Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej (tekst ujednolicony)

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na Politechnice Śląskiej obowiązujących od I semestru roku akademickiego 2018/2019

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów oraz procent osób uprawnionych do tego świadczenia obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Harmonogram wypłat stypendium z funduszy pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie zapomogi

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym

Oświadczenie o dochodzie utraconym

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna dla doktorantów