanych zagadnień przed Komisją powołaną przez Komitet Główny Olimpiady.

Czas trwania: 20 minut

Miejsce: na terenie SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Wyniki: werdykt prezentujący 5 najlepszych Studentów – Laureatów XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych ogłoszony zostanie po Części II Ustnej Olimpiady i krótkiej przerwie, wtedy też nastąpi wręczenie nagród.

W przypadku uzyskania w teście przez uczestników Olimpiady równej ilości punktów, liczba osób zakwalifikowanych do Części II Ustnej może ulec zwiększeniu.

6. WARUNKI UZYSKANIA TYTUŁU LAUREATÓW OLIMPIADY

Uczestnicy przystępujący do Olimpiady Języka Niemieckiego powinni wykazywać się znajomością języka niemieckiego na poziomie B1+ według Europejskiego Opisu Biegłości Językowej zalecanego przez Radę Europy z elementami języka technicznego oraz wiedzą o krajach niemieckiego obszaru językowego.

W Części Ustnej II Etapu sprawdzane będą zagadnienia, których zakres razem z pomocną literaturą został podany w załączniku: Zagadnienia do Części II Ustnej II etapu Olimpiady oraz Literaturverzeichnis.


7. NAGRODY

Dla Laureatów XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych przewidziano wiele atrakcyjnych nagród. Uczestnicy II Etapu Olimpiady otrzymują zaliczenie z języka niemieckiego z oceną bdb.

8. DOKUMENTACJA

Z przebiegu Olimpiady sporządzony zostanie Protokół Olimpiady, który przechowywany będzie w sekretariacie SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Protokół z I Etapu Olimpiady będzie się składał z Protokołów nadesłanych przez uczelnie.

9. KONTAKT

Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Zespół Germanistów
ul. Akademicka 2, 44 – 100 Gliwice
z dopiskiem: „Olimpiada Języka Niemieckiego”

Sekretariat:
tel.: 32 – 237 – 13 - 69
fax.: 32 – 237 – 21 - 95

e-mail: rjm1@polsl.pl


Zespół Germanistów:
tel.: 32 – 237 – 29 - 82


Wszystkie informacje dotyczące XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych udostępnione są na stronie internetowej SPNJO Politechniki Śląskiej http://www.polsl.pl/jednostki/rjm1 Olimpiada Języka Niemieckiego.

Szczegółowej informacji udzielają:

mgr Gabriela Szewiola
gabriela.szewiola@polsl.pl.pl
mgr Roswita Krywalska roswita.krywalska@polsl.pl
mgr Renata Pelka renata.pelka@polsl.pl
mgr Barbara Dimitruk barbara.dimitruk@polsl.pl

     
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin Olimpiady Języka Niemieckiego