UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
W przypadku uczestników studiów doktoranckich obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje wówczas, gdy osoby te nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

DOKTORANT  korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
- do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.
 
Doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, Politechnika Śląska  zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za to ubezpieczenie, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia)

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Śląską  zobowiązany jest do powiadomienia Uczelni na piśmie o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

Wymagane dokumenty: ważna legitymacja uczestnika studiów doktoranckich, zaświadczenie z dziekanatu

Celem dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię należy zgłosić się w Dziale Podatków i ZUS, ul. Konarskiego 18, pok. 254, tel. 32-237 -11 -83

Uczestnicy  studiów doktoranckich, którzy ukończyli 26 lat i którym zakończyła się umowa zlecenie powinni zgłosić się do pokoju 254 (ul. Konarskiego 18) z zaświadczeniem z dziekanatu oraz oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - w celu kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów