Opis egzaminu B2 i C1

  

Egzamin zawiera pięć komponentów i jest podzielony na trzy części - dwie pisemne i jedną ustną, dających możliwość uzyskania w sumie 100 punktów.

Część I - pisemna

 • zakres: wiedza gramatyczno-leksykalna
  - struktury gramatyczne - 15 punktów
  - słownictwo - 15 punktów
 • czas trwania: 40 minut
 • maksymalna ilość punktów: 30
 • minimalna ilość punktów wymagana do zaliczenia części I: ponad 50% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w tej części egzaminu

Część II - pisemna

 • zakres: praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych z zakresu słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia krótkich form pisemnych
  - słuchanie ze zrozumieniem - 15 punktów
  - czytanie ze zrozumieniem - 15 punktów
  - wypowiedź pisemna - koresponencja formalna mailowa lub tradycyjna, w której ocenia się realizację zadania, organizację tekstu, poprawność językową oraz bogactwo językowe - 10 punktów
 • czas trwania: 60 minut
 • maksymalna ilość punktów: 40
 • minimalna ilość punktów wymagana do zaliczenia części II: ponad 50% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania z tej części egzaminu

Część III - ustna

 • zakres: praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych do tworzenia i przedstawiania prezentacji formalnych o tematyce związanej z obranym kierunkiem studiów oraz kompetencji językowych z zakresu swobodnego komunikowania się
 • w trakcie egzaminu ustnego ocenie podlega:
  - organizacja prezentacji formalnej i stopień trudności opracowanego tematu
  - bogactwo językowe i styl wypowiedzi formalnej
  - spójność i płynność wypowiedzi formalnej
  - komunikatywność i swoboda wypowiedzi
  - dobór, różnorodność i poprawność stosowanych struktur gramatycznych
 • czas trwania: 10 minut/osoba - studenci przystępują do egzaminu ustnego parami lub w zespołach trzyosobowych
 • maksymalna ilość punktów: 30
 • minimalna ilość punktów wymagana do zaliczenia części III: ponad 50% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w tej części egzaminu 
 • przebieg:
  - student ma obowiązek dostarczyć temat i plan wypowiedzi wraz z podaniem źródeł wykorzystanych do przygotowania prezentacji przed przystąpieniem do części ustnej egzaminu w terminie wyznaczonym przez egzaminatora; formularz przeznaczony do tego celu znajduje się na stronie intefnetowej SJO
  - zadanie 1 - przedstawienie prezentacji - ok.5 minut
  - zadanie 2 - rozmowa z egzaminatorem na temat przedstawionej prezentacji, planów zawodowych studenta, treści zrealizowanych podczas zajęć, życia codziennego, itp.
 •  część ustna egzaminu jest protokołowana z uwzględnieniem tematu prezentacji, treści pytań oraz ilości uzyskanych punktów

Wszystkie komponenty egzaminu z języka obcego są zgodne z zakładanymi efektami kształcenia oraz metodami ich sprawdzania zawartymi w odpowiednich kartach przedmiotu właściwych dla poszczególnych poziomów zaawansowania językowego oraz wykorzystywanej literatury.

Egzamin uznaje się za zdany jeżeli zaliczona jest każda z trzech części egzaminu z minimalnym wynikiem ponad 50% i zgodnie z zasadą, iż każdy zakładany efekt kształcenia musi być osiągnięty, aby student mógł uzyskać zaliczenie.

Punkty uzyskane z każdej zaliczonej części egzaminu są sumowane.Suma punktów ze wszystkich części jest podstawą do wystawienia oceny z egzaminu, która jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu.

Poprawiana jest tylko niezaliczona część egzaminu.

Egzamin oceniany jest według następującej skali:
ponad 50% maksymalnej ilości punktów - dostateczny (3.0)
ponad 60% maksymalnej ilości punktów - dostateczny plus (3.5)
ponad 70% maksymalnej ilości punktów - dobry (4.0)
ponad 80% maksymalnej ilości punktów - dobry plus (4.5)
ponad 90% maksymalnej ilości punktów - bardzo dobry (5.0)

Uzyskanie średniej oceny 4.5 z zaliczeń kolejnych semestrów lektoratu, jednak nie niższej niż 4.0 z każdego semestru, upoważnia do zwolnienia z całości egzaminu.

W trakcie trwania egzaminu korzystanie z telefonów komórkowych jest całkowicie niedozwolone i może skutkować usunięciem zdającego z sali, co jest jednoznaczne z niezaliczeniem egzaminu w danym terminie.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzamin B2 Opis