Do zadań Działu Spraw Studenckich i Kształcenia należy:
1) organizacja i koordynacja przebiegu studiów I, II i III stopnia, w tym prowadzenie księgi albumów studentów i doktorantów,
2) koordynacja i monitorowanie Systemu Obsługi Toku Studiów oraz współpraca z użytkownikami modułów SOTS,
3) współpraca z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi oraz uczelnianą komisją rekrutacyjną,
4) prowadzenie księgi dyplomów oraz przedkładanie do podpisu rektora dyplomów ukończenia studiów,
5) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
6) opracowywanie sprawozdawczości z zakresu studiów i związanej z tym statystyki,
7) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi oraz pełnomocnikami rektora w zakresie kształcenia,
8) przygotowywanie dokumentacji w ramach odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarg studentów i doktorantów,
9) nadzór nad prawidłową organizacją praktyk studenckich, współpraca z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi i uczelnianą komisją ds. praktyk i obozów naukowo-badawczych, w zakresie studenckich praktyk krajowych i zagranicznych,
10) koordynacja działalności stypendialnej w Uczelni na studiach I, II i III stopnia, w tym procesu składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
11) współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi ds. studentów i doktorantów oraz obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów,
12) współpraca ze środowiskiem studenckim i doktoranckim, samorządem i jego agendami, organizacjami, w tym studenckimi kołami naukowymi,
13) współdziałanie z Administracją Osiedla Studenckiego w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich,
14) współdziałanie z placówkami służby zdrowia oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w zakresie opieki zdrowotnej nad studentami i doktorantami,
15) koordynacja spraw w zakresie realizacji studiów  podyplomowych, kursów dokształcających  oraz szkoleń prowadzonych przez Uczelnię,
16) zbiorcze i indywidualne planowanie i rozliczanie wykonania godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich Uczelni oraz planowanie i rozliczanie godzin dydaktycznych pracowników spoza Uczelni,
17) sprawozdawczość w zakresie planowania i rozliczania godzin dydaktycznych na Uczelni,
18) opracowywanie zbiorczych planów i analiz wykonania obciążeń dydaktycznych instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych,
19) opracowywanie rocznych planów  potrzeb osobowego funduszu płac dla sfinansowania godzin ponadwymiarowych,
20) analiza i opracowywanie danych dotyczących jakości kształcenia w oparciu o wyniki prowadzonych badań ankietowych oraz innych dostępnych materiałów,
21) współpraca z Uczelnianą Radą ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w zakresie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
22) prowadzenie spraw studentów i doktorantów niepełnosprawnych w ramach działań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,
23) udostępnianie danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej.
24) obsługa procesu rekrutacji cudzoziemców

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas