Do zadań Działu Spraw Studenckich i Kształcenia należy:

 1. organizacja i koordynacja przebiegu studiów I, II i III stopnia, w tym prowadzenie księgi albumów studentów i doktorantów,
 2. koordynacja i monitorowanie Systemu Obsługi Toku Studiów oraz współpraca z użytkownikami modułów SOTS,
 3. współpraca z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi oraz uczelnianą komisją rekrutacyjną,
 4. prowadzenie księgi dyplomów oraz przedkładanie do podpisu rektora dyplomów ukończenia studiów,
 5. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
 6. opracowywanie sprawozdawczości z zakresu studiów i związanej z tym statystyki,
 7. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi oraz pełnomocnikami rektora w zakresie kształcenia,
 8. przygotowywanie dokumentacji w ramach odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarg studentów i doktorantów,
 9. nadzór nad prawidłową organizacją praktyk studenckich, współpraca z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi i uczelnianą komisją ds. praktyk i obozów naukowo-badawczych, w zakresie studenckich praktyk krajowych i zagranicznych,
 10. koordynacja działalności stypendialnej w Uczelni na studiach I, II i III stopnia, w tym procesu składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
 11. współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi ds. studentów i doktorantów oraz obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów,
 12. współpraca ze środowiskiem studenckim i doktoranckim, samorządem i jego agendami, organizacjami, w tym studenckimi kołami naukowymi,
 13. współdziałanie z Administracją Osiedla Studenckiego w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich,
 14. współdziałanie z placówkami służby zdrowia oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w zakresie opieki zdrowotnej nad studentami i doktorantami,
 15. koordynacja spraw w zakresie realizacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń prowadzonych przez Uczelnię,
 16. zbiorcze i indywidualne planowanie i rozliczanie wykonania godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich Uczelni oraz planowanie i rozliczanie godzin dydaktycznych pracowników spoza Uczelni,
 17. sprawozdawczość w zakresie planowania i rozliczania godzin dydaktycznych na Uczelni,
 18. opracowywanie zbiorczych planów i analiz wykonania obciążeń dydaktycznych instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych,
 19. opracowywanie rocznych planów potrzeb osobowego funduszu płac dla sfinansowania godzin ponadwymiarowych,
 20. analiza i opracowywanie danych dotyczących jakości kształcenia w oparciu o wyniki prowadzonych badań ankietowych oraz innych dostępnych materiałów,
 21. współpraca z Uczelnianą Radą ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w zakresie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 22. prowadzenie spraw studentów i doktorantów niepełnosprawnych w ramach działań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,
 23. udostępnianie danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej,
 24. obsługa procesu rekrutacji cudzoziemców.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas