Egzamin B2 i C1 - informacje ogólne

 

Decyzją Władz Uczelni wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I stopnia, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 lub później mają obowiązek przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie nie niższym niż B2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich semestrów lektoratu.

Poziom egzaminów B2 i C1 zdawanych przez studentów jest adekwatny do poziomu egzaminów B2 i C1 uznawanych przez Unię Europejską i odpowiada kryteriom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin składa się z trzech części: dwóch pisemnych i ustnej zawierających wspólnie pięć komponentów odpowiadających zakładanym efektom kształcenia oraz metodom ich sprawdzania określonym w karcie przedmiotu. Egzamin sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje językowe z zakresu gramatyki, słownictwa, rozumienia, czytania, pisania i mówienia ze szczególnym naciskiem na komunikację, także w oparciu o język specjalistyczny oraz na przekazywanie treści związanych z obranym kierunkiem studiów. Egzamin jest przeprowadzany i sprawdzany według zasad wspólnych dla wszystkich języków.

Ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu.

Uzyskanie średniej oceny co najmniej 4.5 z zaliczeń kolejnych semestrów lektoratu, jednak nie niższej niż 4.0 z każdego semestru, upoważnia do zwolnienia z całości egzaminu.

Na I stopniu studiów student ma obowiązek odbyć 120 godzin lektoratu języka angielskiego, ma jednak prawo wyrazić wolę zdawania egzaminu B2 lub C1 z języka obcego innego niż angielski. Jest wówczas zobowiązany zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia nie później niż do końca listopada jeśli zapisy na lektorat odbywają się w semestrze zimowym oraz nie później niż do końca marca jeśli zapisy na lektorat odbywają się w semestrze letnim.

 Do indeksu oraz protokołu elektronicznego w systemie EKOS wpisywany jest wynik wyrażony oceną.

Przed przystąpieniem do egzaminu student jest zobowiązany okazać legitymację studencką.

W trakcie trwania egzaminu korzystanie z telefonów komórkowych jest całkowicie niedozwolone i może skutkować usunięciem zdającego z sali, co jest jednoznaczne z niezaliczeniem egzaminu w danym terminie.

Opis egzaminu.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzamin B2 Informacje ogólne